Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

Nøkkeltall fra Vannverksregisteret 2010: Forbedret rapportering

MATS-databasen ble etablert i 2009 ved fusjonering av data fra både Mattilsynets tilsynsbaserte register og Folkehelseinstituttets Vannverksregister. Stadig flere vannverkseiere rapporterer vannverksdata med pålogging gjennom altinn. Fra i fjor til i år økte andelen svar fra 70 % til 86 % viser foreløpige tall.

Foreløpige tall, rapport og mer informasjon

Mattilsynet overtok innsamlingen av vannverksopplysninger i 2009. Opplysningene samles inn gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS). Data overføres jevnlig til Vannverksregisteret (VREG) ved Folkehelseinstituttet, som tidligere hadde ansvaret. I år ble alle godkjenningspliktige vannverk bedt om å rapportere, men bare data fra vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer eller minst 20 husstander/hytter overføres til Vannverksregisteret. Det er nå lagt ut 6 filer med utvalgte data fra 2010 på www.fhi.no/vannverksregisteret under Relaterte dokumenter. Vannverksopplysningene er basert direkte på vannverkenes egne registreringer, slik at det kan være feil/mangler i listen hvis ikke vannverkene har kvalitetssikret sine data godt nok. Instituttet la 15. mars ut lister med foreløpige nøkkeltall/grunnlagstall for at vannverkene skulle kunne kvalitetssikre sine data innen 15. april.

En rapport basert på et utvalg av innsamlede vannverksdata vil senere bli lagt ut på www.fhi.no/vannverksregisteret. Endelige tall kan bli noe endret i forhold til tallene som er publisert i denne artikkelen. 

Noen foreløpige resultater fra datainnsamlingen av 2010-data:

Per 31.12.2010 var det registrert ca 1700 vannverk, hvorav 1482 (86 %) rapporterte data for 2010. Disse vannverkene forsyner 90 % av befolkningen, dvs. 4,678 millioner personer. Ca 200 av vannverkene er så små at de ikke inngår i grunnlaget for våre rapporter, men er med i de foreløpige tallene nedenfor. Statistisk sentralbyrå publiserer KOSTRA-nøkkeltall 15. juni, men disse omfatter bare kommunal vannforsyning, og nøkkeltallene er aggregert til kommunenivå.

Ledningsnettet

Ved drøyt 120 vannverk, som til sammen forsyner om lag 725 000 innbyggere, lekker minst 40 % av vannet ut gjennom huller og sprekker. Disse utetthetene utgjør en hygienisk risiko, fordi forurenset vann kan trenge inn i ledningsnettet ved undertrykk.

Det foregår en utskiftning av ledningsnettet, men totalt sett er ikke utskiftningstakten så rask som ønsket. Foreløpige tall for 2010 viser at 322 km ledningsnett ble utskiftet dette året. Det gir en utskiftningsandel på 0,60 %.  Erfaring har vist at ledningsnett lagt i perioden 1941-1970 har mye lekkasjer på grunn av en kombinasjon av dårligere materialkvalitet og den tidens leggemetoder. Foreløpige tall viser at 10 500 km ledningsnett ble lagt i denne perioden, fordelt på 500 vannverk som forsyner 3,6 millioner personer.

Vannkvalitet

Forbrukerne, myndighetene og samfunnet for øvrig stiller omfattende krav til produksjonen og kvaliteten av drikkevann. Vannet som leveres forbrukerne må tilfredsstille strenge hygieniske krav, være helsemessig trygt og uten framtredende lukt, smak eller farge. For å verifisere at driften av vannverket sikrer tilfredsstillende vannkvalitet, skal vannverkseieren følge et prøvetagningsprogram som er fastsatt i drikkevannsforskriften.

Nøkkeltallene for vannkvalitet er angitt som prosentandel av analyseresultater innenfor grenseverdien for den gitte parameteren. Analyseresultatene bedømmes slik:

 • Tilfredsstillende: Minst 95 % av prøvene er innenfor grenseverdien.
 • Ikke tilfredsstillende: Mindre enn 95 % av prøvene er innenfor grenseverdien.
 • Vannverk uten data: Vannverk som ikke har registrert data, eller mangler data.

Nøkkeltallene er beregnet på grunnlag av prøver som er tatt fra vannverkets distribusjonsnett, uavhengig av om det er tatt nok prøver i henhold til drikkevannsforskriften. Resultater fra hyttevannverk er med.

 

Vannkvalitet 2011.
Vannkvalitet 2011.

Farge

Farge i vann er humusstoffer som kan svekke effekten av desinfeksjonstrinnet og føre til begroing i ledningsnettet, samt gi lukt og smak på vannet. Grenseverdi er 20 mg/l Pt.

1232 vannverk har tatt prøver og registrert data for denne parameteren.

 • 71,3 % av de 1728 vannverkene har levert data for farge for 2010. Til sammen representerer de 83,6 % av de tilknyttede personer:
 • 85,8 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 80,6 % av de tilknyttede personer.
 • 14,2 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 19,4 % av de tilknyttede personer. 

Surhetsgrad (pH)

Lav eller høy pH betyr at vannet er henholdsvis surt eller basisk og kan være korrosivt for materialer som brukes ved distribusjon av drikkevann. 1242 vannverk har tatt prøver for denne parameteren.

72 % av vannverkene har levert data for surhetsgrad for 2010. Til sammen representerer de 90 % av de tilknyttede personer:

77,8 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 94,2 % av de tilknyttede personer.

22,6 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 5,8 % av de tilknyttede personer. 

E. coli

E. coli og intestinale enterokokker (se nedenfor) er hygieniske indikatorer. E. coli brukes som mikrobiologisk indikatorparameter for fekal forurensning fra mennesker og dyr. 1241 vannverk har tatt prøver for denne parameteren.

 • 71,8 % av vannverkene har levert data for E. coli for 2010. Til sammen representerer de 88,9 % av de tilknyttede personer:
 • 93 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 98,7 % av de tilknyttede personer.
 • 7 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 1,2 % av de tilknyttede personer.

Intestinale enterokokker

Intestinale enterokokker er også en gruppe tarmbakterier som indikerer fekal forurensning. Disse overlever lenger i vann enn E. coli. Grenseverdien for både E. coli og intestinale enterokokker er 0 i behandlet vann og nettvann, fordi disse bakteriene regnes som sikre indikatorer på at vannet er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. 1173 vannverk har tatt prøver for denne parameteren.

 • 67,9 % av vannverkene har levert data for intestinale enterokokker for 2010. Til sammen representerer de 87,9 % av de tilknyttede personer:
 • 97,3 % av disse vannverkene har tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner 99,2 % av de tilknyttede personer.
 • 2,7 % har ikke tilfredsstillende prøveresultater, og de forsyner ca. 0,8 % av de tilknyttede personer.
 • Relaterte saker