Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Vannverksdata er nå tilgjengelige. Forbedret rapportering i forhold til 2010

Stadig flere vannverkseiere rapporterer vannverksdata som registreres i Mattilsynets skjematjenester MATS. Foreløpige tall viser at 1577 vannverk som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander/hytter har sendt inn data for 2011. Dette er en økning på 95 fra året før. Vannet som leveres forbrukerne må tilfredsstille strenge hygieniske krav, være helsemessig trygt og uten framtredende lukt, smak eller farge.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com
Stadig flere vannverkseiere rapporterer vannverksdata til Mattilsynets skjematjenester (MATS). Vannverksdataene overføres derfra til Vannverksregisteret ved Folkehelseinstituttet. MATS-databasen ble etablert i 2009 ved fusjonering av data fra både Mattilsynets tilsynsbaserte register og Folkehelseinstituttets Vannverksregister. Stadig flere vannverkseiere rapporterer vannverksdata. Foreløpige tall viser at 1577 vannverk har sendt inn data for 2011. Dette er en økning på 95 fra året før.

Foreløpige tall, rapport og mer informasjon

I år ble alle godkjenningspliktige vannverk bedt om å rapportere, men bare data fra vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer eller minst 20 husstander/hytter overføres til Vannverksregisteret. Det er nå lagt ut filer med utvalgte data for 2011 sidene til Vannverksregisteret:

Se også: Vannverksdata - vannverksdata           

Vannverksopplysningene er basert direkte på vannverkenes egne registreringer, slik at det kan være feil/mangler i listen hvis ikke vannverkene har kvalitetssikret sine data godt nok. En rapport basert på et utvalg av innsamlede vannverksdata vil senere bli lagt ut på www.fhi.no/vannverksregisteret. Endelige tall kan bli noe endret i forhold til tallene som er publisert i denne artikkelen. 

Noen foreløpige resultater fra datainnsamlingen av 2011-data

Per 31.12.2011 var det registrert 1845 vannverk som forsynte minst 50 fastboende personer eller minst 20 husstander/hytter, hvorav 1577 (86 %) rapporterte data for 2011. Disse vannverkene forsyner 97 % (90 % foregående år) av den tilknyttede befolkning, dvs. ca. 4,43 millioner personer. Ca. 200 av vannverkene er så små at de ikke inngår i grunnlaget for våre rapporter, men er med i de foreløpige tallene nedenfor. Statistisk sentralbyrå publiserer KOSTRA-nøkkeltall 15. juni, men disse omfatter bare kommunal vannforsyning, og nøkkeltallene er aggregert til kommunenivå.

Vannkvalitet

Forbrukerne, myndighetene og samfunnet for øvrig stiller omfattende krav til produksjonen og kvaliteten av drikkevann. Vannet som leveres forbrukerne må tilfredsstille strenge hygieniske krav, være helsemessig trygt og uten framtredende lukt, smak eller farge. For å verifisere at driften av vannverket sikrer tilfredsstillende vannkvalitet, skal vannverkseieren følge et prøvetagningsprogram som er fastsatt i drikkevannsforskriften.

Nøkkeltallene for vannkvalitet er angitt som prosentandel av analyseresultater innenfor grenseverdien for den gitte parameteren. Analyseresultatene bedømmes slik:

 • Tilfredsstillende: Minst 95 % av prøvene er innenfor grenseverdien.
 • Ikke tilfredsstillende: Mindre enn 95 % av prøvene er innenfor grenseverdien.
 • Vannverk uten data: Vannverk som ikke har registrert data, eller mangler data.

Nøkkeltallene er beregnet på grunnlag av prøver som er tatt fra vannverkets distribusjonsnett, uavhengig av om det er tatt nok prøver i henhold til drikkevannsforskriften. Resultater fra hyttevannverk er med.

Vannkvalitet 2012.
Vannkvalitet 2012.

Farge

Farge i vann er humusstoffer som kan svekke effekten av desinfeksjonstrinnet og føre til begroing i ledningsnettet, samt gi lukt og smak på vannet. Grenseverdi er 20 mg/l Pt.

1384 vannverk har tatt prøver og foreløpig registrert data for denne parameteren.

 • 75 % av de 1845 vannverkene har levert data for farge for 2011. Til sammen representerer de 76,7 % av de tilknyttede personer:
 • 88 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 97,7 % av de tilknyttede personer.
 • 12 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 2,3 % av de tilknyttede personer. 

Surhetsgrad (pH)

Lav eller høy pH betyr at vannet er henholdsvis surt eller basisk og kan være korrosivt for materialer som brukes ved distribusjon av drikkevann. 1429 vannverk har tatt prøver for denne parameteren.

 •  77,5 % av vannverkene har levert data for surhetsgrad for 2011. Til sammen representerer de 98,7 % av de tilknyttede personer:
 • 80 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 96 % av de tilknyttede personer.
 • 20 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 4 % av de tilknyttede personer. 

E. coli

E. coli og intestinale enterokokker (se nedenfor) er hygieniske indikatorer. E. coli brukes som mikrobiologisk indikatorparameter for fekal forurensning fra mennesker og dyr. 1449 vannverk har tatt prøver foreløpig for denne parameteren.

 • 78,5 % av vannverkene har levert data for E. coli for 2011. Til sammen representerer de 98,5 % av de tilknyttede personer:
 • 90,5 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 98,6 % av de tilknyttede personer.
 • 9,5 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 1,4 % av de tilknyttede personer.

Intestinale enterokokker

Intestinale enterokokker er også en gruppe tarmbakterier som indikerer fekal forurensning. Disse overlever lenger i vann enn E. coli. Grenseverdien for både E. coli og intestinale enterokokker er 0 i behandlet vann og nettvann, fordi disse bakteriene regnes som sikre indikatorer på at vannet er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. 1366 vannverk har tatt prøver for denne parameteren.

 • 74 % av vannverkene har levert data for intestinale enterokokker for 2011. Til sammen representerer de 85,4 % av de tilknyttede personer:
 • 95,5 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 98,8 % av de tilknyttede personer.
 • 4,5 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 1,2 % av de tilknyttede personer.