Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Viktige forskjeller mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Viktige forskjeller mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret

Artikkel

Viktige forskjeller mellom Legemiddelregisteret og Reseptregisteret

For perioden 2004-2021 er data fra Reseptregisteret overført til Legemiddelregisteret (LMR), men det er ikke alle data som er identiske i Reseptregisteret og Legemiddelregisteret. Nedenfor omtales forskjeller mellom registrene som er relevant å være kjent med. Det vil også utarbeides en egen nettside som omtaler datakvalitet i LMR.

Et skilt hvor det på pilen til venstre står frø, og pilen til høyre står etter
Bilde: Colourbox.com.

For perioden 2004-2021 er data fra Reseptregisteret overført til Legemiddelregisteret (LMR), men det er ikke alle data som er identiske i Reseptregisteret og Legemiddelregisteret. Nedenfor omtales forskjeller mellom registrene som er relevant å være kjent med. Det vil også utarbeides en egen nettside som omtaler datakvalitet i LMR.


Innhold på denne siden

Variabler

Datakilder

Apotek er hovedkilden til data i både Reseptregisteret og Legemiddelregisteret, men registrene berikes i tillegg med data fra andre datakilder. Tabellen nedenfor gir oversikt over kilder som benyttes i Reseptregisteret og Legemiddelregisteret.

Tabell 1: Oversikt over forskjeller og likheter i innhenting av data i Reseptregisteret og Legemiddelregisteret

Tema

Reseptregisteret

Legemiddelregisteret

Helsepersonell

Datakilde: Helsepersonellregisteret, Helsedirektoratet.

 

Oppdateringsfrekvens:

Månedlig.

 

Opplysninger som innhentes:

Rekvirentens kjønn, fødselsår,

profesjon, spesialitet og periode rekvirenten var registrert med profesjonen og spesialiteten i helsepersonellregisteret.

Datakilde:

Helsepersonellregisteret, Helsedirektoratet.

 

Oppdateringsfrekvens:

Ved mottak av melding, samt månedlig.

 

Opplysninger som innhentes:

Rekvirentenes kjønn, fødselsår, profesjon, spesialitet og periode for godkjent profesjon og spesialitet.

 

En rekvirent kan være registrert med ingen, én eller flere profesjoner og spesialiteter. En rekvirent kan ha flere gyldighetsperioder for samme profesjon/spesialitet.

Vareinformasjon

Datakilde:

Vareregisteret, Farmalogg.

 

Oppdateringsfrekvens: Oppdateres månedlig ved manuell prosess.

 

Opplysninger som innhentes:

Alle varer solgt i apotek.

Datakilde:

FEST, Legemiddelverket.

 

Oppdateringsfrekvens:

LMR oppdateres daglig med informasjon fra FEST. FEST oppdateres med ny informasjon cirka annenhver uke.

 

Opplysninger som innhentes: Handelsvarer med refusjon og legemidler solgt i apotek.

 

Informasjon om varer registrert i Reseptregisteret som per september 2022 ikke var tilgjengelig via FEST er overført fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret.

Lokalvarer

 

Lokalvarer er varer som opprettes av apoteket/apotekkjeden/grossisten, og som ikke fins i de nasjonale vareregistrene Farmalogg/Legemiddelverket forvalter.

Datakilde:

Apotek.

 

Oppdateringsfrekvens:

Månedlig.

 

Opplysninger som innhentes:

Utlevering av lokalvarer for legemidler i LAR-ordningen inngår, dvs. metadon, buprenorfin og levometadon.

 

Se under overskriften Lokalvarer – Legemidler ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for mer informasjon.

 

Inngår ikke i første versjon av Legemiddelregisteret (mars 2023).

Informasjon om pasienten

Datakilde:

Apoteket.

 

Oppdateringsfrekvens:

Månedlig.

 

Opplysninger som innhentes:

Fødselsår, kjønn og bostedskommune* (hvis bosted for pasienten ikke er tilgjengelig i SSBs kopi av Folkeregisteret).

 

Datakilde:

Apoteket.

 

Oppdateringsfrekvens:

Ved mottak av melding fra apoteket.

 

Opplysninger som innhentes:

Fødselsår (Farmapro) og Fødselsdato (Eik) for utleveringer som ikke er registrert med fødselsnummer/D-nummer, kjønn og bostedskommune.

Datakilde:

Folkeregisteret, Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Oppdateringsfrekvens:

Ved mottak av melding, samt månedlig.

 

Opplysninger som innhentes: Fødselsmåned, dødsår og -måned og bostedskommune* (på pseudonymiseringstidspunktet).

 

*I Reseptregisteret ble bostedskommune knyttet til hver utlevering ved å finne hvilket bosted pasienten var registrert i Reseptregisteret med på utleveringstidspunktet.  

Informasjon om bostedskommune ble hentet fra SSB på tidspunktet data for individet ble pseudonymisert, dette var vanligvis 1-3 måneder etter individet fikk utlevert legemidlet fra apoteket. Det ble ikke innhentet informasjon fra SSB om bosted på utleveringstidspunktet.

 

Ettersom bosted på utleveringstidspunktet ikke ble hentet inn til Reseptregisteret, så er bostedet for utleveringen vanligvis forrige bosted pasienten var registrert med i Reseptregisteret.

Datakilde:

Personregisteret, Norsk Helsenett (NHN).

 

Oppdateringsfrekvens:

Ved mottak av melding, samt månedlig.

 

Opplysninger som innhentes:

Fødselsdato, dødsår og -måned, kjønn og bosted på utleveringstidspunktet.

 

 

Legemiddelutleveringer fra Eik-apotek

 

Mangler for perioden 9.5.21 - 31.12.21.

 

Se under overskriften Data fra ny apotekløsning- EIK for mer informasjon om omfang.

 

 

Mangler for perioden 9.5.21 - 9.2.22

Data som er registrert i Eik skal etter planen etterrapporteres til LMR, men inngår ikke i første versjon av LMR (mars 2023).

 

Se under overskriften Data fra ny apotekløsning- EIK for mer informasjon om omfang.

Egendefinerte variabler om resepttype og refusjon

Basert på opplysninger fra:

Apoteket. 

 

Oppdateringsfrekvens:

Månedlig. 

 

Aktuelle variabler: 

Kategori og hjemmel.

 

Se under overskriften Egendefinerte variabler- Resepttype/kategori og hjemmel for mer informasjon om tildeling av verdier for variablene. 

 

 

Basert på opplysninger fra: Apoteket. 

 

Oppdateringsfrekvens:

Ved mottak av melding. 

 

Aktuelle variabler:

Utlevering_Resepttype (tilsvarer kategori i Reseptregisteret) og

Refusjon_Hjemmel (tilsvarer hjemmel i Reseptregisteret). 

 

Se under overskriften Egendefinerte variabler- Resepttype/kategori og hjemmel for mer informasjon om tildeling av verdier for variablene.

 

Apotek

Datakilde:

Capgemini.

 

Oppdateringsfrekvens:

Manuell innlesing månedlig.

 

Opplysninger som innhentes:

Konsesjonsnummer, apoteknavn og kommunenummer.

Datakilde:

Apotekoversikt fra Legemiddelverket (Webservice og excel-ark)

 

Oppdateringsfrekvens:

Automatisk innlesing daglig. Legemiddelverket oppdaterer opplysningene hhv. daglig (Webservice) og cirka månedlig (excel-ark publisert på Legemiddelverkets nettsider).

 

Opplysninger som innhentes: Konsesjonsnummer, apoteknavn, kommunenummer, åpningsdato og nedleggingsdato

Lokalvarer – Legemidler ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Tabell 2: Legemidler ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
År Reseptregisteret  Legemiddelregisteret
Antall individer Antall utleveringer [med identitet] Sum definerte døgndoser (DDD) [med identitet] Antall individer Antall utleveringer [med identitet] Sum definerte døgndoser (DDD) [med identitet]
2004    2 707    59 310   1 348 759 2 430 46 888 948 264
2005    3 695    120 709   3 461 979 3 616 114 828 3 321 403
2006    4 297    159 162   4 349 570 4 269 154 071 4 271 073
2007    4 850    176 730   4 676 975 4 822 173 596 4 592 667
2008    5 160    191 832   5 052 162 5 147 191 377 5 025 490
2009    5 704    205 339   5 442 058 5 694 204 844 5 420 877
2010    6 368    226 059   5 727 828 6 361 225 786 5 718 884
2011    7 048    244 953   6 506 410 7 045 245 061 6 505 719
2012    7 353    254 745   6 383 424 7 339 251 631 6 357 485
2013    7 736    234 414   6 289 393 7 597 229 025 6 269 238
2014    8 017    244 214   6 945 660 7 810 236 424 6 734 245
2015    8 117    232 976   6 575 390 7 904 224 518 6 355 332
2016    8 010    216 023   5 857 038 7 817 209 561 5 676 097
2017    7 933    207 616   6 197 410 7 920 205 539 6 139 427
2018    7 791    186 598   6 084 909 7 778 186 240 6 063 276
2019    7 829    186 126   6 025 224 7 818 185 766 6 002 661
2020    7 697    171 575   5 899 980 7 686 171 289 5 881 670
2021    7 461    164 870   5 796 499 7 449 164 536 5 777 217
2004-2021    15 415   3 483 251   98 620 669 15 178 3 420 980 97 061 026

​Tabellen inkluderer utleveringer av legemidler som benyttes ved Legemiddelassistert rehabilitering - LAR (ATC-kodene: N07BC01, N07BC02, N07BC05 og N07BC51) i hhv. Reseptregisteret og Legemiddelregisteret.

Datamaterialet er basert på utleveringer av legemidler etter resept fra apotek til individ registrert i apoteket med gyldig fødselsnummer/D-nummer.

Kilder: Reseptregisteret og Legemiddelregisteret, Folkehelseinstituttet.

I tillegg til at Reseptregisteret inneholdt data for legemidler som var registrert i vareregisteret til Farmalogg ble det inkludert informasjon om legemidler som benyttes ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som var registrert som lokalvarer på apoteket. Reseptregisteret mottok alle apoteks lokalvareregister hver måned. Lokalvarer er i varenummerserien 600 000 – 799 9999.

Lokalvarenumre benyttet for apotektilvirket/dispensert metadon (ATC-kode N07BC02), levometadon (ATC-kode N07BC05) eller buprenorfin (mono- og kombinasjonspreparat, ATC-kode N07BC01 og N07BC51) ble inkludert i Reseptregisteret. For disse varene ble informasjon om ATC-kode, DDDverdi, DDDenhet og Statistikkfaktor registrert manuelt i Reseptregisteret. Antall utleveringer av LAR-legemidler registrert som lokalvarer har blitt redusert fra 2004 til i dag. I Legemiddelregisteret inngår foreløpig ingen informasjon om lokalvarer.

Data fra ny apotekløsning- EIK

Alle apotek i Norge skal ta i bruk ny apotekløsning (Eik) som skal stå for all kommunikasjon mellom apoteket og offentlige systemer og aktører. Reseptregisteret var ikke tilrettelagt for mottak av data fra Eik. Data fra reseptutleveringer registrert i Eik inngikk derfor ikke i Reseptregisteret, se tabell nedenfor for en oversikt over apotek som tok Eik i bruk før rapporteringsløsning til LMR var etablert. Data som er registrert i Eik skal etter planen etterrapporteres til LMR, men det er per mars 2023 ikke avklart når de vil inkluderes i registeret. Dvs. at for 2021 inngår data fra Eik foreløpig ikke i noen av datakildene.

Tabell 3: Apotek som har tatt nytt datasystem (Eik) i bruk i 2021

Kommune 

Fra tidspunkt 

Andel apotekets utleveringer utgjør av totalt antall utleveringer i Reseptregisteret (per mnd) 

Drammen 

Medio mai 2021 

Ca. 0,05 % 

Oslo 

Medio oktober 2021 

Ca 0,05 % 

Lørenskog 

Medio november 2021 

Ca. 0,05 % 

Andel resepter som er registrert uten gyldig identitet

I registrene inngår informasjon om utleveringer som er registrert med og uten gyldig identitet (fødselsnummer/D-nummer). Andelen uten gyldig fødselsnummer var høyest i de første årene etter at Reseptregisteret ble etablert. Andelen er også høyere for de yngste. For utleveringer som ikke er registrert med gyldig identitet er det fødselsåret som har blitt registrert på apoteket ved utlevering av resepten som har blitt benyttet til grunnlag for individets alder ved utgangen av utleveringsåret. Det kan også ha blitt registrert feil fødselsår på apoteket.

Tabell 4: Antall utleveringer og andel av utleveringene som er registerert uten gyldig identitetsnummer totalt for alle aldre
  Reseptregisteret Legemiddelregisteret
År Antall utleveringer (totalt) Andel (%) utleveringer uten gyldig identitet Antall utleveringer (totalt) Andel (%) utleveringer uten gyldig identitet
2004 30 582 008 3,7 % 30 566 455 3,8 %
2005 32 241 928 2,1 % 32 234 840 2,2 %
2006 33 780 945 1,9 % 33 775 329 1,9 %
2007 35 637 026 1,8 % 35 633 801 1,9 %
2008 37 234 085 1,4 % 37 233 621 1,4 %
2009 38 594 210 1,3 % 38 593 426 1,3 %
2010 39 877 026 1,0 % 39 876 231 1,0 %
2011 41 555 331 0,9 % 41 555 684 0,9 %
2012 43 527 786 0,6 % 43 522 481 0,6 %
2013 45 177 613 0,4 % 45 167 034 0,4 %
2014 46 033 766 0,4 % 46 023 561 0,4 %
2015 47 577 134 0,3 % 47 563 471 0,3 %
2016 49 557 460 0,3 % 49 548 041 0,3 %
2017 51 294 203 0,2 % 51 291 001 0,2 %
2018 52 474 665 0,2 % 52 474 069 0,2 %
2019 53 971 418 0,1 % 53 970 633 0,1 %
2020 55 268 447 0,1 % 55 267 788 0,1 %
2021 56 997 470 0,1 % 56 993 051 0,1 %
2004-2021 791 382 521 0,8 % 791 290 517 0,8 %

Kilder: Reseptregisteret og Legemiddelregisteret, Folkehelseinstituttet

Tabell 5: Reseptregisteret - Antall utleveringer og andel av utleveringene som er registrert uten gyldig identitet for 0, 1 og 2-åringer
  0 år 1 år 2 år
År Antall  (totalt) Andel (%)  uten gyldig identitet Antall  (totalt) Andel (%)  uten gyldig identitet Antall  (totalt) Andel (%) uten gyldig identitet
2004 49017 46,1 % 146309 21,6 % 145846 15,8 %
2005 49729 42,6 % 152244 16,6 % 156234 11,0 %
2006 50182 66,1 % 170510 15,3 % 163423 10,6 %
2007 47390 59,5 % 155081 48,0 % 164696 9,8 %
2008 46892 36,7 % 156569 12,5 % 165622 8,6 %
2009 44498 38,8 % 153736 12,1 % 159051 8,1 %
2010 46848 30,4 % 169505 9,1 % 175405 6,2 %
2011 40133 35,2 % 144130 9,1 % 160957 5,8 %
2012 37122 35,9 % 129677 8,1 % 152322 5,1 %
2013 35141 25,4 % 119373 6,5 % 132098 4,1 %
2014 37102 16,9 % 117930 4,2 % 136460 2,9 %
2015 33994 17,4 % 111628 3,6 % 124466 2,4 %
2016 36690 15,9 % 116984 3,0 % 127615 2,1 %
2017 37887 9,5 % 125478 2,0 % 136380 1,3 %
2018 37407 5,7 % 123438 1,2 % 140443 0,8 %
2019 37063 3,5 % 123049 0,9 % 138628 0,6 %
2020 32423 2,0 % 92322 0,6 % 108877 0,4 %
2021 37176 1,7 % 113424 0,4 % 123702 0,3 %

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet

Tabell 6: Legemiddelregisteret - Antall utleveringer og andel av utleveringene som er registrert uten gyldig identitet for 0, 1 og 2-åringer
  0 år 1 år 2 år
År Antall  (totalt) Andel (%) uten gyldig identitet Antall (totalt) Andel (%) uten gyldig identitet Antall  (totalt) Andel (%) uten gyldig identitet
2004 49018 46,1 % 146309 21,6 % 145888 15,8 %
2005 49729 42,6 % 152246 16,6 % 156234 11,0 %
2006 50182 66,1 % 170510 15,3 % 163429 10,6 %
2007 47391 59,5 % 155081 48,0 % 164697 9,8 %
2008 46892 36,7 % 156571 12,5 % 165621 8,6 %
2009 44499 38,8 % 153736 12,1 % 159044 8,1 %
2010 46851 30,4 % 169510 9,1 % 175407 6,2 %
2011 40136 35,2 % 144135 9,1 % 160960 5,8 %
2012 37123 35,9 % 129680 8,1 % 152323 5,1 %
2013 35141 25,4 % 119367 6,5 % 132103 4,1 %
2014 37111 16,9 % 117964 4,2 % 136476 2,9 %
2015 33993 17,4 % 111632 3,6 % 124467 2,4 %
2016 36690 15,9 % 116984 3,0 % 127616 2,1 %
2017 37887 9,5 % 125478 2,0 % 136380 1,3 %
2018 37406 5,7 % 123436 1,2 % 140439 0,8 %
2019 37062 3,5 % 123045 0,9 % 138620 0,6 %
2020 32423 2,0 % 92321 0,6 % 108870 0,4 %
2021 37142 1,6 % 113420 0,4 % 123692 0,3 %

Kilde: Legemiddelregisteret, Folkehelseinstituttet

Egendefinerte variabler- Resepttype/kategori og hjemmel 

På apoteket registreres resepttype og eventuell refusjonshjemmel og refusjonskode for utleveringen. Regelverket for resepttyper, hjemler og refusjon har endret seg i perioden fra 2004-2021.

I Reseptregisteret ble det beregnet to egendefinerte variable (hhv. kategori og hjemmel), i Legemiddelregisteret er det beregnet to tilsvarende egendefinerte variable (hhv. Utlevering_Resepttype og Refusjon_Hjemmel). I Reseptregisteret ble det over tid etablert en kompleks logikk for beregningen av variablene Kategori og Hjemmel, som det var vanskelig å gjøre endringer i. Samtidig ble det gjort endringer i hvilke verdier som ble registrert i Farmapro for de ulike refusjonsordningene, som ikke nødvendigvis ble fanget opp i beregningen av egendefinerte variable i Reseptregisteret. Disse faktorene har ført til at ikke alle utleveringer fikk en riktig eller hensiktsmessig kategorisering i Reseptregisteret. Ved etablering av Legemiddelregisteret har det blitt ryddet i klassifiseringen/grupperingen for disse opplysningene.

Endringene omtales overordnet her. Ved spesifikke spørsmål om beregning av egendefinerte variable som ikke omtales her kan du ta kontakt med Legemiddelregisteret så vil vi prøve å besvare spørsmålene. Du kan da gjerne sende med eksempler på forskjeller i datamaterialet du har fra Reseptregisteret og Legemiddelregisteret.

I feltet for refusjonspunkt/refusjonskode har det også i noen tilfeller blitt registrert refusjonskoder som ikke er gyldige. Denne informasjonen inngår i filene fra Reseptregisteret og Legemiddelregisteret. FHI har ikke utfyllende informasjon å gi om denne registreringen. Dere finner informasjon om gyldige verdier for refusjonspunkt i variabeloversikten for registrene på helsedata.no.

Kategori (Reseptregisteret) vs. Utlevering_Resepttype (LMR)

Generelt har resepter som tidligere ble klassifisert som “Kategori mangler” (1), eller “Annet” (12) i Reseptregisteret blitt inkludert i en resepttype i LMR. Det er derfor færre utleveringer med “Ukjent resepttype” (98) i LMR sammenliknet med Reseptregisteret.

Eksempel på endringer som gjelder et høyt antall utleveringer er at alle utleveringer registrert med refusjonskodene ICD/ICPC – 90 Palliativ behandling i livets sluttfase på apoteket ble registrert i kategori 9 Bidragsordningen i Reseptregisteret, men i LMR er de klassifisert som resepttype Blåresept (2).

I LMR blir alle utleveringer av prevensjonsmidler til unge kvinner som har blitt refundert etter bidragsordningen klassifisert som resepttype 4 Bidragsordningen og hjemmel Bidragsordningen- Prevensjon til unge kvinner, jf. Folketrygdloven §5-22. I Reseptregisteret var noen utleveringer registrert i kategori 9 Bidragsordningen, hjemmel 2 P-piller til jenter 16-19 år og andre i kategori 1 Kategori mangler (fra 2014).

Hjemmel Reseptregisteret vs LMR

I Reseptregisteret var det kun utleveringer innenfor blåreseptforskriften og bidragsordningen som hadde informasjon i variabelen for hjemmel. I LMR har alle legemiddelutleveringer etter resept informasjon i variabelen hjemmel, og det angis også om resepten ikke har refusjon (99 Uten refusjon). I perioden 2004- ca mars 2008/2009 ble blåresepter registrert etter Blåreseptforskriften av 18.4.1997. De første årene etter opprettelsen av Reseptregisteret inngikk det sjeldent informasjon om hjemmel for utlevering av legemidler refundert etter blåreseptforskriften, det var derfor vanskelig å skille på om utleveringene var refundert som forhåndsgodkjent eller individuell refusjon hvis utleveringene hadde et gyldig refusjonspunkt. I slike tilfeller ble hjemmel 7 §2 – Forhåndsgodkjent refusjon registrert i Reseptregisteret, det samme valget er gjort for LMR (Hjemmel 1 – Blåresept forhåndsgodkjent refusjon).  Alle utleveringer av blåresepter med refusjonskode ICD/ICPC -90 er kodet til hjemmel 12 Palliativ behandling i livets sluttfase (§2, -90) i Reseptregisteret, de er kodet under blåresept iht. korrekt hjemmel i LMR.

Tabell 7: Oversikt over hvilke resepttyper i Legemiddelregisteret som tilsvarer tidligere kategorier i Reseptregisteret
Reseptregisteret Legemiddelregisteret*
KategoriNr Kategori Utlevering_ Resepttype_Verdi Utlevering_ Resepttype_Beskrivelse
1 Kategori mangler 98 Ukjent resepttype
2 Egenpraksisrekvisisjon . .
3 Blåreseptforskriften 2 Blåresept
4 Dyreresept 1 Hvit resept
5 Institusjonsrekvisisjon . .
6 Forskrivning til skip med mer . .
7 Normalresept / hvit resept 1 Hvit resept
8 Helseforetaksfinansiert 3 H-resept
9 Bidragsordningen 4** Bidragsordningen
12 Annet 5 Vernepliktig og Yrkesskade jf. Folketrygdloven § 5-25
6 Lokal refusjon

* Rekvisisjonsutleveringer har ikke verdi for Utlevering_Resepttype. Egen beregnet variabel angir om det er utlevering til menneske, dyr eller etter rekvisisjon (Vare_Registreringstype)
** Utlevering_Resepttype_Verdi 4 (Bidragsordningen) inkluderer ikke utleveringer etter blåreseptforskriften med refusjonskode -90 slik som i Reseptregisteret

Tabell 8: Oversikt over hvilke hjemler i Legemiddelregisteret som tilsvarer tidligere hjemler i Reseptregisteret
Reseptregisteret** Legemiddelregisteret
HjemmelNr Hjemmel Refusjon_ Hjemmel_Verdi Refusjon_ Hjemmel_Beskrivelse
1 § 5 - Medisinsk forbruksmateriell 4 Blåresept - medisinsk forbruksmateriell ol. - §3 utgått forskrift / §5 gjeldende forskrift (med underpunkter)
2 P-piller til jenter 16 - 19 år (bidrag) 11 Bidragsordningen - Prevensjon til unge kvinner -  jf. Folketrygdloven § 5-22
4* Kreft (palliativ behandling) 12 Bidragsordningen - Kreft og immunsvikt -  jf. Folketrygdloven § 5-22
5* Hjemmel mangler, Bidragsordningen 13 Bidragsordningen - ukjent hjemmel - jf. Folketrygdloven § 5-22
6 §3a - Individuell refusjon 2 Blåresept - individuell refusjon - §2 og §10a utgått forskrift/§3, §3a og §3b gjeldende forskrift
7 §2 - Forhåndsgodkjent refusjon 1 Blåresept - forhåndsgodkjent refusjon - §9 utgått forskrift/§2 gjeldende forskrift
8 §4 - Legemidler ved smittsomme sykdommer 3 Blåresept - allmennfarlige smittsomme sykdommer - §4 utgått og gjeldende forskrift
10* Livets sluttfase (Palliativ behandling) 12 Bidragsordningen - Kreft og immunsvikt -  jf. Folketrygdloven § 5-22
11 §3b - Individuell refusjon 2 Blåresept - individuell refusjon - §2 og §10a utgått forskrift/§3, §3a og §3b gjeldende forskrift
12 Palliativ behandling i livets sluttfase (§2, -90) 12*** Bidragsordningen - Kreft og immunsvikt -  jf. Folketrygdloven § 5-22
13* Immunsvikt (Palliativ behandling) 12 Bidragsordningen - Kreft og immunsvikt -  jf. Folketrygdloven § 5-22
22 Hjemmel mangler 98 Ukjent hjemmel
    5 Blåresept - ukjent hjemmel
    10 H-resept - Helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus
    14 Vernepliktig - jf. Folketrygdloven §5-25
    15 Yrkesskade - jf. Folketrygdloven §5-25
    16 Lokal refusjon
    99 Utlevering uten refusjon

*Kun brukt før 2009
**Reseptregisteret registrerte kun hjemmel for utleveringer med kategori blåresept eller bidragsordningen. LMR har informasjon om hjemmel for alle reseptutleveringer av legemidler
***Refusjon_Hjemmel_Verdi 12 (Bidragsordningen - Kreft og immunsvikt) inkluderer ikke legemidler utlevert etter blåresept registrert med refusjonskode -90, slik det var i Reseptregisteret

Rekvisisjon

Reseptregisteret inneholder data for legemidler utlevert etter rekvisisjon fra apotek. Data forelå ikke på individnivå. Informasjon om utlevering av legemidler basert på rekvisisjon er per mars 2023 ikke tilgjengelig for utlevering fra LMR.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om tilgjengeliggjorte data fra Reseptregisteret kan du ta kontakt på . Dette er e-postadressen som vil benyttes fremover for henvendelser angående LMR og Reseptregisteret. Informer i e-posten om hvilket prosjektnavn, saksnummer og evt. prosjektnummer for prosjektet spørsmålene gjelder.