Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Skjemaer og meldingsgang MSIS

Meldingsgangen for gruppe A, B- og C-sykdommer følger bestemte rutiner.

Meldingsgang og skjema for gruppe A-sykdommer

Når et laboratorieresultat indikerer at en pasient har en smittsom sykdom som skal meldes som gruppe A-sykdom, skal laboratoriet samme dag sende melding til Folkehelseinstituttet i form av kopi av svarskjema til rekvirerende lege eller på annen måte som inkluderer de samme opplysningene som på svarskjemaet. Samme dag skal laboratoriet sende skjemaet ”MSIS-melding - Nominativ melding om smittsom sykdom” til den rekvirerende lege. Ved tuberkulose trenger ikke laboratoriet sende meldingsskjema til rekvirerende lege.

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi, som undersøker prøver på vegne av annet laboratorium eller som gjør spesialundersøkelser eller bekreftende undersøkelser for annet laboratorium, har samme meldingsplikt som det rekvirerende laboratorium, uansett om dette har eller kan ha sendt melding.

Diagnostiserende lege skal uten hensyn til taushetsplikt melde tilfellet på skjemaet ”MSIS-melding - Nominativ melding om smittsom sykdom” som de får tilsendt fra laboratoriet.  For tuberkulose skal skjema ”MSIS-melding tuberkulose” benyttes. Diagnostiserende lege kan også laste ned skjemaet fra Folkehelseinstituttets nettsider (se lenke nedenfor) som en pdf-fil som utfylles elektronisk, skrives ut og sendes per post. Meldende lege må da huske på å sende melding både til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen.

Utfylt skjema skal sendes til MSIS ved Folkehelseinstituttet og til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal melding også sendes til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede oppholder seg. Tuberkulosemelding skal også sendes den lokale tuberkulosekoordinator. For arbeidstakere i petroleumsvirksomhet skal melding om tuberkulose i tillegg sendes til medisinsk-faglig ansvarlig lege i det aktuelle operatørselskap. Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Kopi av meldingen skal oppbevares i pasientens journal.

Melding av tuberkulose

For tuberkulose skal behandlende lege i tillegg utfylle og sende skjemaet ”MSIS - Melding behandlingsresultat tuberkulose” ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 måneder. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres. Dersom behandlingen av ulike grunner ikke avsluttes innenfor dette tidsrommet skal dette skjemaet sendes inn med angivelse av årsak til ikke fullført behandling.

Nytt skjema sendes når behandlingen avsluttes. For multiresistent tuberkulose kan dette dreie seg om 2 år eller mer.

Melding av smitteoppsporing tuberkulose

Smitteoppsporing skal gjøres blant kontakter til personer med lungetuberkulose eller barn med tuberkulose. Rapport om funnene skal sendes til Folkehelseinstituttet og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

Meldingsgang og skjema for gruppe B-sykdommer

Når et laboratorieresultat indikerer at en pasient har en smittsom sykdom i gruppe B, skal laboratoriet samme dag sende melding til Folkehelseinstituttet. Det skal benyttes den avrivbare laboratoriedelen av nummerert skjema ”MSIS- melding - Avidentifisert melding om smittsom sykdom”. Samme dag skal laboratoriet sende resten av meldingsskjemaet til rekvirerende lege.

Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe B skal uten hensyn til taushetsplikt skriftlig melde tilfellet. Legen skal benytte det nummererte skjemaet ”MSIS-melding - Avidentifisert melding om smittsom sykdom” som de får tilsendt fra det diagnostiserende laboratoriet.. Laboratorier kan bestilles skjema ved å henvende seg til Folkehelsinstituttet. Diagnostiserende lege skal sendes  meldingen til MSIS, Folkehelseinstituttet og til kommuneoverlegen i den kommunen der den smittede bor. Dersom den smittede oppholder seg i en annen kommune enn der vedkommende bor, skal det også gis melding til kommunelegen i den kommunen der den smittede oppholder seg. Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt.

Dersom legen ikke har mottatt MSIS-meldingsskjema fra laboratoriet eller likevel foretrekker å fylle ut skjemaet elektronisk kan man som et alternativ laste ned dette skjemaet som en pdf-fil. Skjemaet utfylles elektronisk, skrives ut og sendes per post til MSIS Folkehelseinstituttet. Husk å påføre det opprinnelige meldeskjemanummer dersom dette er kjent. Meldende lege må da også huske å sende kopi til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune.

Meldingsgang for gruppe C-sykdommer

Genital chlamydiainfeksjon og smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile skal kun meldes fra laboratorier etter egne rutiner.