Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Over en halv million snusbrukere i Norge

Publisert Oppdatert

Snusboks og snus.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om lag 350000 personer bruker snus daglig og 175000 bruker snus av og til. Det viser rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

- Den kraftige økningen i snusbruken, særlig blant ungdom og unge voksne i Norge kan nærmest karakteriseres som en epidemi. Og det er ingenting som tyder på at økningen vil stoppe opp, sier assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Jan Alexander.

Han har ledet arbeidet med rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» som Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å lage på bestilling fra Helse – og omsorgsdepartementet.

Ved lanseringen av rapporten 19. november ble det oppgitt at snusbruken ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde tredoblet seg på fem år (2009 – 2013). SSB publiserte i dag (19.12.2014) korrigerte tall for import av snus til Norge. Disse viser at tredoblingen har skjedd på ni år og ikke fem år.

I 2009 ble det importert cirka 1450 tonn og i 2013 vel 1800 tonn. Det vil si 25 prosent økning på fem år.  

Importtallene før 2009 er litt mer usikre, men gjelder også da i all hovedsak snus, ifølge SSB. Fra 2000 til 2008 steg importen fra i underkant av 400 tonn til vel 1200 tonn. Det vil si en tredobling fra 2004 til 2013.

Importtallene før 2009 er litt mer usikre, men gjelder også da i all hovedsak snus, ifølge SSB:

 • Totalt økte importen 4,5 ganger fra 2000 til 2013.
 • Fra 2004 til 2013 økte importen 3 ganger; fra i overkant av 600 tonn til i overkant av 1800 tonn.

Tabell 1 på side 39 i Folkehelseinstituttets rapport "Helserisiko ved bruk av snus" vil om kort tid bli oppdatert med de nye importtallene fra SSB.

I tillegg til de oppgitte tallene innføres det trolig en god del snus via grensehandel som ikke vises i tallmaterialet fra SSB. 

Undersøkelser av snusbruk i befolkningen speiler importtallene.

Fakta om norske snusbrukere

 • Tall for 2013 viser at 19 prosent menn og 7 prosent kvinner snuser daglig eller av og til
 • I aldersgruppen 16-24 år er tallene 33 prosent for menn og 23 prosent for kvinner
 • Særlig for menn i aldersgruppen 16-24 år kan man snakke om en snusepidemi. Bruken har økt mer enn fem ganger i løpet av de siste 10-14 årene.
 • Omkring 20 prosent av kvinner som snuser ser ut til å fortsette å snuse etter at de er blitt gravide. Men dette er basert på tall før 2009, da snusing blant unge kvinner ennå ikke hadde tatt av.
 • Den sterkt økende bruken blant unge kvinner øker risikoen for at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer.
 • Det er ingen opplagt sammenheng mellom nedgang i røyking og økende snusbruk. For eksempel er det vist en tilsvarende nedgang i røyking også i land der snus ikke er tillatt omsatt.
 • Det er ingen forskjell i utdanningsnivå blant voksne snusbrukere.

Helserisiko ved bruk av snus

 • Snus inneholder det biologisk aktive og avhengighetsskapende stoffet nikotin, samt kreftfremkallende tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA).
 • Fra en dose snus er eksponering for nikotin noe større enn fra en sigarett.
 • Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det kan også påvirke hjertemuskelens funksjon.
 • Det tyder på at snus kan påvirke fertiliteten negativt, slik også røyking kan.
 • Snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen
 • Studier tyder på at snus også gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tykktarm og endetarm.

- Graden av økt risiko for kreft er vanskelig å anslå. Den vil sannsynligvis være avhengig av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig og mye snus som brukes, samt hvor mange år man snuser, sier Jan Alexander.

Han understreker at det er grunn til bekymring for antallet krefttilfeller som følge av bruk av snus, tatt i betraktning dagens mange unge snusbrukere.

Fare for fosteret

Snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Det er også enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, og øke risikoen for neonatal apné og leppe-/ganemisdannelser.

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

- Risikoen ved bruk av snus under svangerskapet er noe av det som først er blitt klart i den seneste tid, takket være svenske studier. Tilsvarende skadevirkninger er også sett ved bruk av andre røykfrie tobakksprodukter. Mye tyder på at nikotin under svangerskapet kan være ansvarlig for mange av disse virkningene, påpeker Alexander. 

Han synes den sterke økningen i bruk av snus blant unge kvinner er særlig bekymringsfull med tanke på senere graviditet, og mulighet for skadelige virkninger på fosteret og forløpet av svangerskapet.

- Nikotin er sterkt avhengighetsskapende og for noen kan det være vanskelig å slutte når de blir gravide, sier Alexander og fortsetter:

- Det kan være at snus i svangerskapet på lengre sikt også kan føre til skadevirkninger hos barnet, men det vet vi for lite om i dag. Men i dyreforsøk er det for eksempel sett at nikotinpåvirkning før fødsel kan føre til atferdsendringer og andre forstyrrelser. Hjernen ser ut til å være særlig følsom for påvirkning av nikotin når den er under utvikling. Det skjer både i fosterlivet og etter fødselen, sier Alexander.  

Hjertedød og diabetes

Snus kan føre til økt risiko for å dø etter hjerteinfarkt eller hjerneslag. Studier viser at å slutte med snus etter gjennomgått hjerteinfarkt halverer dødeligheten. Effekten er den samme som å slutte å røyke.

Studier peker også på at snus kan bidra til en økt risiko for diabetes 2, vektøkning eller overvekt/fedme.

- Det er særlig ved et høyt forbruk av snus man kan se en sammenheng med diabetes og overvekt. Men dette er tilstander hvor mange andre livsstilsfaktorer kan ha betydning og det er vanskelig å si eksakt hvilken betydning bruk av snus har, sier Alexander.