Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

1 av 3 narkotikadødsfall skjer blant personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

Publisert Oppdatert


Personer som dør av narkotika kan deles inn i tre nesten like store undergrupper; personer med meget lav sosioøkonomisk status, uføre, eller personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet. Det viser en studie av 1600 narkotikautløste dødsfall fra 2003 til 2009.


Har du funnet en feil?

– Så vidt vi vet er dette den første studien som noensinne er gjort på narkotikautløste dødsfall og sosioøkonomiske kjennetegn for avdøde i årene før dødsfallet, sier Ellen J. Amundsen, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Studiens mest overraskende funn er at en tredjedel av de døde var personer med relativt god tilknytning til arbeidsmarkedet. Personer i denne gruppen hadde gjennomsnittlig høyere utdanning enn utvalget i de to andre gruppene. De hadde i stor grad lønn som ansatt, men hadde også hyppig deltatt i arbeidsmarkedstiltak, eller mottatt dagpenger ved arbeidsledighet.

– Det er ikke mulig å identifisere hvorvidt de det gjelder fikk problemer på arbeidsmarkedet fordi de brukte rusmidler, eller om de begynte å bruke rusmidler fordi de hadde problemer på arbeidsmarkedet, sier Amundsen.

Forskeren mener det er viktig å skaffe til veie bedre kunnskap om personene som befinner seg i denne gruppen, samt i gruppen med uføre. Bedre kunnskap vil kunne gi mer presise og målstyrte forebyggingstiltak.

Fant tre like store undergrupper

Sammenlignet med befolkningen, hadde de avdøde i studien en markant lavere sosioøkonomisk status: lavere utdanning, lavere andel i arbeidsstyrken, høyere andel med uførepensjon, høyere andel i arbeidsmarkedstiltak og med arbeidsmarkedsrelaterte stønader og en høyere andel med sosialhjelp. Dessuten var en mye lavere andel gift.

Det viste seg imidlertid at det innad i utvalget var relativt store forskjeller i sosioøkonomisk status. De 1628 avdøde som inngikk i studien, kunne deles inn i tre nesten like store undergrupper:

  • Personer med meget lav sosioøkonomisk status: Hovedsakelig unge i alderen 15–44 år med bare grunnskole, uten inntektsgivende arbeid, noen få hadde i korte perioder deltatt i arbeidsmarkedstiltak eller hadde vært arbeidsledig med stønader, og en stor andel hadde fått økonomisk sosialhjelp
  • Uføre: Hovedsakelig eldre (35–64 år), nesten alle med uførepensjon (9 av 10), lavt utdanningsnivå, inntekt over minstepensjon, uten inntektsgivende arbeid, noen få mottok økonomisk sosialhjelp, større kvinneandel enn i de to andre gruppene.
  • Personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet: Hovedsakelig i alderen 24–54 år, høyere utdanningsnivå enn i de to andre gruppene, flere år med inntekt over minstepensjon, høyeste andel med arbeidsinntekt, deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, færre med økonomisk sosialhjelp

Det var ventet å finne gruppen med meget lav sosioøkonomisk status blant de døde. Dette er den typiske gruppen som finnes på gateplan, gjerne i tiltak i regi av kommuner og frivillige organisasjoner, eller i behandling eller fengsel.  De fleste forebyggende tiltak med sikte på skadereduksjon er rettet inn mot denne gruppen. Blant annet opplæring i å røyke heroin istedenfor å injisere, og de nye forsøkene med tilgang på naloxon ved overdose.

gruppe to, hvor ni av ti var uførepensjonister, var det også forventet å finne personer med lang fartstid som narkotikabrukere. Dette fordi rusmiddelrelatert avhengighet kan gi rett til uførepensjon på selvstendig grunnlag. I denne gruppen kan det imidlertid også være personer med andre sykdommer hvor bruk av legemidler med opioider har vært et ledd i behandling av sykdommen.

– Studien gir ingen kunnskap om omfanget av slike andre sykdommer. Men funnet peker i retning av at uførepensjonister som får forskrevet opioidholdige legemidler bør følges opp med hensyn til å identifisere og forebygge risiko for narkotikautløst dødsfall, sier Amundsen.

Personer i den siste gruppen (personer i ytterkant av arbeidsmarkedet) hadde gjennomsnittlig høyere utdanning enn utvalget i de to andre gruppene. De hadde i stor grad lønn som ansatt, men hadde også hyppig deltatt i arbeidsmarkedstiltak, eller mottatt dagpenger ved arbeidsledighet.

Amundsen mener det kan være vanskeligere å nå denne gruppa med sikte på skadereduksjon.

– En viktig oppgave vil være å identifisere og følge opp personer på arbeidsmarkedstiltak som har problemer med bruk av narkotiske stoffer og opioidholdige legemidler, avslutter forskeren.

Referanse:

Amundsen, E. J. (2015) Drug-related Causes of Death – Socioeconomic and Demographic Characteristics of the Deceased. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/1403494815585909

Artikkelen er tilgjengelig for alle i vårt åpne arkiv

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.