Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Kvalitetsmåling

Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene

Sannsynligheten for at pasienter er i live 30 dager etter en innleggelse, varierer mye mellom sykehusene, viser en kvalitetsmåling for 2015 fra Folkehelseinstituttet. Aller størst er forskjellene etter førstegangs hjerteinfarkt. Utviklingen går imidlertid i riktig retning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dette kommer frem i den nye rapporten «Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Rapporten presenterer overlevelsesresultater for sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF). Rapporten er et supplement og en leseveiledning for overlevelsesindikatorene for 2015 som er publisert på helsenorge.no (se venstre kolonne). Det er også laget egne rapporter for sykehusene.

Se resultatene i interaktivt kart

Totaloverlevelsen noe bedret

Rapporten viser andelen pasienter som er i live 30 dager etter innleggelse i sykehus. Tallene viser totaloverlevelse, beregnet ut ifra diagnosegrupper som står for 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus. Det er også laget egne indikatorer for førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

Hovedpunkter fra rapporten:

 • Totaloverlevelsen har blitt noe bedre i perioden fra 2011 til 2015.
 • Forskjellene mellom sykehusene er størst etter et førstegangs hjerteinfarkt, der flere sykehus har en overlevelse på over 93 prosent, mens noen er nede på rundt 86.

– Hvorfor er forskjellene såpass store etter førstegangs infarkt?

– Det kan ha mange årsaker. Det er blant annet viktig at de pasientene som trenger det, får kransårerøntgen i tide og eventuelt utblokking av tette blodårer – og at sykehusene ellers følger etablerte retningslinjer for behandling. Samtidig uttrykker tallene at sykehusene kan ha forskjellige roller og derfor ikke har lik pasientmasse, sier seksjonsleder Jon Helgeland i Kunnskapssenteret.

Det går sakte fremover

De nye tallene for totaloverlevelse viser at det går sakte fremover for sykehusene sett under ett. Fra 2011 til 2015 har det vært en økning i totaloverlevelse på omtrent 0,5 prosent, og en litt større økning for hjerteinfarkt.

– Hva kan være årsaken til den forsiktige bedringen i totaloverlevelse?

– Det har nok sammenheng med flere forhold; for eksempel bedre tjenester utenfor sykehus og bedre behandling etter innleggelse. Det har dessuten vært mye oppmerksomhet knyttet til publiseringen av disse kvalitetsindikatorene tidligere. En rekke sykehus og helseforetak har tatt initiativ til kvalitetsforbedringsarbeid, blant annet basert på våre tall, svarer Helgeland.

Flere sykehus henger etter de andre

Det er fortsatt store variasjoner mellom sykehusene. I perioden 2013 til 2015 varierte totaloverlevelsen fra 93,2 prosent til 96,3 prosent, det vil si med cirka tre prosentpoeng.

Alle sykehus er sammenlignet med en referanseverdi, et såkalt trimmet gjennomsnitt der ekstremverdiene er fjernet. Det er flest signifikante avvik fra denne nasjonale referanseverdien for totaloverlevelse og førstegangshjerteinfarkt. Blant de 55 sykehusene som er omtalt i rapporten, har de fleste bare små avvik fra referanseverdien, mens noen avviker til dels betydelig:

 • Totaloverlevelse: Åtte sykehus har signifikant høyere totaloverlevelse, mens fem sykehus har lavere.
 • Førstegangs hjerteinfarkt: Seks sykehus har signifikante høyere overlevelse, mens fem har lavere.
 • For hjerneslag skårer to sykehus høyere enn referanseverdien og tre lavere.
 • Ved hoftebrudd kan vi ikke med sikkerhet si at flere enn ett sykehus avviker fra den nasjonale referanseverdien.

Det er forskjeller mellom helseregionene på noen indikatorer, ved at noen har signifikant høyere og andre signifikant lavere overlevelse enn referanseverdiene:

 • Av de fire helseregionene er det bare Helse Vest som avviker signifikant med høyere overlevelse enn de andre regionene. Dette gjelder totaloverlevelse og overlevelse etter hoftebrudd.
 • Helse Nord har signifikant lavere totaloverlevelse, mens Helse Sør-Øst har lavere overlevelse etter hoftebrudd.
 • For hjerteinfarkt og hjerneslag er det ingen helseregioner som avviker fra referanseverdien, hverken i positiv eller negativ retning.

Kan brukes i kvalitetsarbeid

– Hva kan sykehusene og eierne bruke disse tallene til?

– Disse årlige rapportene gir sykehusene en mulighet til å følge utviklingen over tid og bruke dem i arbeidet med å bedre kvaliteten. Store variasjoner mellom sykehus bør følges opp videre av helseforetakene og sykehuseierne, svarer Jon Helgeland i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Tall fra rapporten

Tabellen viser risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter innleggelse i sykehus. Referanseverdiene viser laveste og høyeste verdi per indikator på en skala fra 0 til 100. Referanseverdien på sykehusnivå vises i parentes.

 • Totaloverlevelse 93,2 – 96,3 (94,9)
 • Førstegangs hjerteinfarkt 85,5 – 95,2 (91,7)
 • Hjerneslag 84,6 – 89,8 (87,1)
 • Hoftebrudd 90,3 – 93,9 (91,8)

Kilde: Hansen TM, Kristoffersen DT, Tomic O, Helgeland J. Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016.

Rapporten utdyper kvalitetsindikatorer

Den 25. august publiserte Helsenorge.no 140 nasjonale kvalitetsindikatorer, blant annet om overlevelse. Denne nye rapporten fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet er et supplement og en leseveiledning for disse overlevelsesindikatorene.

Les mer på:
Helsenorge.no
Helsedirektoratet