Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Statistikk

Mer enn 3 millioner sprøyter delt ut i Norge i 2009

Sprøytebruken blant stoffbrukere er stabil eller nedadgående i Europa. Dette er også tendensen i Norge, men her står sprøytekulturen fortsatt sterkt. I 2009 ble det delt ut mer enn 3 millioner sprøyter i Norge, langt flere enn i noe annet europeisk land i forhold til antall injeksjonsbrukere.

Sprøyte heroin
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

I et nytt spesialtema ”Trender innen injeksjonsbruk av narkotika i Europa” hevder EUs narkotikaovervåkingsbyrå EMCDDA at sprøytebruken, særlig blant dem som søker behandling, er stabil eller avtakende i de fleste europeiske land. Tiltak som substitusjonsbehandling og sprøytebytteprogrammer, som tar sikte på å redusere skadene forbundet med sprøytebruk, når nå mange av dem som trenger det.

Antall sprøytebrukere

En tredel av alle klienter som begynte i narkotikabehandling i 2007, rapporterer at injisering er den måten de hyppigst inntar sitt primære rusmiddel på. Om lag en firedel av klientene som opptas i behandlingsapparatet, rapporterer at de tidligere injiserte, men ikke lenger gjør det. Dermed er det altså ca. 60 prosent av alle som inntas til behandling som er eller har vært sprøytebrukere, ifølge EMCDDA.

I Norge har antallet som injiserer heroin og amfetaminer vært stabilt fra 2003 til 2007, og er estimert til mellom 8 600 og 12 600 personer. Men trolig er det nå færre som injiserer heroin. En undersøkelse fra SIRUS om heroinforbruk og beslag i Norge viser at beregnet antall som injiserer heroin har sunket fra om lag 11 600 ved årtusenskiftet til om lag 8 000 i 2006.

Sprøyteutdeling

Sprøytebytteprogrammer, som har som mål å redusere risikoen for smittsomme sykdommer forbundet med deling av sprøyteutstyr, finnes i alle EU-medlemsstater, Kroatia og Norge, og er lett tilgjengelige i de fleste land. Fra 2003 til 2007 økte det totale antallet sprøyter som ble delt ut med en tredel i de 14 landene som kunne legge fram data om dette. Gjennom spesialiserte sprøyteutdelingstiltak blir det årlig delt ut anslagsvis 50 sprøyter per sprøytebruker i EU, ifølge EMCDDA.

Norge ligger langt over dette gjennomsnittet. I 2007 ble det delt ut omlag 3,3 millioner sprøyter, hovedsakelig gjennom lavterskeltiltak. I en oppfølgende kartlegging SIRUS nylig har gjort, oppga 14 byer/kommuner, inkludert Oslo, Bergen og Trondheim, at nær 3,1 millioner sprøyter ble delt ut i 2009.

– Dette er et minimumstall. Siden enkelte kommuner som har sprøytebytteprogram, ikke besvarte undersøkelsen, er det reelle antallet enda høyere, sier seniorrådgiver ved SIRUS Odd Hordvin.
– Som et regneeksempel gir 3,3 millioner sprøyter fordelt på 10 000 injeksjonsbrukere 330 sprøyter per person årlig, den desidert høyeste utdelingsfrekvensen i Europa. I tillegg kommer salg gjennom apotek, men her mangler vi oversikt over salg til stoffbrukere, sier Hordvin.

Substitusjonsbehandling

I 2007 mottok anslagsvis 650 000 klienter substitusjonsbehandling i EU, tilsvarende ca. 40 prosent av alle problembrukere av opioider. Antallet som fikk substitusjonsbehandling i 2007, er mer enn tredoblet siden 1995. Data fra ti land viser store variasjoner i andelen problembrukere av opioider som kan få tilgang til slik behandling: fra 5 prosent på Kypros til over 50 prosent i Tyskland, ifølge EMCDDA.

Ved utgangen av 2009 var nær 5 400 klienter med i det norske LAR-programmet. Hvis en legger til grunn at 8 000 injiserer heroin, gir dette en høyere ’dekningsgrad’ enn i mange andre europeiske land.

SIRUS er norsk kontaktpunkt for EMCDDA.

Kilde

Trends in injecting drug use in Europe (EMCDDA, Lisbon, June 2010)

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.