Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Sammenheng mellom fars alder og sønnens vekt

Publisert Oppdatert

far og sønn
Colourbox.com

Menn som var født da fedrene var 50 år eller eldre har høyere sannsynlighet for fedme enn menn som var født da fedrene var tenåringer, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Fedme er ett av de største helseproblemene i vår tid. For å kunne utforme virksomme tiltak mot problemet, trenger man best mulig innsikt i hvilke forhold som fører til fedme. Det kan være mange faktorer som spiller en rolle, men i denne studien har forskerne hovedsakelig sett på sammenhengen mellom fars alder ved fødselen og forekomst av fedme i nesten 350 000 unge menn i Norge født i perioden 1967-1984.

Etter å ha justert for diverse bakgrunnsfaktorer fant forskerne ut at sannsynligheten for fedme hos mennene som var født da fedrene var 50 år eller eldre, var 55 % høyere enn sannsynligheten for fedme hos mennene som var blitt født da fedrene var tenåringer.

Endringer i arvestoffet

En mulig forklaring på denne sammenhengen kan være fordi punktmutasjoner, som er små endringer i arvestoffet (DNA), hoper seg opp i sædcellene med alderen.

– I den vestlige verden blir et barn i gjennomsnitt født med 50 til 100 nyoppståtte punktmutasjoner i sitt arvestoff, forteller seniorforsker Willy Bjarne Eriksen ved Divisjon for psykisk helse.

– Antallet nye punktmutasjoner øker med fars alder på unnfangelsestidspunktet. Dette er fordi cellene som danner grunnlag for sædproduksjonen, deler seg mange ganger i året gjennom hele det forplantningsdyktige livet til en mann. For hver gang disse cellene deler seg, må det lages et nytt eksemplar (kopi) av DNA, og i den forbindelse er det risiko for at det oppstår en kopifeil i DNA, forklarer Eriksen.

For å få et sammenligningsgrunnlag, så forskerne også på effektene av mors alder ved fødselen, men de fant ingen tegn til at risikoen for fedme økte med mors alder ved fødsel. Dette kan være fordi eggcellene ikke får like mange punktmutasjoner.

– Eggcelledelingen var over allerede da mor ble født, slik at antallet punktmutasjoner i eggcellene påvirkes ikke av mors alder, forteller Eriksen.

Andre mulige forklaringer

Effekten av punktmutasjoner er ikke den eneste mulige forklaringen på funnene. For eksempel kan overvektige foreldre overføre en arvelig disposisjon for overvekt til barna. Hvis overvektige mennesker også er tilbøyelige til å gifte seg og få barn i en høyere alder enn det slanke mennesker er, kunne dette føre til en statistisk sammenheng mellom høy alder ved barnas fødsel og fedme hos barna.

– Men hvis dette var av betydning, ville man kanskje forventet den samme effekten av mors alder som den vi fant for fars alder. Og slik var det ikke, sier Eriksen.

En annen mulig forklaring er at eldre fedre er mindre fysiske aktive, og dermed deltar mindre i sportsaktiviteter med barna sine.

Det kan også tenkes at sønners matvaner og treningsvaner i større grad blir påvirket av fedrene enn av mødrene. Døtre påvirkes kanskje i større grad av mødrene.

– Derfor er det en ulempe at vi kun har hatt opplysninger om forekomsten av fedme hos mannlige individer, og at vi dessuten ikke har hatt opplysninger om foreldrenes BMI (vekt). Vi har benyttet data fra registre, og slike registre har som regel ikke alle de opplysninger som vi skulle ønske, forteller Eriksen.

Eriksen minner oss også på at vi må se på denne studien i lys av annen forskning.

– Funn fra enkeltstående studier som vår, er kun små brikker i et stort puslespill. Men vi har på bakgrunn av funnene presentert noen hypoteser, og disse hypotesene kan så testes i framtidige undersøkelser, konkluderer Eriksen.

Om studien

Denne studien benyttet data på 346 609 registrerte menn som ble født uten misdannelser i 1967-1984, og som ble veid og målt ved sesjonen i alder 18-20 år. Data fra Medisinsk fødselsregister i Norge ble knyttet til registerdata fra Statistisk sentralbyrå og Vernepliktsverket. Sammenhengen mellom fars alder og sønners vekt ble kontrollert for fødselsår, antall søsken, fødselsorden, mors alder ved fødselen, og mors og fars utdanningsnivå.

Referanse

Eriksen, W., Sundet, J.M. and Tambs, K. Paternal age at birth and the risk of obesity in young adulthood: A register-based birth cohort study of Norwegian males. American Journal of Human Biology. DOI: 10.1002/ajhb.22333