Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Forskningsfunn

Flystøy påvirker mer enn opplevelse av støyplager

Endringer i flystøy ved en flyplass endrer ikke bare den rene støyplagen, men kan også påvirke andre forhold som opplevelse og bruk av nærområdene til friluftsliv. Dette kommer fram i en studie gjort ved Folkehelseinstituttet.

Flystøy.jpg

- Stillhet er regnet som en svært viktig kvalitet ved friluftsområder. Nettopp det å komme vekk fra støy, er en av de viktigste grunnene for å drive friluftsliv i befolkningen generelt. Derfor er det interessant å studere hvordan støyen fra en flyplass påvirker opplevelsen av områdene rundt flyplassen, sier forsker Norun Hjertager Krog ved Folkehelseinstituttet.

I forbindelse med flyttingen av Norges hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen, gjennomførte Norun Hjertager Krog og andre forskere ved Folkehelseinstituttet, en serie studier av konsekvenser av endret støybelastning i friluftsområder i nærheten. De siste resultatene viser følgende:

Virkninger på opplevelse

  • Før nedleggelsen av Fornebu flyplass var om lag halvparten av dem som brukte turområdet på Bygdøy, ganske eller svært plaget av flystøy.
  • Etter nedleggelsen var nesten ingen av de samme brukerne plaget (under en prosent).
  • Samtidig fant man en signifikant nedgang i andelen som var plaget av en rekke andre negative forhold i friluftsområdet, som for eksempel uforsiktig sykling eller for mye folk.
  • Disse forholdene hadde i realiteten ikke endret seg mellom de to studietidspunktene, men ble likevel opplevd mindre negativt av de samme brukerne.
  • Om lag halvparten av brukerne opplevde at området på Bygdøy totalt sett var et bedre friluftsområde enn tidligere.
  • I Romeriksåsen økte andelen som var plaget av flystøy fra 16 % før Gardermoen ble hovedflyplass til 43 % ett år etter.
  • Det var en sterk sammenheng mellom å være plaget av flystøy og å oppgi at kvaliteten på friluftsområdet som sådan var forringet.

Paradokser

Etter nedleggelsen av Fornebu, viste støymålinger at turgåerne på Bygdøy og i Romeriksåsen faktisk var utsatt for omtrent samme flystøy et halvt til ett år etter omleggingen – målt i decibel. Men når det gjaldt støyplage var forskjellen stor. Nesten 50 prosent oppga at de var plaget i Romeriksåsen ved Gardermoen, nesten ingen på Bygdøy.

Det vil si at man finner en tilleggseffekt, sammenlignet med hva man ville forvente på bakgrunn av støymålinger alene, som kan tilskrives opplevd endring. Både endringen i plage av andre faktorer som egentlig ikke var endret samt effekten på total områdekvalitet, kan tolkes som en del av denne effekten. Resultatene viser at man må trekke inn andre faktorer enn rene decibel-nivåer for å beskrive virkninger av en endret støysituasjon.

Virkninger på bruk

Det ble også undersøkt om det var noen endringer i bruksfrekvens blant dem som brukte områdene til friluftsliv både før og etter omleggingen av flyplassen, og hvorvidt det å begynne å bruke Bygdøy etter at Fornebu var nedlagt, eller slutte å bruke Romeriksåsen, kunne knyttes til de endrede støyforholdene i områdene.

- Til tross for sterk effekt på opplevelse, fant vi relativt liten effekt på bruken av områdene, sier Krog.

- Andre begrensende faktorer som at man allerede bruker området så mye man har tid og mulighet til, eller at man er vant til å bruke et annet område, kan forklare de relativt beskjedne effektene på bruk vi fant på Bygdøy. Faktorer som stedtilknytning, og mangel på opplevde alternativer er mulige forklaringer på den beskjedne endringen i bruk til tross for stor effekt på opplevelse i Romeriksåsen, sier hun.

Om studien

1264 personer med boligadresse i nærområdet til Bygdøy, og 1370 i nærområdet til Romeriksåsen ble intervjuet på telefon både før og etter flyttingen av flyplassen. De ble spurt om opplevelse og bruk av friluftsområdet siste 3 måneder, eller om grunner til at de ikke hadde brukt området den samme perioden.

For å unngå at eventuelle forskjeller i opplevelse og bruk kunne skyldes sesongvariasjoner, ble intervjuene gjennomført til samme tid av året begge ganger, og gjaldt våren på Bygdøy og høsten i Romeriksåsen. 

Referanse  

Effects of changed aircraft noise exposure on experiential qualities of outdoor recreational areas.
Krog NH, Engdahl B, Tambs K. Int J Environ Res Public Health. 2010 Oct;7(10):3739-59. doi: 10.3390/ijerph7103739.