Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet
Brukernes erfaringer

Annenhver ruspasient etterlyser bedre behandling

Halvparten av ruspasientene mener at behandlingen er for lite tilpasset og at tilgangen til psykolog eller lege kunne ha vært bedre, men de fleste opplever at de blir møtt med respekt. Dette kommer frem i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

For andre gang har Kunnskapssenteret gjennomført en undersøkelse blant inneliggende pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Nå foreligger den nye rapporten «Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014».

De 1017 pasientene over 16 år som svarte på undersøkelsen har mye positivt å si om oppholdet og personalet, men flertallet etterlyser mer behandling.

– De fleste temaene som undersøkelsen tar for seg, tyder på at det er stort rom for forbedringer innen den spesialiserte rusbehandlingen, sier prosjektleder og forsker Mona Haugum i Kunnskapssenteret.

Til sammen 101 offentlige og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene, ble inkludert i undersøkelsen. Pasienter ved 96 svarte.

Åtte av ti føler seg trygge

Åtte av ti pasienter (83 prosent) svarte at de i stor eller i svært stor grad har følt seg trygge ved institusjonen. Nesten like mange (79 prosent) svarte at de i stor eller i svært stor grad har blitt møtt med høflighet og respekt av behandlerne og personalet. Nesten like mange svarte at institusjonen tok godt imot dem.

– Disse resultatene støttes av pasientenes fritekstkommentarer, hvor gode samtaler og relasjoner med ansatte blir nevnt som positivt og viktig. Men pasientene opplever også at personalet har negative holdninger til dem, sier Haugum.

Flertallet etterlyser behandling

Mer enn 50 prosent av de spurte svarte at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» har hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog eller lege.

– Over seks av ti svarte det samme på spørsmålet om de har fått hjelp med sine psykiske eller fysiske plager, forteller prosjektlederen.

Rundt halvparten svarte at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» syntes at informasjonen om behandlingen er tilfredsstillende, at de har innflytelse på behandlingen og at den er tilpasset pasientens behov.

Synes de fikk for dårlig oppfølging

Hele 86 prosent av de som hadde vært innlagt tidligere svarte at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» synes oppfølgingen og ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende.

– De aller fleste pasientene syntes heller ikke at hjelpen fra kommunen er tilfredsstillende.

Ifølge Haugum svarte 77 prosent at hjelpen fra kommunen «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller i «noen grad» var tilfredsstillende.

I de kvalitative kommentarene som omhandler hjelp fra kommunen, beskrives både positive og negative erfaringer. Mange nevner at de ikke fikk hjelp med bolig og økonomi.

Også lokale rapporter

Hovedrapporten for denne undersøkelsen inneholder resultater på nasjonalt nivå. I tillegg er det utarbeidet regionale rapporter, rapporter for de ulike helseforetakene, private stiftelser og organisasjoner. Det er også laget institusjonsvise rapporter.

Institusjonene som deltok i denne undersøkelsen er små, og ved mange var det færre enn ti pasienter som deltok i undersøkelsen. For å bevare anonymiteten til svarerne, og for å unngå for usikre anslag ble disse reglene utarbeidet for institusjonsrapportene:

• Hvis tre eller færre pasienter svarte: ikke institusjonsvise resultater.

• Hvis mellom fire og ti pasienter svarte: resultater presentert kun som gjennomsnitt.

• Hvis 11 eller flere pasienter svarte: både gjennomsnitt og prosentfordelinger på svarkategorier.

Dette er andre år på rad at en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse gjennomføres blant pasienter med døgnopphold innen TSB. Årets undersøkelse ble gjennomført i september.

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.