Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Vurdering av teppegulv og betydningen for helse

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet har mottatt en henvendelse fra Helsedirektoratet om teppegulv i skoler og barnehager. Etter tilbakemeldinger fra kommunehelsetjenesten kan det virke som teppegulv er på vei inn igjen i skoler og barnehager.


Har du funnet en feil?

COLOURBOX1129285.
COLOURBOX1129285.

Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet vurdere om dette medfører noen helsemessige betenkeligheter. I sakens anledning har vi vært en arbeidsgruppe på instituttet som har vurdert forespørselen. Gruppen har bestått av Per Schwarze, Martinus Løvik, Berit Granum, Jan Hongslo og Rune Becher.

I en helserisikovurdering knyttet til bruk av teppegulv er det to forhold å ta hensyn til. Det ene er at teppegulv kan virke som et depot for inneklimaforurensning f.eks i form av støvpartikler og allergener og annen biologisk forurensning. Det andre er at teppegulv, særlig når de er nye, kan avgasse flyktige organiske forbindelser som kan lukte og muligens virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. De potensielle effektene av slike emisjoner og i de konsentrasjoner som vil være naturlig i inneklima- sammenheng er imidlertid lite kjent.

Folkehelseinstituttet vurderte på begynnelsen av 1990-tallet bruk av teppegulv og mulig påvirkning på helse, særlig hos personer med astma og luftveisallergi. Disse vurderingene var delvis basert på påvisning av høyere forekomst av allergener i teppegulv enn på andre gulvflater. Vi konkluderte den gang (1991) med at teppegulv burde brukes med forsiktighet der brukerne hadde astma og luftveisallergi eller det var tvil om grundige renholdsrutiner kunne gjennomføres over tid. På samme tid var det også oppmerksomhet rundt nettopp avgassing av flyktige organiske forbindelser fra tepper. Dette bidro til å forme de konklusjoner vi den gang kom frem til.

Lite ny forskning

Ved et oppdatert søk på temaet teppegulv og helserisiko har Folkehelseinstituttet funnet lite ny uavhengig dokumentasjon eller fagfellevurderte vitenskapelige artikler knyttet til temaet. Det foreligger spesielt mangel på gode studier der man har sett klinisk utfall og ikke bare måling av allergener, endotoksin etc. i teppet.

Hvordan tepper innvirker på nivåene mennesker utsettes for vil variere. Støvpartikler/allergener kan enten virvles opp og slik gi høyere konsentrasjoner i innåndingssonen eller kan feste seg i teppet slik at man får reduserte nivåer. Noen studier har i så henseende vist at teppegulv har vært assosiert med redusert prevalens av astma (Zock et al., 2002), noe som kan indikere enten en sann positive effekt eller bias fra en mer hyppig bruk av teppegulv hos de som har barn som ikke har økt risiko for astma.

Jakkola og medarbeidere fant imidlertid at nye syntetiske tepper var assosiert med nåværende wheeze (vedvarende perioder med tørrhoste, tetthet eller piping i brystet), allergi, og til en viss grad (ikke-signifikant) med nåværende astma (Jaakkola et al., 2004). Tilsvarende assosiasjoner ble imidlertid observert ved legging av linoleumsgulvbelegg. Selv om resultatene er begrensede antyder forfatterne avgivelse av kjemiske komponenter fra gulvbelegg, særlig når de er nye, som en mulig årsaksfaktor for de observerte helseutfallene. Dette er imidlertid ikke avklart.

Nytt produkt

Uten at vi har mye informasjon i sakens anledning virker det som et nytt teppelignende produkt (Forbo Flotex) har blitt markedsført og solgt inn til en del skoler og barnehager. Dette gulvbelegget har fibre av nylon og disse skal være utformet slik at de er rette og ikke danner en loop eller vridning som på mer tradisjonelle tekstiltepper. Dette skal i følge produsenten gjøre at de samler mindre smuss og at de skal være lettere å holde rene. Den praktiske betydningen av dette er uklar.

Ved å gå inn på produsentens datablad så ser vi at dette gulvbelegget består av blant annet PVC og plastmyknere, som mange andre syntetiske gulvbelegg. Vi antar at det derfor kan foreligge en viss mulighet for at gulvbelegget er kilde til ftalater (plastmyknere) i innemiljøer der det brukes. Flere studier de senere årene har knyttet ftalateksponering i innemiljøer til økt forekomst av astma og allergi plager hos barn. Vi mener at man også bør vektlegge en slik potensiell helserisiko for særlig følsomme individer opp mot eventuell nytte ved bruk av slike produkter.

Helsesituasjonen til personer med astma/allergiplager kan påvirkes av risikoforhold blant annet i innemiljøet men også en rekke andre faktorer. Siden forekomsten av astma og allergier er høy, særlig blant barn og unge, er det imidlertid viktig at forholdene optimaliseres med hensyn på å redusere allergeneksponeringen i barnehager og skoler. Ved astma og allergi er kombinasjonen av forebyggende tiltak og riktig medisinbruk svært viktig.

Forebygging

Siden sykdomsbildet og hvilke faktorer som spiller inn varierer fra person til person, vil mye av arbeidet med å forebygge symptomer og sykdomsepisoder ligge hos den det gjelder og de pårørende. Det er sjelden diagnostiske undersøkelser av enkeltpersoner (for eksempel allergitester) eller målinger av innemiljøfaktorer gir klare råd om valg av forebyggende tiltak. For den enkelte vil derfor arbeidet med astma- og allergiforebygging i stor grad være basert på prøving av tiltak og observasjon av egen tilstand. Foreligger det astma/luftveisallergi i hjemmet bør utstrakt bruk av teppegulv være blant de forhold man eventuelt bør se nærmere på.

I skoler og barnehager vil imidlertid den individuelle valgfriheten på tiltakssiden mht. renholdsrutiner, materialbruk og innredning, være redusert. Selv om det helsemessige utfallet av teppebruk ikke er entydig avklart, mener vi allikevel det bør utvises varsomhet ved bruk av teppegulv eller andre typer nye gulvbelegg i skoler og barnehager. Vi ser videre at det er behov for mer kunnskap om helsemessige konsekvenser ved økt bruk av teppegulv.

Konklusjon

På bakgrunn av det vi vet per i dag er det vår skjønnsmessige vurdering at man bør velge andre typer gulvbelegg fremfor teppegulv med mindre særskilte behov gjør at teppegulv er å foretrekke.

Oversendt 10. mai 2011 til  
Helsedirektoratet
Avd. lokalt folkehelsearbeid,
v/Marianne Bjerke