Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

WHO: For lav vaksinasjonsdekning med MMR i flere norske fylker

Publisert


Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig sendt ut statusoversikt for arbeidet med å bekjempe meslinger og røde hunder (rubella) i Europa. Selv om Norge i flere år har holdt disse sykdommene under kontroll, er WHO bekymret for at de skal komme tilbake i enkelte fylker. Oversikten er basert på tall fra 2013.


Colourbox
Colourbox

Meslinger og rubella er sykdommer som kan utryddes ved høy vaksinasjonsdekning, fordi de bare smitter mellom mennesker.  WHO Europa har besluttet å eliminere meslinger og rubella innen 2015. For å nå dette målet må medlemslandene dokumentere at de ikke har sirkulerende smitte i befolkningen. For å forhindre slik smitte anbefales en vaksinasjonsdekning på minst 95 % for to doser med MMR-vaksine. Per 2013 oppfylte under halvparten av landene i WHOs Europaregion disse kravene.

Norge har holdt meslinger og rubella under kontroll i mange år, og hadde i 2013 ingen sirkulerende smitte i befolkningen. Årsaken til dette er en høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. Enkelte fylker i Norge hadde likevel en lavere andel barn registrert med to doser MMR-vaksine enn det som er målsettingen.  WHO har uttrykt bekymring for dette i et brev til den norske helse- og omsorgsministeren.

Mulige årsaker til lave dekningstall

Tekniske utfordringer

Det kan i noen tilfeller være problemer med den tekniske kommunikasjonen mellom lokale journalsystemer og det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK).  Dette kan medføre at vaksiner som er gitt og registrert i journalsystemet ikke blir overført til SYSVAK, og fremkommer i registeret som en manglende vaksine.

Mangelfull etterregistrering

Vaksiner som er gitt i utlandet skal etterregistreres i SYSVAK. Manglende etterregistrering gir lavere dekningstall enn det som er reell vaksinasjonsdekning.

Feil i nevneren

Økt mobilitet i befolkningen kan være en utfordring for enkelte kommuner og bydeler. Det kan dreie seg om barn som ifølge Folkeregisteret er bosatt et sted, men som likevel ikke oppholder seg der.  Barn som flytter ut av landet før de har fått de anbefalte vaksinene vil regnes med i statistikken dersom flyttingen ikke er registrert. Dette kan igjen føre til lavere dekningstall for barn i Norge enn det som er reelt.

Manglende vaksinering

Mangelfull vaksinering kan skyldes medisinske kontraindikasjoner, vaksineskepsis, forglemmelser og manglende tilbud. En særlig utfordring er knyttet til barn som flytter til Norge. Siden disse ofte skal tilbys vaksiner i høyere alder enn det som er anbefalt i det norske programmet, er det en fare for at de ikke blir fanget opp.

Variasjon mellom nasjonal dekningsstatistikk og WHO-tall

Det er et avvik mellom WHOs beregning av vaksinasjonsdekningen i Norge og den årlige, norske dekningsstatistikken. Dette skyldes at WHO baserer sin vurdering på hvor stor andel barn som har fått to doser MMR-vaksine. I det norske systemet har større barn som nylig har fått MMR-vaksine blitt ansett å ha beskyttelse mot sykdom. Dermed har de blitt regnet som fullvaksinerte i den årlige statistikken over vaksinasjonsdekning blant 16-åringer selv om de kun har fått en dose. Folkehelseinstituttet vurderer nå å endre praksis for publisering av dekningsstatistikken for denne vaksinen.

Direkte sammenlikning av dekningsgrad mellom WHOs medlemsland kan være utfordrende, fordi medlemslandene beregner vaksinasjonsdekning på forskjellige måter. De ulike registrerings- og beregningsmodellene kan medføre både en under- og en overestimering i forhold til reell dekningsgrad. De norske tallene baseres på registreringer på enkeltindivider (unike på fødselsnummer) og er derfor minimumstall.

Lokale årsaksfaktorer bør identifiseres, og alle barn bør få tilbud om to doser MMR-vaksine

Uavhengig av hvilke faktorer som forklarer dekningstallene lokalt, er det all grunn til å fokusere på ulike strategier for å utrydde meslinger og rubella. Som et ledd i dette oppfordres alle fylker og kommuner til å undersøke nærmere hvilke årsaker som kan forklare dekningstallene lokalt, og gjøre tiltak for å bedre vaksinasjonsdekningen.

Først og fremst bør flere få MMR-vaksine og alle bør få tilbud om to doser. Det bør etableres påminnelsesrutiner for andre dose for å sikre at denne ikke glemmes. I tillegg er det viktig å etterregistrere vaksiner som er gitt i utlandet. Videre må det arbeides for å forbedre den tekniske kommunikasjonen i helsenettet, for å sikre utbedring av eventuelle tekniske problemer ved registrering av vaksiner.

Anbefalinger om MMR-vaksine i Norge

  • Alle barn bør tilbys to doser MMR-vaksine.

  • I barnevaksinasjonsprogrammet gis MMR- vaksine ved 15 mnd. og 11-12 år (6. klasse).

  • Voksne som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått sykdommene, anbefales minst en dose MMR-vaksine. Personer født før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.

Mer informasjon: