Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Sykehusinfeksjoner i Norge 2006, NOIS-2

Resultatene fra Norsk Overvåkningsssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten (NOIS) viser at gjennomsnittlig 6,5 % av de operertefikk en postoperativ sårinfeksjon i 2006. 38 sykehus deltok i undersøkelsen, mot 30 i 2005.

NOIS-2
Formålet med NOIS er å drive en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av infeksjoner i sykehus. Dette vil gi et grunnlag for å forebygge sykehusinfeksjoner, og danne et datamateriale for forskning om utbredelse av og årsak til infeksjoner og effekt av smitteverntiltak. Den andre overvåkingsperioden i det nye nasjonale overvåkingssystemet ble gjennomført 1. september til 30. november 2006. Alle pasienter som gjennomgikk utvalgte inngrep (se under) ble oppfulgt i 30 dager for å se om de utviklet infeksjon i operasjonssåret.38 sykehus deltok
Data ble levert fra 38 sykehus. Noen av sykehusene overvåket flere kirurgiske inngrep, mens andre leverte data fra kun ett av inngrepene som inngår i overvåkingssystemet. De resterende sykehusene fikk innvilget fritak fra NOIS-2 grunnet manglende datateknisk verktøy, samtidig som de viste til konkrete planer om å installere dette.

Antall sykehus som overvåket:

Aortokoronar bypass

4

Keisersnitt

26

Hofteleddsprotese

22

Appendektomi

10

Kolecystektomi

12

 

Resultatene
Vi presenterer her nasjonale insidensandeler; den prosentvise andelen av pasientene som fikk en infeksjon etter inngrepet, med konfidensintervaller. Der hvor datagrunnlaget er lite, vil konfidensintervallene være vide. Dette er forklart i NOIS-2 malen på side 28. Alle insidensandeler er presentert med ”alle inngrep” som nevner, ikke bare de som er fullstendig oppfulgt, da hele 92 % av pasientene ble fullstendig fulgt opp. Vi gjør oppmerksom på at det som følge av videre kvalitetssikring av datamaterialet kan komme noen små endringer i resultatene som presenteres.

Metoden som er brukt i datainnsamlingen, er utførlig beskrevet i overvåkingsmalen.

Totalt er 3693 operasjoner og 241 infeksjoner inkludert i databasen (Tabell 1). Insidensandelen for de infeksjoner som oppstod før pasienten var utskrevet fra sykehuset er beskrevet i Tabell 2. Av de 241 infeksjonene var 189 overflatiske (138 diagnostisert av lege), 38 dype og 14 omfattet organ eller hulrom (Tabell 3). Insidensandelen økte proporsjonalt med antall risikopoeng (Figur 1).

Tabell 1. Total insidensandel etter 30 dagers oppfølging fordelt på operative inngrep, NOIS-2

Type inngrep

Antall inngrep

Antall infeksjoner

Insidensandel (alle opererte)

Nedre KI 95%

Øvre KI 95%

Appendektomi

313

19

6,1 %

3,4 %

8,7 %

Aortokoronar bypass (ex høstested)

612

27

4,4 %

2,8 %

6,0 %

Hofteprotese

1181

52

4,4 %

3,2 %

5,6 %

Keisersnitt

1345

122

9,1 %

7,5 %

10,6 %

Kolecystektomi

242

21

8,7 %

5,1 %

12,2 %

Totalt

3693

241

6,5 %

5,7 %

7,3 %

 

Tabell 2. Insidensandel innen utskrivelse, fordelt på operative inngrep, NOIS-2  

Type inngrep

Infeksjoner før utskrivelse

Infeksjoner totalt (etter 30 dagers oppfølging)

Andel av infeksjonene som ble oppdaget før utskrivelse

Appendektomi

2

19

10,5

Aortokorinar bypass (ex høstested)

1

27

3,7

Hofteprotese

15

52

28,8

Keisersnitt

16

122

13,1

Kolecystektomi

3

21

14,2

Totalt

37

241

15,4

 

 Tabell 3. Type infeksjon etter type inngrep

 

Type inngrep

Organ/hulrom

Dyp infeksjon

Overflatisk lege*

Overflatisk pasient*

Antall inngrep totalt

Appendektomi

0

3

14

2

313

Aortokoronar bypass (ex høstested)

0

3

22

2

612

Hofteprotese

2

16

31

3

1181

Keisersnitt

9

15

60

38

1345

Kolecystektomi

3

1

11

6

242

Totalt

14

38

138

51

3693

* Ved overflatiske postoperative infeksjoner skiller en mellom om infeksjon er diagnostisert av lege eller pasient

 Figur 1. Insidensrater fordelt på risikopoeng for ulike inngrep, NOIS-2

 

 

Insidens NOIS-2.bmp