Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Spedbarnsdødelighet - faktaark med helsestatistikk

Antall barn som dør i første leveår, har falt jevnt de siste 100 årene. Antallet er nå under 200 barn i året eller omkring tre per 1000 levende fødte. Årsaken er i de fleste tilfeller medfødt sykdom.

Sovende baby
Foto: Colourbox.com

Over tid vil spedbarnsdødeligheten påvirkes av økt levestandard, bedre trygder og andre velferdsordninger for mor og barn, samt helsetilbud og medisinske fremskritt. Sammen med levealderen er derfor spedbarnsdødelighet blant de viktigste målene på helsetilstanden i et samfunn.

Spedbarnsdødelighet omfatter barn som dør i løpet av sitt første leveår. Dødeligheten oppgis i form av antall døde per år eller som antall døde per 1000 levende fødte. Spedbarnsdødeligheten er noe høyere for gutter enn for jenter. I perioden 2000-2012 var dødeligheten for gutter fra 2,6 til 4,6 per 1000 levende fødte og for jenter fra 1,7 til 3,3.

Dødsårsaker i første leveår

Tidligere var infeksjoner en hyppig årsak til at spedbarn døde. I dag er dette en sjelden dødsårsak. Den hyppigste dødsårsaken i første leveår er i dag medfødte sykdommer og misdannelser. Tabell 1 viser antallet som døde i løpet av første leveår i 2008, samt dødsårsakene.

Tabell 1. Antall dødsfall i første leveår, etter årsak
Dødsårsak første leveår
Dødsfall i alt 163
Tilstander og sykdom som oppsto under og like etter fødselen 90
Medfødte sykdommer 48
Andre sykdommer og tilstander 11
Krybbedød 12
Voldsomme dødsfall, inkl ulykker 2

Kilde: Statistisk sentralbyrå.


Om lag 2 av 3 dødsfall skjer i løpet av de første 4 leveukene. Figur 1 viser neonatal og postneonatal dødelighet fra 1990 til 2013, antall per 1000 levende fødte. Etter 2000 er antall døde spedbarn redusert til mellom 2,3 og 3,9 barn per 1000 levende fødte.

 

Gå til koblet material

Figur 1. Dødelighet i første fire leveuker (neonatal dødelighet) og dødelighet fra 5. til og med 52. leveuke (postneotatal) i årene etter 1990. Kurvene viser begge kjønn samlet. Bruk av interaktive diagrammer.
Kilde: Medisinsk fødselsregister. Figur: Norgeshelsa.no.

Fylkesvise forskjeller

Spedbarnsdødeligheten varierer noe mellom fylkene, men tallene er små og endrer seg fra år til år. Figur 2 viser 2014. Velg funksjonen "Lag eget diagram" i figuren for å få fram tall for enkeltfylker over tid.

 

Gå til koblet material

Figur 2. Spedbarnsdødeligheten i fylkene, 2014. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: Medisinsk fødselsregister. Figur: Norgeshelsa.no.

Nedgang i krybbedødsfall etter 1990

Hvis et spedbarn dør plutselig uten beviselig årsak, defineres dette som krybbedød. Tallene har svingt mellom 11 og 24 barn årlig fra 2000. I 2008 var det 12 barn som døde i krybbedød før ett års alder, se tabell 1.

I perioden 1970-1995 døde et stort antall spedbarn i krybbedød hvert år, og mange av dem døde etter den første levemåneden. Antallet økte fra 5 prosent av alle spedbarnsdødsfall på slutten av 1970-tallet til 30 prosent i 1989 (2,39 dødsfall per 1000 levende fødte, i alt 142 barn).

Mellom 1990 og 1995 falt så antallet barn som døde i krybbedød. Nedgangen kom samtidig som man begynte å legge barna på ryggen i stedet for på magen. Det er en klar sammenheng mellom sovestilling og krybbedød. I tillegg er røyking hos mor en kjent risikofaktor. Det er også ukjente risikofaktorer. Se figurene 1 og 3.

Spedbarnsdødeligheten fra 1900 til 2012

Helt siden dødsårsaksstatistikken ble opprettet på slutten av 1800-tallet, har det vært en jevn nedgang i antall barn som dør i første leveår. Bedre levekår, ernæring, helsestell med bedre fødselsomsorg, helsestasjoner og vaksinasjonsprogrammer bidro til at barna ble mer robuste og færre døde av infeksjoner. Dette er hovedårsaken til nedgangen.

Rundt år 1900 døde om lag 80 av 1000 barn før de fylte ett år, på 1950-tallet var antallet 35. I dag er antallet cirka 3 per 1000 eller under 200 av cirka 60 000 levende fødte barn.

Også etter 1970 har nedgangen i spedbarnsdødeligheten fortsatt, se figur 3. Økningen vi ser på kurven fra rundt 1980 til 1990 skyldes i hovedsak en midlertidig økning i krybbedød, se ovenfor.

 

Gå til koblet material

Figur 3: Dødeligheten i første leveår siden 1967, gutter og jenter. Bruk av interaktive diagrammer.
Kilde: Medisinsk fødselsregister. Figur: Norgeshelsa.no.

Internasjonalt

I internasjonal sammenheng er spedbarnsdødeligheten i de nordiske landene lav. En EU-rapport basert på 2004-tall viser at Norge og Sverige dette året hadde Europas laveste spedbarnsdødelighet med 3,0 spedbarnsdødsfall per 1000 levende fødte. I den andre enden av skalaen ligger nye EU-land som Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia med 7-9 dødsfall per 1000 levende fødte. I eldre EU-land viser statistikken 3,0 - 4,9 spedbarnsdødsfall per 1000 levende fødte (European Perinatal Health Report, 2008).

Kilder

Les også: Perinatal dødelighet - faktaark med statistikk om dødsfall ved fødselen

Øvrige kilder:

  • Statistisk sentralbyrå - dødsstatistikk
  • Anne Gro Pedersen. 100 år med redusert spedbarnsdødelighet, Samfunnsspeilet 3, 2003.
  • European Perinatal Health Report, 2008, kapittel 7: Babies health: Mortality and morbidity during pregnancy and in the first year of life.
  • Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. The Lancet, Volume 363, Pages 185-191, 17 January 2004