Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Røyking kan skade sædceller

Publisert Oppdatert

Stoffer i tobakk kan skade arvestoffet i sædceller. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at også sædcellenes stamceller kan få varige skader. Skadde sædceller er fortsatt i stand til å befrukte egg, men risikoen øker for at det befruktede egget ikke utvikler seg normalt og derfor støtes bort.

Stoffer i tobakk kan skade arvestoffet i sædceller. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at også sædcellenes stamceller kan få varige skader. Skadde sædceller er fortsatt i stand til å befrukte egg, men risikoen øker for at det befruktede egget ikke utvikler seg normalt og derfor støtes bort.


Colourbox.
Colourbox.
Folkehelseinstituttet samarbeider med britiske forskere for å studere hvilken virkning ulike miljøskadelige stoffer har på sædceller. I en ny studie har forskerne tatt for seg benso(a)pyren, et stoff vi blant annet får i oss fra sigarettrøyk. Dette stoffet er interessant fordi det kommer fra mange kilder - grilling av mat og i dieseleksos blant annet. Røykere har klart høyere nivåer av benso(a)pyren i kroppen enn det ikke-røykere har.  

Skader stamcellene i testikkelen

Sædcellene utvikles fra stamceller som deler seg flere ganger før de modnes og er klare til å befrukte et egg. Forskerne tok for seg sædceller fra mus i ulike utviklingsstadier og studerte virkningen av benso(a)pyren. Resultatene viser at de modne sædceller kunne ha skader uansett når miljøpåvirkningen skjedde – enten påvirkningen skjedde på stamcellestadiet eller senere mens sædcellene var halvmodne eller nesten modne. Type skade varierte med sædcellenes utviklingsstadium.

- Hva betyr disse resultatene for befruktningen?

- Dersom sædcellene får skader på arvestoffet i de siste stadiene av modningen, kan det få betydning for sædcellenes kvalitet. De får dårligere evne til befrukte et egg og gi opphav til levende barn. Befruktning med sædceller som har skader på arvestoffet kan føre til tidlig abort fordi det befruktede egget ikke utvikler seg normalt og derfor blir støtt bort, sier forsker Ann-Karin Olsen ved Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet.

Resultatene fra Folkehelseinstituttet skal sammen med annen nyere forskning diskuteres på en europeisk konferanse om helse og miljø som arrangeres i Oslo 13.-18. september. 

Økt sannsynlighet for sykdom hos avkommet

- Kan skader på sædcellene føre til sykdom hos neste generasjon?

- Vi tror slike skader kan føre til økt risiko for sykdom, men det er forskjell på effekten av de skadene som stamceller får, og de skadene som "halvmodne" og nesten modne sædceller får. Skader på stamceller er mest alvorlige, for de er såkalte mutasjoner som også vil gjenfinnes i alle celler hos avkommet, sier Olsen.

- Når det gjelder skader på "halvmode" og nesten modne celler, vet vi at slike sædceller kan befrukte et egg selv om de har mye skader. Men befruktningsevnen er nedsatt, og den videre utviklingen av det befruktede egget (embryoet) forstyrres. I hvilke grad slike skader gir sykdomsutvikling hos avkommet, har vi mindre kunnskap om, fortsetter Olsen.  

Ikke direkte overførbart

Olsen legger til at forskningsresultatene ikke kan overføres direkte til mennesker fordi eksperimentene er foretatt i mus, og det er brukt høye nivåer av benso(a)pyren, langt høyere nivåer enn vi mennesker utsettes for til daglig. Det kunnskapen om mekanismene som er det viktigste. Men forskningsresultatene stemmer med andre observasjoner. For de parene som benytter prøverørsbehandling for å få barn ser man for eksempel at menn som røyker har lavere sannsynlighet for å bli far enn ikke-røykere. Studier viser også sammenheng mellom røyking hos far og risiko for visse krefttyper hos barna.

Ikke vent for lenge med barn

- Har menn som røyker skadde sædceller for alltid?

- Vi må skille mellom skader på stamceller og skader på sædceller under utvikling. Hvis stamcellene har fått mutasjoner i arvestoffet, vil alle sædceller som utvikles fra disse stamcellene bære på mutasjonene. Skader som påføres i de siste ukene før unnfangelse er ikke mutasjoner, de vil først og fremst gi dårlig sædkvalitet og dermed redusere sannsynligheten for å få barn.

- Kan man gjøre noe for å forebygge skader, utenom det å være ikke-røyker?

- Jeg vil anbefale at man generelt unngår skadelige kjemikalier i størst mulig grad. Det er vist at andre stoffer kan skade sædceller på samme måte som benso(a)pyren. Til menn som har planer om å bli far vil jeg si at det er lurt å vurderer hva du utsetter deg selv for i tiden før unnfangelse. Det tar omtrent tre måneder fra en stamcelle begynner å dele seg til den har gitt opphav til moden sperm. I tillegg tror jeg det er lurt at menn ikke venter for lenge med å få barn. De arvelige endringene kan hope seg opp gjennom et langt liv, sier Olsen.

Røyking hos mor kan også skade

Norske og danske menn har dårligere sædkvalitet enn menn fra Finland, Sverige og Baltikum. Forskerne spekulerer på om dette har sammenheng med at kvinner begynte å røyke tidligere i Norge og Danmark enn i de andre landene. Det er nå holdepunkter for at kvinners røyking under svangerskapet har betydning for utviklingen av testiklene hos guttefostre og deres framtidige sædkvalitet.

Videre forskning

Forskningsprosjektet ved Folkehelseinstituttet går videre med flere undersøkelser. Blant annet vil forskerne undersøke hva som skjer når lave doser av bl.a. benso(a)pyren benyttes over lengre perioder, som er mer relevant for måten vi mennesker utsettes for disse stoffene. Også andre miljøskadelige stoffer er interessante å undersøke.
– Vi ønsker å finne fram til verstingene – de stoffene som er farligst for mannens kjønnceller, sier Olsen.

Referanser:

Olsen AK m.fl. Environmental exposure of the mouse germ line: DNA adducts in spermatozoa and formation of de novo mutations during spermatogenesis. PLoS One. 2010 Jun 28;5(6):e11349 

Studier fra Danmark:

Mamsen LS m.fl. Cigarette smoking during early pregnancy reduces the number of embryonic germ and somatic cells. Hum Reprod 2010, Sept 7, elektronisk publisering.

Lutterodt MC m.fl. The number of oogonia and somatic cells in the human female embryo and fetus in relation to whether or not exposed to maternal cigarette smoking. Hum Reprod 2009; 24 (10): 2558-66.