Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Publisert Oppdatert


Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Tidligere har en svensk studie rapportert en positiv sammenheng mellom flystøy og midjeomkrets, men dette er den første studien som viser en slik sammenheng også for vegtrafikkstøy.

Støy fra vegtrafikk er et økende problem. Bortimot 1.4 millioner i Norge har støynivåer utenfor boligen som overstiger anbefalt grense på 55 desibel, og vegtrafikken er den klart største kilden til støy i samfunnet.

En rekke studier de senere år har dokumentert sammenhenger mellom langtids eksponering for både fly- og vegtrafikkstøy og økt risiko for forhøyet blodtrykk og hjerteinfarkt. Denne studien underbygger kunnskapen om at støy kan bidra til mer alvorlige helsetilstander enn plage og søvnforstyrrelser.

- Det trengs fortsatt mer forskning på langtidsvirkninger av støy på helsa. Det er viktig å få mer kunnskap om mekanismene for sykdomsutvikling samt avdekke sårbare grupper, da det er store individuelle forskjeller i sårbarhet for støy, sier Gunn Marit Aasvang, seniorforsker ved Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet.

Resultater fra denne studien:

 • Blant kvinner som rapporterte å være spesielt sensitive for støy ble det funnet statistisk signifikante sammenhenger mellom trafikkstøynivå og alle tre fedmemarkørene: KMI (kroppsmasseindeks også kalt BMI), midjeomkrets og hofte-midjeratio (forhold mellom hoftemål og midjemål). 
 • Sammenhengene var svakere hos menn. 
 • Sammenhengen med KMI var sterkere blant dem som hadde vært utsatt for støy over flere år. 
 • Det var ingen sammenheng mellom støy og fedmemarkører når man så på hele befolkningen under ett. 
 • Verken selvrapportert søvnkvalitet eller støyplage syntes å påvirke sammenhengen mellom støy og fedme i vår studie. 
 • Sammenhengen var sterkere blant menn som hadde soverom vendt mot trafikkert veg, som gir noe støtte for at sammenhengen kan gå via redusert søvnkvalitet.

Hva vet vi fra før om støy og helse?

 • I følge WHO fører trafikkstøy til minst en million tapte friske leveår årlig i Vest-Europa, hovedsakelig på grunn av støyplage og søvnforstyrrelser. 
 • Støy er en stressfaktor som bidrar til forstyrrelse av hvile, søvn og kommunikasjon. 
 • En rekke studier de senere år har også vist en sammenheng mellom støy og forhøyet blodtrykk og hjerte-karsykdom. 
 • Eksperimentelle studier har vist akutte økninger i blodtrykk, puls og i nivåer av stresshormoner, men helsekonsekvensene av lengre tids eksponering for støy har vært mer usikre. 
 • Både stress og mangelfull søvn påvirker metabolismen og fører til endringer i hormonutskillelse. 
 • Flere undersøkelser de senere år, både eksperimentelle og befolkningsstudier, viser en sammenheng mellom søvnmangel og risiko for overvekt og fedme. 
 • En mulig sammenheng mellom det å være utsatt for støy og økt risiko for fedme kan derfor være gå via redusert søvnkvalitet og stress. 
 • Overvekt og fedme er også risikofaktorer for hjerte-karsykdom.

Hvem ble undersøkt i denne nye studien?

Studien gjorde bruk av data fra to befolkningsundersøkelser fra ulike tidsrom fra de samme personene:

 • Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 (HUBRO) og
 • Oppfølgingsundersøkelsen Helse og miljø i Oslo fra 2009-10 (HELMILO).

Kroppsmasseindeks (KMI) basert på målt høyde og vekt samt målinger av liv- og hoftevidde fra HUBRO ble undersøkt i forhold til beregnede nivåer av vegtrafikkstøy utenfor bolig. Videre ble spørreskjemaopplysninger fra HUBRO om støyplage og søvnforstyrrelser benyttet.

Fra HELMILO fantes informasjon fra spørreskjema om støysensitivitet, botid og om soverom var vendt mot en skjermet side eller ut mot trafikkert gate. I analysene ble det tatt hensyn til en rekke mulig samvirkende faktorer som blant annet livsstilsfaktorer og sosioøkonomi.

Referanse

 • Oftedal B. et al (2015). Road traffic noise and markers of obesity – A population-based study. Environmental Research Volume 138, Pages 144–153

Se også:

 • WHOs Burden of Disease from Environmental Noise 
 • Svensk studie av flystøy og fedme