Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Utredning av søskenbarnekteskap»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utredning av søskenbarnekteskap

Nyhet

Utredning av søskenbarnekteskap

Folkehelseinstituttet støtter forslag om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. En slik utredning kan gi bedre innsikt i ulike sider ved en lovregulering og kan også gi ideer til andre tiltak.

Folkehelseinstituttet støtter forslag om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. En slik utredning kan gi bedre innsikt i ulike sider ved en lovregulering og kan også gi ideer til andre tiltak.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

babyer i senger spedbarn barsel.jpg
Arbeiderpartiets integreringsutvalg la fram en innstilling 9. februar der utvalget foreslår å utrede gjeninnføring av forbudet mot søskenbarnekteskap. Forslaget begrunnes blant annet med at søskenbarnekteskap øker risikoen for alvorlig sykdom og død hos barna.

Dette har ført til en offentlig debatt om den medisinske risikoen ved søskenbarnekteskap og om hva man bør gjøre for å redusere eller hindre slike ekteskap og konsekvensene av dem. Det er behov for tiltak på dette området og debatten er derfor nødvendig og positiv. Folkehelseinstituttet støtter forslaget om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. En slik utredning vil kunne gi bedre innsikt i hvilke positive og negative sider en lovregulering kan få og vil også kunne gi ideer til alternative og komplementære tiltak.    

Folkehelseinstituttet ser positivt på forslaget om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. En slik utredning vil belyse hvorvidt det er sannsynlig at et forbud vil redusere alvorlig sykdom og død, og drøfte og avveie positive og negative virkninger av et evt forbud. En utredning vil gi grunnlag for en grundigere debatt og få fram de mulige negative sidene ved et forbud såvel som de positive.

Instituttet har tidligere bidratt til kunnskap om de medisinske konsekvensene av søskenbarnekteskap, senest i en rapport fra 2007. Nå tar vi sikte på å analysere nye og oppdaterte data om inngifte, alvorlig sykdom og død for å bidra til mer kunnskap spesielt om alvorlig sykdom hos barn og unge der forskningen foreløpig har vært svært begrenset pga manglende datagrunnlag.

Kunnskapen om de medisinske konsekvensene av inngifte er basert dels på norske studier og dels på studier fra andre land. Hovedfunn i rapporten fra Folkehelseinstituttet i 2007 er gjengitt nedenfor. I tillegg finnes det studier blant annet fra England som gir et godt innblikk i omfanget av de medisinske konsekvensene.

Beregninger fra 2007 for den norsk-pakistanske befolkningen viser at inngifte var årsak til ca 30% av dødfødslene, ca 42% av dødsfallene i første leveår og 32% av de medfødte misdannelsene som oppdages ved fødselen.

Det er få studier som følger opp barn av inngiftet foreldre over tid. I Norge er det ikke utført noen slike studier. Sarah Bundey og medarbeidere publiserte på 1990-tallet en grundig studie av 956 pakistansk-britiske barn i Birmingham. Barna ble fulgt opp til de var 5 år gamle. Hun fant følgende: 

  • 69% av barna hadde foreldre som var i nær slekt. 40% av barna hadde foreldre som var nærmere beslektet enn søskenbarn.  
  • Ved 5 års alder hadde ca 10% av barna med inngiftete foreldre enten en kronisk alvorlig sykdom (hvorav halvparten involverte mental retardasjon) eller de var døde. Til sammenligning var 3% av barna til ubeslektete foreldre i den samme gruppen rammet av kronisk alvorlig sykdom eller død.     
  • Blant barn av ubeslektete foreldre I den britisk-pakistanske og britisk-bangladeshiske gruppen var det en lavere andel som var rammet av alvorlig sykdom og død enn i noen av de andre etniske gruppene som var inkludert i studien.