Hopp til innhold

Artikkel

RAVN fagråd

Publisert Oppdatert

Sammensetning av fagrådet og arbeidsoppgaver.

konturen av tre personer som snakker med hverandre
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sammensetning av fagrådet og arbeidsoppgaver.


Fagrådet skal fremme god faglig aktivitet i RAVN, samarbeide med RAVN- registeret om årlig overvåking av virusresistens i RAVN og vurdere bruk av data før de publiseres i årsrapporter.

Fagrådet forelegges søknader om tilgang til RAVN-data og avgir uttalelse om forskningssøknader vedrørende RAVN. Fagrådet vurderer søknader om forskningsstøtte og prioriterer disse i samarbeid med RAVN- registeret. Fagrådet skal sammen med RAVN- registeret sikre interessen til deltakende laboratorier. RAVN- registerets årsmelding og regnskap legges fram for fagrådet til orientering hvert år.

Fagrådsmøter

Fagrådet skal møtes minst to ganger per år. Leder av RAVN- registeret har ansvar for innkallelse til fagrådsmøter og skriver referat fra møtene. Saksliste utarbeides i fellesskap med leder av fagråd og RAVN-registeret. Alle fremmøtte har stemmerett i saker som krever avstemming i fagrådet og ved stemmelikhet har leder av fagrådet dobbeltstemme.

Sammensetning av fagrådet for RAVN

Fagrådet bør bemannes av en medisinsk mikrobiolog (virolog) fra hvert regionlaboratorium (4) og fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (1) slik at det sikres en både geografisk og foretaksmessig representasjon. I tillegg bør det være én molekylærbiolog og én infeksjonsmedisiner. En representant fra foretakslaboratoriene må være med. Fagrådet bør ikke være større enn 8 personer. Fagrådet bør ledes av en medisinsk mikrobiolog.

Fagrådet vil dermed bestå av følgende fagpersoner:

 • Medisinsk mikrobiolog fra Oslo Universitetssykehus
 • Medisinsk mikrobiolog fra Haukeland Universitetssykehus
 • Medisinsk mikrobiolog fra St.Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim
 • Medisinsk mikrobiolog fra Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Medisinsk mikrobiolog fra Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Medisinsk mikrobiolog fra ett av foretakslaboratoriene
 • Molekylærbiolog
 • Spesialist i infeksjonsmedisin

Medlemmer og leder av RAVN fagråd velges for fire år om gangen og med mulighet til gjenvalg, til sammen opptil åtte års sammenhengende funksjonstid for hvert medlem. Personer som har sittet i fagrådet i en periode tidligere enn foregående, kan velges inn igjen.

Fagrådets medlemmer utnevnes av områdedirektør for område smittevern, miljø og helse. Ved utnevnelse av nye medlemmer av fagrådet bør det tas hensyn til at kontinuiteten skal ivaretas, slik at bare inntil halvparten av fagrådets medlemmer byttes ut ad gangen.

RAVN fagråd 2019–2023

 • Andreas Christensen, St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Anne-Marte Bakken Kran, Folkehelseinstituttet
 • Vidar Ormåsen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • Birgitta Åsjø, Haukeland Universitetssykehus
 • Garth Tylden, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Heidi Syre, Stavanger Universitetssykehus
 • Kathrine Stene-Johansen, Folkehelseinstituttet
 • Rikard Rykkvin, Folkehelseinstituttet