Hopp til innhold

Artikkel

Elektronisk MSIS-melding - veiledning for innmelder

Publisert Oppdatert

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.

Klinikermelding om smittsom sykdom er den viktigste informasjonskilden Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har for få utdypende og kompletterende epidemiologisk informasjon for hvert enkelt tilfelle. Det er derfor viktig at meldingen blir utfylt så korrekt og fullstendig som mulig. For å sikre rask og enkel innmelding ble elektronisk MSIS-melding lansert i mai 2020.


I forbindelse med lanseringen av den elektroniske løsningen er det nå tilgjengelig en veileder som tar for seg vanlige problemstillinger og spørsmål. Hensikten med denne er å tydeliggjøre enkelte av punktene i skjemaet hvor det kan forekomme tvil om hva som etterspørres eller hvordan informasjonen skal fylles inn.

Slik logger du inn for å sende meldingen elektronisk:

  • Elektronisk MSIS-melding er per i dag kun tilgjengelig for brukere knyttet til Norsk Helsenett (NHN).
  • Innlogging skjer med HelseId
  • Sykepleiere kan benytte løsningen på vegne av lege, i så fall skal legens navn oppgis i meldingen.

Dette må fortsatt gjøres på papir:

  • Meldingen må skrives ut i to eksemplarer. Det ene eksemplaret sendes til kommuneoverlegen eller bydelsoverlegen i kommunen der den smittede bor, det andre lagres i pasientens journal. PDF-fil med mulighet for utskrift og lokal lagring åpnes etter man har trykket “Send inn”.
  • MSIS-melding om tuberkulose må fremdeles sendes inn på papir.

Melding er unødvendig for:

  • Det er ikke nødvendig å sende MSIS-melding for genital klamydia eller HPV som årsak til kreft eller forstadier til kreft.

Slik fyller du ut den elektroniske meldingen

Se eget avsnitt om presiseringer som gjelder spesielt for covid-19 i neste avsnitt.

Pasientopplysninger

Fødsels- eller D-nummer: Legg inn pasientens fødselsnummer eller D-nummer og trykk “Slå opp”. Løsningen søker og henter frem personopplysninger tilgjengelig fra Folkeregisteret.

Fødselsdato: Dersom pasienten ikke er registrert i Folkeregisteret med gyldig fødsels- eller D-nummer, legg kun inn fødselsdato. Øvrige personopplysninger som navn og bosted, fødeland osv. må da legges inn manuelt.

Diagnoseforhold

Diagnose: Når en diagnose velges kobles den automatisk til et smittestoff. For enkelte diagnoser kan flere smittestoff være tilgjengelige og et av dem må velges i nedtrekkmenyen.

MERK: Covid-19 er benevnt som Koronavirus med utbruddspotensial, i tråd med benevnelsen i MSIS-forskriften.

Innsykningsdato: Første dag med symptomer.

Sykehus: Søkefelt. Søk på hele eller deler av sykehusets navn og velg fra det filtrerte resultatet som dukker opp.

Sykehjem: Fritekstfelt. Skriv inn navnet på sykehjem.

Smitteforhold

Smittested: Fritekstfelt. Presiser med så høy nøyaktighet som mulig geografisk hvor det mistenkes at smitten kan ha skjedd. Hvis smitten med sikkerhet har skjedd innenlands, er det viktig at dette fremkommer.

Smittet i yrket: For personer som tilhører en yrkesgruppe som er relevant for sykdommen.

Covid-19

Meldeplikten er lik for alle sykdommer, og melding skal etter MSIS-forskriften § 2-1 sendes samme dag som sykdommen oppdages. For å raskt kunne vurdere effekten av de iverksatte smitteverntiltak, er det særlig viktig at MSIS-meldinger for covid-19 sendes samme dag som laboratoriesvar foreligger. I tillegg til variablene nevnt nedenfor, er det særlig fokus på å få god informasjon om ev. innleggelse, innsykningsdato, sykdomsbilde, underliggende sykdom, smittested og smitteverntiltak.

Pasientopplysninger

Yrke: For covid-19 er det særlig viktig at det kommer fram av meldinga at pasienten er helsepersonell. Utdyp gjerne informasjon om arbeidsplass i fritekstfeltet “Arbeidsplass”.

Diagnoseforhold

Diagnose: For covid-19 kalles diagnosen “Koronavirus med utbruddspotensial”.

Antatt smittemåte

For covid-19 er smittemåte “Luft/Dråpesmitte”. Kom gjerne med en utdypende beskrivelse av smittesituasjonen i fritekstfeltet.

Smitteforhold

Bekreftet nærkontakt: Med bekreftet tilfelle menes personer som har fått påvist covid-19 ved PCR-test. Med bekreftet nærkontakter menes altså personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19. Hvis pasienten har vært eksponert for et kjent tilfelle (bekreftet nærkontakt), fyll også ut sannsynlig sted for eksponering/smitte.

Sannsynlig sted for eksponering/smitte: “Barnehage/skole” brukes for barn/elever opp til og med videregående skole; “Helseinstitusjon” brukes for beboer smittet på helseinstitusjon; “Jobb/universitet” brukes for smitte i jobb- eller studiesammenheng, inkludert ansatte i barnehage/skole/helsevesen.

 

Spørsmål eller kommentarer sendes til msis.drift@fhi.no

Om artikkelen / endringshistorikk