Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Langvarig metadonbehandling kan påvirke hjernen

Publisert Oppdatert


Metadon har vært brukt i behandlingen av heroinavhengige i nærmere 50 år. Likevel har vi overraskende mangelfulle kunnskaper om mulige skadevirkninger ved langvarig bruk. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at metadon påvirker hjernen og svekker oppmerksomhetsevnen hos forsøksdyr.


Har du funnet en feil?

Generelt er opioider som heroin og morfin kjent å kunne svekke intellektuelle funksjoner som læring, hukommelse og oppmerksomhet.

- Det er derfor nærliggende å tenke seg at metadon har de samme effektene, sier forsker Jannike M. Andersen ved Folkehelseinstituttets Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning.

Av etiske årsaker kan ikke metadon testes ut i langtidsstudier av friske frivillige. Det er også vanskelig å trekke sikre konklusjoner fra studier med metadonpasienter, fordi disse studiene ofte er beheftet med metodologiske problemer. Andersen har derfor brukt forsøksdyr i sin forskning.

Ny studie på metadon

I en ny studie har hun og hennes kolleger behandlet rotter med metadon daglig i tre uker. Deretter ble rottenes oppmerksomhet undersøkt. Forskerne målte hvor lenge rottene utforsket en ny gjenstand som ble introdusert i buret. Resultatene viser at behandlingen klart svekket oppmerksomheten til dyrene. Dette gjaldt både når rottene ble testet med metadon i kroppen og, viktigere - et døgn etter siste behandling, da metadon var skilt ut.

- At oppmerksomhetsevnen er svekket også etter at stoffet er ute av kroppen, antyder at metadon fører til endringer i hjerneceller. Nøyaktig hvilke endringer og hvor langvarige disse endringene er, vet vi foreløpig ikke, sier Andersen.

Påvirker hjernen hos mennesker også?

- Er det likevel mulig å si noe om hvilken betydning denne bivirkningen kan ha for personer som behandles med metadon over tid? Noen får slik behandling over år?

- Et positivt behandlingsresultat er avhengig av at pasientene fungerer godt – både sosialt og intellektuelt. Dersom metadonbehandlingen svekker intellektuelle funksjoner også hos mennesker, kan det ha en negativ effekt på behandlingsresultatet.

- Vi må nå følge opp resultatene fra dyrestudiene for å se om oppmerksomhetsvanskene vedvarer og for å lære mer om de biologiske mekanismene som er involvert. Først da kan vi si noe mer om hvilken overføringsverdi våre funn har for mennesker, sier Andersen.

Hun er nå i ferd med å bearbeide nye forskningsresultater. Disse handler om hvordan bestemte proteiner i hjernen, som en vet er viktige for læring og hukommelse, påvirkes av langvarig metadonbruk.

Ved Avdeling for rusmiddelforskning pågår det for tida et samarbeidsprosjekt med en forskningsgruppe i USA. Prosjektet pågår i 2011-2012. Forskerne studerer mulige biologiske mekanismer som påvirkes av metadon. Det er håp om at prosjektene kan øke kunnskapen om hvilken virkning lang tids metadonbruk har.

Om metadon

Metadon er et syntetisk opioid og har internasjonalt vært brukt i behandlingen av heroinavhengige siden midten av 1960-tallet. I Norge ble metadonbehandling innført på 1990-tallet.

Referanse til studien: Jannike M. Andersen, Christine F. Olaussen, Åse Ripel and Jørg Mørland. Long-term methadone treatment impairs novelty preference in rats both when present and absent in brain tissue. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 2011, online publisering.