Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Disse virusene overvåkes for resistens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Disse virusene overvåkes for resistens

Artikkel

For helsepersonell

Disse virusene overvåkes for resistens

I RAVN overvåkes resistens hos influensavirus, hiv, hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV), cytomegalovirus (CMV) og herpes simplex virus (HSV). Resistens hos SARS-CoV-2 vil bli inkludert i overvåkningen fra 2022.

Resistente virus (illustrasjonsfoto)
Influensavirus (illustrasjonsbilde). Foto: Colurbox.com

I RAVN overvåkes resistens hos influensavirus, hiv, hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV), cytomegalovirus (CMV) og herpes simplex virus (HSV). Resistens hos SARS-CoV-2 vil bli inkludert i overvåkningen fra 2022.


Innhold på denne siden

Folkehelseinstituttet har systematisk overvåket resistens hos influensavirus siden 2005. Fra 2006 har også prøver fra alle nydiagnostiserte hiv-tilfeller vært undersøkt for primær resistens. Senere er overvåkningen utvidet til å gjelde alle virusinfeksjoner der man har tilgjengelig spesifikk antiviral behandling. Resistensbestemmelsene utføres ved de mikrobiologiske referanselaboratoriene, og resistensdata sendes inn til Folkehelseinstituttet og lagres avidentifisert i RAVN-registeret.

Overvåking av resistens ved hiv-infeksjon

Folkehelseinstituttet samler inn resistensdata fra alle personer med nydiagnostisert hiv-infeksjon i Norge. De fleste av disse har aldri tidligere blitt behandlet med hiv-medisiner. Overvåkningen gir et brukbart estimat på forekomsten av smitte med resistent virus hos de som skal starte behandling i Norge. Selv om det er lite spredning av resistent hiv i Norge, er mange smittet i andre land der forekomsten er høyere. Resistens som oppstår under behandling kalles ervervet resistens, og er mer vanlig enn overført resistens (primærresistens). Det er i dag ingen systematisk overvåking av ervervet resistens i Norge.

Genotypisk resistensbestemmelse av hiv utføres ved Nasjonalt referanselaboratorium for hiv ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.  Resistenstesting foregår ved at man sekvenserer de områdene av genomet som koder for virusproteinene de antivirale midlene er rettet mot: revers transkriptase, protease og integrase. Ved sekvensering ser man etter mutasjoner som er assosiert med nedsatt følsomhet for de ulike medikamentene.

Resistens mot integrasehemmere undersøkes kun hos pasienter som er behandlet med medikamenter fra denne medikamentklassen. Det er derfor kun gensekvenser som koder for protease og revers transkriptase som inngår i overvåkningen.

Norge bidrar i ulike europeiske samarbeid, og data fra Norge rapporteres til ECDCs program for resistensovervåkning av hiv og til det europeiske samarbeidsnettverket SPREAD (Strategy to Control SPREAD of HIV Drug Resistance).

Resistensbestemmelser for hiv utføres ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Overvåking av resistens ved influensa

Nasjonalt referanselaboratorium for influensavirus ved avdeling for virologi (FHI) er også WHO National Influenza Centre (NIC) Norway. Referanselaboratoriet overvåker forekomst av influensavirus i Norge.
Et eget frivillig nettverk av leger – fyrtårnleger – sender inn luftveisprøver fra pasienter med influensalignende sykdom. I tillegg sender alle de mikrobiologiske laboratoriene i landet inn påviste stammer til referanselaboratoriet.

Resistensovervåkningen utføres ved hjelp av både genteknologiske analyser og fenotypiske resistensundersøkelser av dyrkbare virus. I influensasesongen publiseres det ukentlige resultater fra denne resistensovervåkningen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Et verdensomspennende nettverk for overvåking av resistens mot neuraminidasehemmere har fungert siden 1999 (NISN).

Innenfor rammen av et europeisk samarbeid gjøres det resistensundersøkelser av virus som de nasjonale laboratoriene i det europeiske influensaovervåkingssamarbeidet EISN oversender til WHOs referanselaboratorium i England. Videre arbeides det med standardisering, anbefalinger, opplæring og tilrettelegging for etablering av slike analyser i de land der man ønsker å gjøre slike undersøkelser selv. Norge deltar i denne overvåkingen og har sendt influensavirusisolater til WHO Collaborating Centre i England for resistensundersøkelser parallelt med at slike analysemetoder er igangsatt her.

Overvåking av resistens ved hepatitt B- og C-infeksjon

Folkehelseinstituttet er referanselaboratorium for virushepatitter og har utført resistensundersøkelser av hepatitt B-virus (HBV) siden 2004 og av hepatitt C-virus (HCV) siden 2020.

Referanselaboratoriet får tilsendt et lite antall prøver til resistensbestemmelse av HBV fra pasienter med behandlingssvikt under antiviral behandling. I tillegg utføres en generell overvåkning av resistens på et selektert utvalg av prøver fra pasienter med kronisk infeksjon der genotyping utføres.

Metode for resistensbestemmelse av HCV ble etablert ved referanselaboratoriet for HCV ved Folkehelseinstituttet i 2020. Analysen er basert på fullgenomsekvensering av HCV med Next Generation Sequencing, hvor man ser etter mutasjoner assosiert med resistens mot de ulike antivirale midlene som brukes mot HCV.

Systematisk overvåkning av resistensmutasjoner hos nydiagnostiserte i Norge ble etablert i mai 2022 etter modell fra den nasjonale resistensovervåkningen av hiv.

Overvåking av resistens ved infeksjon med cytomegalovirus (CMV) og herpes simplex (HSV)

For behandling av CMV-infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter benyttes i dag fortrinnsvis ganciclovir. Forbruket er økende da en rekke tilstander i dag behandles med immunsuppresive eller immunmodulerende medikamenter. Ved påvist resistens mot ganciclovir, har det de senere år kommet flere nye behandlingsalternativeri tillegg til foscarnet eller cidofovir som tidligere har vært de eneste alternativene.

Genotypisk resistensbestemmelse av CMV utføres i Norge ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, som er nasjonalt referanselaboratorium for CMV.

For resistensbestemmelser, ta kontakt med Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus.

HSV-1, HSV-2 og varicella zoster-virus (VZV) kan behandles med acyclovir. Resistens er her et lite problem. Prøver til genotypisk resistensbestemmelse sendes direkte til Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg, som er nasjonalt referanselaboratorium for herpesvirus i Sverige.

For resistensbestemmelser, ta kontakt med Verksamhet klinisk mikrobiologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Historikk

05.05.2022: Omfattende revisjon og oppdatering av innhold.