Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske vansker hos ungdom

Publisert Oppdatert


En ny studie blant nærmere 9000 ungdommer og deres foreldre, peker ut problemer med skoleresultater og mobbing på skolen som viktige risikofaktorer for psykiske vansker blant ungdom. Studien viser samtidig at det å være sammen med venner på fritida og ha sosial støtte fra venner er de viktigste beskyttende faktorene blant dem som ble undersøkt. Jentene er mest sårbare for stress og problemer i nære relasjoner.


Har du funnet en feil?

Studien fra Folkehelseinstituttet baserer seg på data fra 8984 ungdommer og deres foreldre i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Hensikten har vært å undersøke hvilke psykososiale risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker psykiske vansker hos ungdom. Det ble i tillegg undersøkt om det var kjønnsforskjeller i disse faktorenes påvirkning på psykiske vansker.

Ungdommer og foreldre

Det ble først testet om de ulike foreldrerapporterte og ungdomsrapporterte risiko- og beskyttelsesfaktorene hadde en direkte sammenheng med psykiske vansker blant ungdommene. Deretter ble hver av disse sammenhengene kontrollert for kjønn og alder, samt alle foreldrerapporterte og ungdomsrapporterte variabler. Foreldrerapporterte variabler var spørsmål som foreldrene svarte på i forhold til: psykiske vansker, alkoholbruk, sosialt nettverk, økonomiske problemer, arbeidsløshet og skilsmisse. De ungdomsrapporterte variablene var spørsmål som ungdommene svarte på i undersøkelsen: deltakelse i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter, være sammen med venner på fritida, sosial støtte fra venner, skolerelaterte problemer, røyking og alkoholbruk.

Skoleprestasjoner og mobbing

Forskerne fant at alle foreldrevariablene, dvs. psykiske vansker hos foreldrene, alkoholbruk, sosialt nettverk, økonomiske problemer, arbeidsløshet og skilsmisse, hadde en direkte sammenheng med psykiske vansker blant ungdom. Men da analysen ble kontrollert for kjønn, alder og de ulike variablene, viste det seg at ungdomsvariablene var de viktigste risikofaktorene, i første rekke problemer med skoleresultater og mobbing på skolen. Det å være sammen med venner på fritida og sosial støtte fra venner var de viktigste beskyttende faktorene blant dem som ble undersøkt. Resultatene viste også at foreldrevariablene som psykiske vansker blant foreldre, virket indirekte på psykiske vansker blant ungdom, for eksempel ved å påvirke skoleprestasjoner og venneforhold hos ungdommene.

Jenter mer sårbare

En rekke av risiko- og beskyttelsesfaktorene betydde mer for jenters psykiske vansker i forhold til guttenes psykiske vansker. Disse faktorene var: problemer med skoleresultater, adferdsproblemer på skolen, mistrivsel på skolen, være med venner, drikke seg full ofte, daglig røyking, bo alene på hybel og å ha sett foreldre fulle. Det å delta i en organisert fritidsaktivitet viste seg å være viktigere for beskyttelse av gutters psykiske helse enn for jenter.

Resultatene støtter tidligere forskning som viser at unge jenter kan være mer sårbare for stress og problemer i nære relasjoner og omgivelser sammenlignet med gutter.

Foreldrene er viktige for ungdommene, men forholdet deres til skole og venner så ut til å være enda noe viktigere for å forklare psykisk helse blant ungdom.

Referanse 

Myklestad, I, Røysamb E., Tambs K. Risk and protective factors for psychological distressamong adolescents: a family study in the Nord-Trøndelag Health Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. DOI 10.1007/s00127-011-0380-x.