Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Store sosiale helseforskjeller i Norge

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land. Kvinner og menn med lengst utdanning lever seks til sju år lengre og har bedre helse enn de med kortest utdanning. Forskjellene viser seg også som forskjeller mellom kommuner og bydeler.

bydeler byer.png

Folkehelseinstituttet publiserer i dag en oppdatert versjon av «Sosiale helseforskjeller i Norge», som er ett av kapitlene i Folkehelserapporten. Rapportens nettutgave skal oppdateres fortløpende og dette er ett av kapitlene som oppdateres i høst. Kapitlet om sosiale helseforskjeller er nå utvidet og oppdatert. 

Forskjell mellom kjønnene

Kvinner og menn med lengst utdanning lever seks til syv år lengre og har bedre helse enn de som har kortest utdanning. Først og fremst er det dødelighet av hjerte- og karsykdommer som skaper de store forskjellene mellom utdanningsgruppene. Men også andre røykerelaterte sykdommer som kols og lungekreft bidrar.

Blant menn ser vi imidlertid en positiv utvikling ved at forskjellene mellom grupper med høy og lav utdanning har begynt å flate ut når det gjelder totaldødeligheten.

Blant kvinner øker imidlertid forskjellene. En del av forklaringen er økt dødelighet når det gjelder lungekreft og lungesykdommen kols.

 –  Det er viktig å følge med på helseforskjellene i samfunnet fordi det er et uttrykt ønske i Norge å redusere disse unødvendige og urettferdige forskjellene, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet. 

Røyking viktig årsak

Forskjellige røykevaner i grupper med lav og høy utdanning er trolig en spesielt viktig årsak til de sosiale forskjellene i dødelighet i Norge. En viktig folkehelseutfordring er derfor å bekjempe røyking, spesielt i grupper med lav utdanning. 

Geografiske forskjeller

Det er store forskjeller i helse og levealder mellom norske kommuner og fylker.

Innad i Oslo er levealderforskjellen nesten ni år mellom bydelene. Oslo har størst forskjell mellom bydelene sammenlignet med Bergen, Stavanger og Trondheim, se figur 1.

Diagram 

Figur 1. De sosiale helseforskjellene mellom bydelene innad i fire byer, her vist som forskjell i levealder (år). Vi ser at levealderforskjellene er størst i Oslo og minst i Trondheim. Vi ser også litt bedring i Oslo siden 1990-tallet. (Figur: Folkehelseinstituttet.) 

Større forskjeller i Norge enn i mange europeiske land 

I Norge er forskjellene i dødelighet mellom utdanningsgruppene større enn i mange andre europeiske land.

Utjevningen mellom utdanningsgruppene i europeiske land skyldes hovedsakelig at færre dør av hjerteinfarkt og andre røykerelaterte sykdommer. Livsstilsendringer og behandling for blant annet høyt blodtrykk og høyt kolesterol har vært viktige medvirkende faktorer.

Inntekt og utdanning spiller inn

De sosiale helseforskjellene innebærer mange tapte arbeidsdager og leveår med god helse og livskvalitet. 

- Innsatsen for å gjøre noe med levekårene, som for eksempel arbeid, utdanning og bomiljø, kan bidra til å fremme helse. Det vil også jevne ut sosiale helseforskjeller og øke levealderen i alle grupper, sier Strand som er hovedforfatter på kapitlet. 

 

Teksten er oppdatert 26.10.16 kl 10.54: Justert i avsnittet om internasjonale forskjeller.