Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fødselsstatistikk for 2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fødselsstatistikk for 2014

Nyhet

Fødselsstatistikk for 2014

Folkehelseinstituttet presenterer i dag statistikk fra Medisinsk fødselsregister (MFR) for 2014. For første gang er statistikk over mors høyde og vekt lagt inn i statistikkbanken. Overvekt og fedme er relatert til flere uheldige svangerskaps- og fødselsutfall.

Folkehelseinstituttet presenterer i dag statistikk fra Medisinsk fødselsregister (MFR) for 2014. For første gang er statistikk over mors høyde og vekt lagt inn i statistikkbanken. Overvekt og fedme er relatert til flere uheldige svangerskaps- og fødselsutfall.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

MFR mottok i 2014 informasjon om mors høyde og vekt for over 70 prosent av de fødende.

Statistikken viser at 62 prosent av de fødende i 2014 var normalvektige før graviditet, mens 33,5 prosent hadde en kroppsmasseindeks (Kroppsmasseindeks (KMI) og helse) som svarer til overvekt eller fedme, se figur 1.

MFR statistikk 2015.png

Figur 1. Statistikk fra Medisinsk fødselsregister (MFR). Figuren ovenfor viser prosentandelen kvinner der MFR har fått informasjon om høyde og vekt over tid (grå søyler) og andel kvinner i de ulike KMI-gruppene for de samme årene (linjer).

- Informasjon om høyde og vekt er viktig for MFR fordi en rekke uheldige svangerskaps- og fødselutfall viser sammenheng med overvekt, og risikoen for slike utfall øker i takt med økende overvekt hos mor, forklarer professor og overlege Kari Klungsøyr ved Folkehelseinstituttet.

Overvekt og fedme forbundet med risiko

Analyser av mors KMI og svangerskap- og fødselsutfall viser:

  • Risikoen for å oppleve et perinatalt dødsfall (død som inntreffer fra 22. svangerskapsuke til én uke etter fødselen) økte fra 3,3 pr 1000 blant kvinner med normalvekt før graviditet, til 4,3 pr 1000 (30 prosent økt risiko) for kvinner med overvekt (KMI 25-29,9).  For kvinnene som hadde alvorlig fedme før de ble gravide (KMI>=35) var risikoen nesten doblet (6,6 pr 1000). Denne overrisikoen endres ikke nevneverdig hvis det tas hensyn til mors alder og paritet (antall fødsler en kvinne har gjennomgått tidligere) i analysene.
  • Forekomsten av svangerskapsforgiftning (preeklampsi) blant alle fødende sett under ett økte fra 2,4 prosent hos normalvektige, til 3,8 prosent hos dem med overvekt og til 7,6 prosent hos fødende med alvorlig fedme.  Fødende som var lett undervektige før graviditeten lavest forekomst av svangerskapsforgiftning med 1,9 prosent.
  • Forekomsten av svangerskapsdiabetes økte betydelig med økende KMI: Totalt var 1,4 prosent av normalvektige fødende registrert med svangerskapsdiabetes, mens dette mer enn doblet seg til 3,7 prosent blant dem med overvekt, og åttedoblet seg til 11,4 prosent blant dem med alvorlig fedme.
  • Bruk av keisersnitt økte også med økende KMI: Det var 18,6 prosent keisersnitt blant dem med overvekt mot 13,9 prosent blant normalvektige, og 26,9 prosent keisersnitt for dem med alvorlig fedme. Blant fødende som fødte vaginalt var det ingen sikker sammenheng mellom KMI og instrumentell forløsning.

Statistikk over fordelingen av fødende i ulike KMI kategorier finnes i
Medisinsk fødselsregisters statistikkbank

Mors alder fortsetter å øke

Årets statistikk viser at mors alder ved fødsel fortsetter å øke, gjennomsnittlig fødealder var i 2013 på 30,4 år mens den i 2014 var på 30,6 år. Andel kvinner som var 40 år eller mer når de fødte var 3,6 prosent på landsbasis.

Det er fylkesvise forskjeller på mors fødealder, og Oslo er også i 2014 det fylket der mor er eldst når hun føder: Gjennomsnittsalder for de fødende totalt i Oslo var 32,1 år i 2014, hvorav 5,1 prosent var 40 år eller mer ved fødsel. Også blant førstegangsfødende var det høy andel fødende på 40 år eller mer i Oslo: 3,3 prosent, mens gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende var 30,8 år. Aust-Agder var det fylket i landet med lavest andel fødende totalt i den høyeste aldersgruppen i 2014, hvor vi ser 2,1 prosent totalt og 0,8 prosent blant førstegangsfødende.

Økning i antall dødfødsler

Statistikken viser at det i fjor ble født 60025 barn i Norge, det er 44 flere barn enn det som ble født i 2013.   Dødfødtraten 4,4 pr 1000 fødte, noe som er en økning fra 2013 hvor tallet var 3,7 pr 1000. Den høyeste dødfødtraten ble funnet i Vest-Norge, med 5,4 pr 1000 fødte.

- Dødfødtraten har vist nedgang over tid fra 2001, da den var 5,9 pr 1000, deretter lå den relativt stabilt i 2011-2013 (ca. 3,7 pr 1000), og har altså nå økt i 2014. Hvorvidt dette er et utslag av tilfeldig variasjon eller en reell  økning som kan skyldes økning i risikofaktorer, er for tidlig å si, sier Klungsøyr

Nedgang i antall overtidsfødsler

Andel fødsler på overtid har gått betydelig ned de siste ti årene. Dette er fødsler der svangerskapet har vart minst 42 fullgåtte uker (>= 294 dager). Beregning av «overtidig fødsel» er imidlertid avhengig av hvilken metode som brukes for å beregne termindato. I Norge er det i dag to metoder som brukes for å beregne termin på basis av ultralydmålinger: Terminhjulet og eSnurra.

Det er flere forskjeller mellom disse, men en av dem er antall dager som defineres som «standard normal svangerskapsvarighet»: Terminhjulets standard er 282 dager, og eSnurra bruker 283 dager.

- Hittil har ikke Medisinsk fødselsregister hatt informasjon om hvilken ultralydmetode som har vært brukt for å estimere termin, men uavhengig av metode ser vi en nedgang.  Ved å benytte 282 dager som beregningsgrunnlag for alle med ultralydtermin, og menstruasjonsdato for dem som mangler ultralydmålinger, har prosentandelen fødsler på overtid gått ned fra 7,3 prosent i 2005 til 3,5 prosent i 2014. Ved å bruke 283 dager som beregningsgrunnlag, har den tilsvarende prosentandelen gått ned fra 8,9 prosent til 5,6 prosent over samme periode, forklarer Klungsøyr.

Siden høsten 2015 er en revidert versjon av elektronisk fødselsmelding tatt i bruk på fødeavdelingene, og ved bruk av denne versjonen vil MFR få opplysninger om hvilken metode som har vært benyttet for å beregne fødselstermin. Dette vil bedre datagrunnlaget for å beregne svangerskapsvarighet og fødsler på overtid.

Endelig stabil høy innmeldingsprosent av KMI

Mors høyde og vekt før og ved slutten av svangerskapet er blitt registrert siden elektronisk melding av fødsler ble implementert, men på grunn av sein innføring av elektronisk melding og mangler i tidlige meldingsversjoner har innmeldingsprosenten økt gradvis. I 2014 ble mors høyde og vekt før graviditet innmeldt for 71,6 prosent av de fødende, mot 0,1 prosent i 2006.

Tross forskjellen mellom innmeldinger per år siden 2006, har andelen kvinner i de ulike KMI-gruppene holdt seg stabilt fra 2008 til 2014. Figur 1. ovenfor viser prosentandelen kvinner der MFR har fått informasjon om høyde og vekt over tid (grå søyler) og andel kvinner i de ulike KMI-gruppene for de samme årene (linjer).

- Selv om andelen fødsler med oppgitt KMI har økt fra 36,4 prosent i 2008 til 71,6 prosent i 2014, har det ikke vært tydelige endringer i fordelingen mellom ulike KMI grupper. Dette tyder på at selv for årene med dårlig innmelding av KMI, så er den registrerte informasjonen representativ, avslutter Klungsøyr.

* KMI = vekt i kg / (høyde i meter)2