Hopp til innhold

Artikkel

Om Biobankregisteret

Publisert Oppdatert

Biobankregisteret inneholder informasjon om eksisterende biobanker i Norge.

Biobankregisteret inneholder informasjon om eksisterende biobanker i Norge.


Folkehelseinstituttet er lovpålagt å føre et offentlig tilgjengelig register over alle innmeldte biobanker, både diagnostikk- og behandlingsbiobanker og generelle og spesifikke forskningsbiobanker. For å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for forskere, etater som driver med tilsyn og kontroll og andre brukere, er registeret lagt ut på www.biobankregisteret.no

Formålet med registeret er å:

  • føre oversikt over eksisterende biobanker
  • gi informasjon om innhold i biobankene
  • gjøre det enklere å føre kontroll med at virksomheten drives forsvarlig og i samsvar med lovverk
  • øke mulighetene til å utnytte innsamlet biologisk materiale til helsemessige formål

Biobankregisteret skal tilby:

  • innmelding av diagnostikk- og behandlingsbiobanker
  • oversikt over diagnostikk- og behandlingsbiobanker
  • oversikt over godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker
  • innmelding av og oversikt over forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser (under utvikling)

Søknadsskjema for forskningsbiobanker finner du i den nye portalen til De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK-portalen).

Lover og regler

1. juli 2009 trådte lov 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) i kraft.

Ansvaret for å godkjenne generelle og spesifikke forskningsbiobanker ble overført fra Helsedirektoratet til REK fra denne dato. Dette betyr at forskningsbiobanker bare skal vurderes av REK, som skal melde alle forskningsbiobanker videre til Biobankregisteret.

Diagnostikk- og behandlingsbiobanker skal fortsatt meldes direkte til Biobankregisteret, og reguleres av lov 2003-02-21 nr 12: Lov om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven).

Forskningsbiobanker i befolkningsbaserte helseundersøkelser som oppfyller gitte vilkår skal også meldes direkte til Biobankregisteret jfr. Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 2-3.

Revisjon og oppdatering av biobankregisteret

For å sikre en komplett og oppdatert oversikt over alle eksisterende samlinger av humant biologisk materiale, er Biobankregisteret under revisjon.

Institusjonene er selv ansvarlige for å registrere sine diagnostikk- og behandlingsbiobanker. Oversikten over prøvesamlinger for diagnostikk og behandlingsformål forutsettes derfor å være komplett. Registreringsskjemaet er gjennomgått og oppdatert det siste året, og noen nye felt er lagt til. Ansvarshavende oppfordres til å gå gjennom sine samlinger og oppdatere data der det trengs.

I samarbeid med REK arbeides det for å sikre overføring av strukturerte data for alle godkjente prøvesamlinger med forskningsformål, og de ansvarshavende vil etter hvert få mer informasjon om hvordan de kan bekrefte sine respektive opplysninger.

Registreringsskjema for forskningsbiobanker som institusjonen ønsker erklært hjemlet i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser som alternativ til REK-godkjenning, er også under utvikling. Ta kontakt på biobankregisteret@fhi.no ved spørsmål.

Om artikkelen / endringshistorikk