Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Tilsetjingsstoff i tobakk – helseskadelege?

Publisert Oppdatert


Bruk av tobakksprodukt inneber ein betydeleg risiko for helseskadar. Fjerning av tilsetjingsstoff gjer neppe tobakksprodukt særleg mindre helseskadelege, men slike stoff kan bidra til auka røyking. Folkehelseinstituttet meiner at bruken av tilsetjingsstoff regelmessig bør gjennomgå ei vurdering, slik at ein kan fange opp eventuell helsefare knytt til desse stoffa.


De fleste tilsetjingsstoffa som blir nytta i tobakksprodukt, er anten smaksstoff, då særleg i form av ulike sukker, eller stoff som er eigna til å halde fuktig. I tillegg kjem stoff som blir nytta for å betre dei fysiske eigenskapane til produkta, slik at dei tåler mekaniske belastingar under produksjon og transport, i tillegg til forbrenningsmodifiserande stoff, konserveringsmiddel og limstoff.

- Nye tilsetjingsstoff kjem på marknaden med ujamne mellomrom. Vi får også ny kunnskap om tilsetjingsstoff som allereie er i bruk, og ny informasjon om korleis tilsetjingsstoff kan gi auka lyst til å bruke tobakksprodukt. Derfor er det viktig å følgje med på bruken av ulike tilsetjingsstoff i tobakk, seier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet.

Betre smak

Ved å bruke tilsetjingsstoff til tobakken er det gode haldepunkt for at tobakksindustrien har gjort det lettare å begynne å røykje ved å dekkje over ubehageleg smak og irritasjonseffektar av tobakksrøyk.

Andre tilsetjingsstoff og deira forbrenningsprodukt kan forsterke effektane av nikotin, medan nokon tilsetjingsstoff, særleg ammoniakkhaldige samanbindingar, kan auke pH i tobakksrøyken og derved delen av fritt basisk nikotin. Dette aukar opptaket av nikotin og gjer ein meir avhengig av tobakksrøyking. Samla sett har bruk av tilsetjingsstoff svært sannsynleg bidratt til auka røyking i befolkninga.

- Vi kan ikkje heilt sjå bort frå at tobakkstilsetjingar bidrar til auka helserisiko for den enkelte røykjar, men eit eventuelt bidrag er uansett uvesentleg i forhold til den helserisikoen som røykinga fører til. Likevel er det grunn til å tru at tilsetjingsstoff har bidratt til at fleire røykjer og har derved forårsaka auka helsekonsekvensar totalt sett i befolkninga, slår Becher fast.