Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Meldingsgang og skjema for meldingspliktige sykdommer til MSIS»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Meldingsgang og skjema for meldingspliktige sykdommer til MSIS

Artikkel

Meldingsgang og skjema for meldingspliktige sykdommer til MSIS

Når et laboratorieresultat indikerer at en pasient har en meldingspliktig sykdom til MSIS, skal laboratoriet samme dag sende melding til Folkehelseinstituttet. Lege skal sende egen MSIS-melding med utfyllende opplysninger.

Når et laboratorieresultat indikerer at en pasient har en meldingspliktig sykdom til MSIS, skal laboratoriet samme dag sende melding til Folkehelseinstituttet. Lege skal sende egen MSIS-melding med utfyllende opplysninger.


Innhold på denne siden

Meldingen fra laboratoriet skal sendes i form av kopi av svarskjema til rekvirerende lege eller på annen måte som inkluderer de samme opplysningene som på svarskjemaet. . Meldingen må merkes med at det er funn av meldingspliktige sykdommer, jf. vedlegg I, i MSIS-forskriften.

For covid-19 skal det også meldes inn resultat av antigen hurtigtester tatt i helsetjenesten, inkludert sykehjem. Resultat fra selvtester for covid-19 skal ikke meldes til MSIS. Se tabell under for nærmere beskrivelse av hvilke svar som skal sendes til MSIS-registeret og/eller MSIS-labdatabasen, og når det skal sendes MSIS-klinikermelding.

Sykdom

Meldingsplikt

Laboratoriemelding skal kun til MSIS-labdatabasen, uten å merke meldingen slik at den videresendes til MSIS

Laboratoriemelding skal til MSIS-labdatabasen og til MSIS-registeret, med kommentar om merket meldingsplikt*

Klinikermelding

Koronavirus med utbruddspotensial (covid-19)

Nei

Ja

kun ved covid-19 relaterte sykehusinnleggelser, covid-19 relaterte dødsfall og MIS-C

Influensa

Ja

Nei

Nei

Tuberkulose

Nei

Ja

Egne meldeskjema

Genital klamydia

Ja

Nei

Nei

HPV som forårsaker kreft og forstadier til kreft

Nei

Nei

Nei, eget meldingssystem

Alle andre påviste gruppe A-sykdommer

Nei

Ja

Ja

Resterende prøvesvar, inkludert negative gruppe A-sykdommer

Ja

Nei

Nei

*Laboratorier som har fått spesiell beskjed fra MSIS om at deres meldinger til MSIS-labdatabasen tilfredsstiller krav til merket meldingsplikt kan avslutte sending av parallelle meldinger direkte til MSIS-registeret.

Samme skjema brukes for alle meldingspliktige sykdommer, i tråd med gjeldende meldingskriterier for den enkelte sykdom. Unntak er for tuberkulose som har egne meldeskjemaer, og for genital klamydia, influensa og HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadium til kreft, som har egne melderutiner som ikke involverer rekvirerende leger. Laboratoriene merker meldingspliktige funn i svaret til rekvirent, slik at rekvirent gjøres oppmerksom på at det skal sendes MSIS-melding.

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi, som undersøker prøver på vegne av annet laboratorium eller som gjør spesialundersøkelser eller bekreftende undersøkelser for annet laboratorium, har samme meldingsplikt som det rekvirerende laboratorium, uavhengig av om primærlaboratoriet har eller kan ha sendt melding til MSIS.

Diagnostiserende lege skal uten hensyn til taushetsplikt melde tilfellet på skjemaet ”MSIS-melding - Nominativ melding om smittsom sykdom”.  For tuberkulose, se nærmere beskrivelse under. Diagnostiserende lege kan også laste ned skjemaet fra Folkehelseinstituttets nettsider (se lenke nedenfor) som en pdf-fil som fylles ut elektronisk, skrives ut og sendes per post. Meldende lege må da huske på å sende melding både til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen.

I mai 2020 ble det lansert en nettbasert løsning for elektronisk innmelding til MSIS. Løsningen er bare tilgjengelig for brukere på Norsk Helsenett.

Logg inn på nettportalen for elektronisk klinikermelding: 

Utfylt skjema skal sendes til MSIS ved Folkehelseinstituttet og til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal melding også sendes til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede oppholder seg.

Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Kopi av meldingen skal oppbevares i pasientens journal.

Melding om tuberkulose

Formålet med tuberkuloseovervåkingen er å overvåke forekomsten av sykdommen og kvalitetssikre tidlig diagnostikk og effektiv behandling av pasienter med tuberkulose. Det er derfor etablert særskilte meldingsrutiner for tuberkulose.

En lege som oppdager eller får mistanke om tuberkulose, skal gi melding samme dag som behandling startes. En pasient som har avbrutt behandlingen i mer enn 2 måneder skal meldes som et nytt tilfelle hvis en ny behandling startes opp fra begynnelsen. Også pasienter som ikke starter behandling skal meldes, for eksempel pasienter som dør eller forsvinner før behandling kan startes. Skjemaet ”MSIS-melding tuberkulose” skal benyttes. Når en lege gir en nominativ melding, skal legen informere den personen meldingen angår om hvem som skal få den og hva den skal brukes til. Meldingen skal sendes til Folkehelseinstituttet med kopi til kommuneoverlegen og tuberkulosekoordinator. For arbeidstakere i petroleumsvirksomhet skal melding om tuberkulose i tillegg sendes til medisinsk-faglig ansvarlig lege i det aktuelle operatørselskap.

Forebyggende behandling ved latent tuberkulose kan hindre at smittede personer utvikler tuberkuløs sykdom. Igangsatt behandling for latent tuberkulose meldes på skjemaet ”MSIS-melding tuberkulose”

Det skal ikke meldes behandlingsresultat ved forebyggende behandling. Latent tuberkulose som ikke behandles er ikke meldingspliktig til MSIS.

Fra 1.7.2012 er dobbeltinfeksjonen tuberkulose og hiv meldingspliktig. Ved funn av hivinfeksjon hos en person med aktiv tuberkulose har personen per definisjon aids, og skal meldes nominativt til MSIS både på skjema for tuberkulose og for aids. Melding på eget skjema for aids vil normalt gjøres av infeksjonsmedisiner som overtar behandlingsansvaret for slike pasienter.

MSIS-melding tuberkulose

For aktiv tuberkulose skal følgende skjema fylles ut og sendes inn:

Om melding om resultat av behandling

Behandlingsresultat skal meldes etter 6-9 måneder. Dersom behandlingen av ulike grunner ikke avsluttes innenfor dette tidsrommet, skal skjemaet sendes inn med angivelse av årsak til ikke fullført behandling. Skjemaet skal også benyttes for å avkrefte en tuberkulosediagnose.

Nytt skjema sendes når behandlingen avsluttes. For multiresistent tuberkulose kan dette dreie seg om 2 år eller mer.

Rapport om resultat av smitteoppsporing

Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. På dette skjemaet registreres det hvilke grupper kontaktpersonene tilhører (husstand, arbeidsplass, omgangskrets og så videre), antall undersøkte, antall henviste til lungepoliklinikk/diagnosestasjon, hvor mange som ble oppfattet som nysmittet, hvor mange som ble satt på forebyggende behandling som nysmittet og hvor mange som ble satt på behandling for tuberkuløs sykdom. Rapport om funnene skal sendes til Folkehelseinstituttet og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

MSIS-labdatabasen

Fra 1.1.2020 kan MSIS også inneholde mikrobiologiske prøvesvar for sykdommer som ikke inngår i gruppe A. Direkte identifiserbare kjennetegn for disse prøvesvarene skal slettes så snart som mulig etter kvalitetssikring. Mikrobiologiske laboratorier skal sende melding til MSIS om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktige sykdommer, jf. MSIS-forskriften § 2-3 første ledd.

Frem til 30.09.2021 ga Folkehelseinstituttet et midlertidig unntak for meldeplikt for alle mikrobiologiske laboratorier til MSIS for alle mikrobiologiske prøvesvar som ikke viser sykdommer listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften. Fra 30.09.2021 er alle mikrobiologiske prøvesvar meldingspliktig til MSIS-labdatabasen.