Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Eldre hardest rammet av sesongens influensa

Årsaken til at eldre er mest utsatt, er at personer over 65 år er mer sårbare for vinterens virus.

Eldre_trist dameCOLOURBOX7669132 cropped

– Årets influensautbrudd har ikke ført til flere legekonsultasjoner eller sykehusinnleggelser enn tidligere sesonger, men vi har sett flere dødsfall som følge av sykdommen denne vinteren enn forrige sesong, sieravdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved Avdeling for influensa.

De fleste utbrudd av sesonginfluensa er alvorlige. Alvorlighetsgraden vurderes ut fra forekomsten av sykehusinnleggelser og dødsfall. Hvilke aldersgrupper som rammes hardest, og intensiteten på utbruddet i primærhelsetjenesten, tas også med i vurderingen.

Tidlig start og geografisk variasjon

Vinterens influensautbrudd startet uvanlig tidlig, noe som bidro til mange syke rundt jule- og nyttårstider. Utbruddets intensitet nådde da det vi karakteriserer som et middels kraftig nivå, basert på antall influensakonsultasjoner i primærhelsetjenesten. Det har videre vært stor variasjon mellom ulike landsdeler når det gjelder utbredelse. Østlandsområdet og Midt-Norge har hatt den høyeste influensaaktiviteten. Dette førte til høy belastning på helsetjenesten i disse områdene rundt årsskiftet. I Nord-Norge har aktiviteten vært lavere.

Hittil har antall personer diagnostisert med influensalignende sykdom på landsbasis ikke vært høyere enn hva vi så i 2012–13 og 2014–15.  

Vaksinen mindre effektiv på eldre

Hvilke eller hvilket influensavirus som dominerer, er med på å bestemme hvem som blir syke. Influensaviruset A(H3N2) har vært nærmest enerådende denne sesongen, og da er det forventet en høy andel eldre blant de smittede.

– Dette skyldes hovedsakelig en lavere grad av beskyttelse mot viruset – immunitet – i den aktuelle aldersgruppen, men egenskaper ved selve viruset kan også være en del av forklaringen. I tillegg er influensavaksinen mindre effektiv hos eldre, noe som bidrar til å gjøre dem ekstra utsatt for sykdom, understreker Hauge.

Det samlede resultatet av denne virusdominansen har vært flere syke eldre, og flere sykehusinnleggelser og dødsfall i de eldste aldersgruppene så langt denne sesongen.

– Vi ser en klar overvekt av eldre blant influensapasienter i sykehus. I de mest intense ukene rundt jul og nyttår var antallet innlagte på nivå med sesongen 2014–15, men andelen eldre pasienter har vært høyere denne vinteren, sier Hauge.

– At influensa A(H3N2) foreløpig har vært nærmest enerådende, har vært avgjørende for den økte dødeligheten blant eldre, fortsetter Hauge. Hun forklarer at det likevel er lite som tyder på at vinterens A(H3N2)-virus er mer sykdomsfremkallende enn A(H3N2)-virus som har sirkulert tidligere sesonger.

Lik tendens i Europa

I Europa for øvrig er det også influensa A(H3N2) som dominerer sesongens utbrudd. I likhet med Norge rapporterer flere land om en høy andel innleggelser i aldersgruppen over 65 år. Mange europeiske land har samtidig observert en betydelig økning i antallet dødsfall i denne aldersgruppen. Det er ikke bekreftet om dødsfallene kan knyttes til influensa, men en sammenheng regnes som svært sannsynlig. Også her i landet viser overvåkingen av totaldødelighetet høyere antall dødsfall enn forventet i aldersgruppen over 65 år – fra og med uke 50 i 2016, til og med den første uken i 2017. Dette tidspunktet sammenfaller med de ukene som har høyest influensaaktivitet.

Antiviral behandling, altså behandling med legemiddel mot virus, bør vurderes også hos vaksinerte som utvikler influensalignende symptomer.

Les mer om effekten av sesongens influensavaksine her og råd knyttet til antiviral behandling og forebygging.