Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Statusoppdatering

Ett år med rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Publisert Oppdatert

baby

Vaksine mot rotavirus ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014. Vaksinasjonsdekningen er høy. Nær ni av ti barn får nå rotavirusvaksine som spedbarn. Folkehelseinstituttet legger nå fram erfaringer fra det første året med vaksinen.


Har du funnet en feil?

Målet med rotavirusvaksinasjon er å beskytte de yngste barna mot alvorlig rotavirussykdom. Rotavirus gir mage-tarminfeksjon med oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn, sier overlege Marianne Riise Bergsaker ved Folkehelseinstituttet.

De fleste takker ja

Alle barn født fra og med 1. september 2014 får tilbud om vaksine.

– De fleste foreldre som har fått tilbud om rotavirusvaksine til deres barn, har tatt imot tilbudet, sier Bergsaker.

Før rotavirusvaksinen ble innført gjennomgikk praktisk talt alle barn en eller flere episoder med rotavirussykdom før de fylte fem år. Bortimot to av tre småbarn som ble innlagt på norske sykehus med akutt mage- tarmsykdom, hadde rotavirusinfeksjon.  

Vaksinen som brukes er Rotarix®, den gis som to doser: én ved seks uker og en ved tremånedersalder.

Antall vaksinerte barn per 29. september 2015

Per 29. september 2015 har omtrent 38 000 barn fått to doser med rotavirusvaksine (basert på tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK). Figur 1 viser vaksinasjonsdekningen for rotavirusvaksine i perioden januar 2015 - september 2015 blant norske barn som er minst 16 uker gamle.

– Siden oppstart av rotavirusvaksinasjonsprogrammet har 88 prosent av barna fått den første vaksinedosen og 81 prosent av barna har fått begge vaksinedosene. Dette er en høy vaksinasjonsdekning sammenlignet med andre land, sier Bergsaker.

Av barna som har fått to vaksinedoser, har 90 prosent fått dosene innenfor de anbefalte aldersgrensene og med riktige intervall mellom dosene.

-Det gjøres en flott innsats i kommunene, både med vaksinering og innrapportering, sier Bergsaker videre.

 

Vaksinasjonsdekning for rotavirusvaksine november 2015.
Vaksinasjonsdekning for rotavirusvaksine november 2015.

Figur 1: Vaksinasjonsdekning for rotavirusvaksine

Mistenkte bivirkninger meldt per 29. september 2015

Hittil har helsepersonell sendt inn 374 meldinger om mis­tenkte bivirkninger til Folkehelseinstituttet etter at rotavirusvaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet (se tabell), hvorav 91 prosent av hendelsene betegnes som lite alvorlige.

Tabell: Oversikt over antall rapporterte bivirkninger fra helsepersonell til FHI

 Totalt antall rapporter, inkludert alvorlige bivirkninger

 374

 Antall rapporter med mistenkte alvorlige* bivirkninger

 34

*Reaksjoner som har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, er regnet som en medisinsk viktig hendelse, har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende sykdom eller død.

De vanligste meldingene dreier seg om mage-tarm symptomer som diaré, løs avføring, magesmerter, luftplager, oppkast/gulping, nedsatt appetitt, gråt, uro, utslett og feber i etterkant av vaksinasjonen.

– Rotavirusvaksinen er en godt utprøvd vaksine. Det er hittil ikke meldt noen nye eller uventede mistenkte bivirkninger og det er ingen grunn til å endre gjeldende anbefalinger om bruk av vaksinen, sier Bergsaker.

Studier gjennomført i andre land viser en liten økt risiko for tarminvaginasjon (1-5 ekstra tilfeller per 100 000) hos spedbarn etter rotavirusvaksinasjon. Risiko for tarminvaginasjon etter rotavirusvaksinasjon avtar dersom vaksinen gis innenfor den anbefalte aldersgrensen. Det er derfor viktig at aldersgrensene for rotavirusvaksinasjon overholdes.

Det er meldt tre tilfeller av tarminvaginasjon etter rotavirusvaksinasjon. I to av tilfellene ble sammenheng med vaksinen vurdert til å være lite sannsynlig, mens sammenheng ikke kunne utelukkes i det siste tilfellet.

Symptomer på tarminvaginasjon hos spedbarn skal tas alvorlig og lege skal derfor kontaktes snarest. Folkehelseinstituttet ber om fortsatt årvåkenhet rundt symptomer på tarminvaginasjon.

En mer detaljert oversikt over alle meldte bivirkningene etter vaksinasjon med Rotarix® finnes på Statens legemiddelverk sine nettsider:

Merk. Bivirkningstallene som oppgis i rapporten fra Statens legemiddelverk er noe høyere siden de også inkluderer meldinger mottatt før vaksinen ble gitt i barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg mottar Statens legemiddelverk meldinger fra pasient/pårørende og fra vaksineprodusentene.

Utvidet overvåking av bivirkninger avsluttes 1. november 2015

Når en vaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres det en utvidet bivirkningsovervåking i en periode. Den utvidede overvåkingen av vaksinen har ikke avdekket nye eller ukjente bivirkninger og kan derfor avsluttes. Fra 1. november 2015 skal kun uventede eller alvorlige mistenkte bivirkninger meldes, samt hendelser hvor melder ønsker en vurdering og råd om videre vaksinasjon. Informasjonsbrev om dette er sendt til alle landets kommuneleger, ledere for helsestasjonstjenesten, barneavdelinger og kirurgiske avdelinger som behandler barn.

Pågående forskningsprosjekter

For å kunne følge effekten av vaksinen på alvorlig rotavirussykdom mer detaljert ble det i januar 2014 startet en kartleggingsstudie av rotavirusforekomsten hos små barn som er i kontakt med sykehus. Foreldre til barn under 5 år som blir undersøkt for diaré og oppkast på fire norske sykehus får invitasjon til å delta.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for rotavirusstudien, og kartleggingen foregår på fire sykehus: Sykehuset Østfold Fredrikstad, St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus Ullevål.

Mer informasjon: