Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Tobakk stjeler flest liv - alkohol gir størst sosiale problemer

Publisert Oppdatert


I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i høyinntektsland som Norge, er det tobakken som stjeler flest friske leveår. Og selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt større enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse mest på.


Har du funnet en feil?

- Det er et tankekors at narkotika blir sett på som det største ondet når problemene knyttet til alkohol angår så mange flere og påfører samfunnet større belastninger på mange områder, sier SIRUS-forsker Elisabet E. Storvoll. Hun står sammen med Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen bak en rapport om skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk. Rapporten gis ut i forbindelse med SIRUS´ 50-årsjubileum i 2010.

Hva er det største problemet?

Målt i dødsfall og tap av friske leveår er det tobakksbruk som står for den største andelen av sykdomsbyrden i høyinntektsland. Alkohol står igjen for en større andel enn narkotika. Siden alkohol har så mye større utbredelse enn narkotika, vil flere barn, partnere og andre nære pårørende rammes av alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk. Alkoholbruk utgjør også en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotikabruk, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert.

Alkohol

Alkoholbruk er forbundet med et bredt spekter av sykdommer og skader. I høyinntektsland kan ca. 2 % av alle dødsfall og omtrent 7 % av tapte friske leveår tilskrives alkoholbruk. Alkoholbruk kan også medføre en rekke sosiale problemer og skader for tredjepart, som for eksempel ofre for promillekjøring eller alkoholrelatert voldsbruk, barn som lider under foreldrenes alkoholbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet.

Beregninger tyder på at mellom 5 og 14 % av alle barn vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum. I tillegg til de alvorlige skadene barn kan få i fosterlivet som følge av mors alkoholbruk, vil en oppvekst preget av foreldres alkoholmisbruk i mange tilfeller innebære sosial isolasjon, redusert omsorg, oppmerksomhet og ivaretakelse av barnas behov.

Narkotika

Det er vanskelig å gi et samlet bilde av narkotikarelaterte skader og problemer siden narkotikabruk spenner fra moderat cannabisbruk til langvarig heroinbruk. WHO har anslått at narkotikabruk står for ca. 2 % av tapte friske leveår i høyinntektsland og godt under 1 % av dødsfallene. Det er også store sosiale problemer knyttet til tung narkotikabruk blant annet marginalisering, kriminalitet som vinningsforbrytelser og salg av narkotika og barn som lider under foreldres narkotikamisbruk.

Tobakk

Det er helseskadene og ikke sosiale problemer som peker seg ut når det gjelder tobakksbruk. Bruk av tobakk er forbundet med en rekke sykdommer, av disse er det hjerte/kar-sykdom og kreft som tar flest liv. Samlet står tobakksbruk for ca. 18 % av alle dødsfall og omtrent 11 % av tapte friske leveår i høyinntektsland.

Jubileumsrapporter

Rapporten er en av tre jubileumsrapporter der SIRUS-forskere bruker norsk og internasjonal kunnskap for å forsøke å svare på sentrale spørsmål innenfor rusmiddelfeltet i Norge. De to andre tar for seg bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler og tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.

Storvoll EE, Rossow I, Moan IS, Norström T, Scheffels J, Lauritzen G. Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk (pdf). Rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning 3/2010.

Lund I, Bretteville-Jensen AL, Skretting A, Rise J, Nordlund S, Amundsen EJ: Hva er misbruk og avhengighet? (pdf). Rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning 4/2010

Rossow I, Pape H, Baklien B. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer (pdf). Rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning 5/2010. 

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.