Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Er heksesot skadelig for helsa?

Publisert Oppdatert


Du malte veggen din for kort tid siden. Plutselig kommer mørke, klebrige flekker til syne. De lar seg ikke vaske vekk. Du er angrepet av såkalt heksesot eller kjemisk sverting. Stygt er det, men kan det også være skadelig for helsa? Folkehelseinstituttet har gjort en risikovurdering ut fra det man har av kunnskap om fenomenet i dag.


Har du funnet en feil?

COLOURBOX1761422. Foto: Colourbox.com
COLOURBOX1761422. Foto: Colourbox.com

De siste årene har det vært et økende antall rapporter om fenomenet heksesot, kjemisk sverting eller ”black magic dust”. Heksesot synes å oppstå i nye eller i nyoppussede boliger. Fenomenet bli som oftest synlig først etter 2–4 år. Mange som opplever heksesot er bekymret for negativ helseeffekter av å puste inn det de ser er avsatt som sverteskader i boligen.

Hva er heksesot?

Den eksakte årsaksforklaringen har ikke vært kjent. Noen fellestrekk går imidlertid igjen. Det har blitt registrert at problemet forekommer ofte sammen med støvavsetningsproblemer  som oftest i vintermånedene i hus og leiligheter som enten er nye eller nyoppusset.

Siden heksesot fortrinnsvis synes å oppstå i nye eller nyoppussede hus har man mistenkt at byggvarer/materialer/produkter spiller en rolle. Alt fra gulvbelegg, møbler og tapeter til lakk, lim og maling inneholder såkalte SVOC-er (Semi-Volatile Organic Compound), som er mindre flyktige organiske forbindelser.

I en fersk rapport utgitt av Mycoteam i samarbeid med Norsk Institutt for luftforskning (NILU) presenteres følgende funn: heksesot dannes ved at avgassing av SVOC fra bygningsmaterialer binder seg til ultrafine partikler i lufta. Disse partiklene danner større partikler. Disse partiklene med SVOC kan så avsettes på innvendige overflater.

Vurdering av helseskade

Med bakgrunn i rapporten fra Mycoteam/NILU har Folkehelseinstituttet vurdert mulige eksponeringsnivåer og eventuell helserisiko knyttet til eksponering for ultrafine partikler og SVOC generelt samt de SVOC det fokuseres på i rapporten.

1. Ultrafine partikler

Kilden til slike partikler vil i stor grad være veitrafikk og eventuelt vedfyring. Variasjoner i konsentrasjonen av slike partikler i innelufta vil avhenge av faktorer som ventilasjon og nærhet til kilder.

Det er ikke undersøkt om nivåene av ultrafine partikler er høyere i boliger der det finnes heksesot. Slike partikler vil uansett være tilstede i alle innemiljøer. Vi har ikke faglig grunnlag for anta at disse partiklene forekommer i økte mengder og dermed kan bidra til økt helsemessig belastning der det observeres heksesot utover det de eventuelt gjør generelt i innemiljøer.

2. Flyktige organiske forbindelser (VOC og SVOC).

De siste årene har det vært større fokus på negative helseeffekter ved eksponering for VOC/SVOC i innelufta.

Flere studier viser en samvariasjon mellom luftveisymptomer og allergiske effekter blant barn der det finnes høye konsentrasjoner av enkelte VOC og SVOC som formaldehyd, eller enkelte ftalater (plastmyknere). Det er likevel ikke entydig dokumentert at det er disse stoffene som er årsak til helseproblemene.

Skal man oppsummere den generelle kunnskapen om VOC/SVOC og helseeffekter er det at man så langt ikke kan fastslå graden av bidrag eksponeringen for slike stoffer utgjør for allergi eller astma. Forskning rundt denne problematikken pågår både nasjonalt og internasjonalt og bør styrkes ytterligere.

3. SVOC i heksesot

I sin undersøkelse av heksesot påviste Mycoteam/NILU forekomst av følgende SVOC: TMPD-MIB, 1-Tridecanol og MMA i heksesot.

TMPD-MIB/Texanol
Det finnes nesten ingen forskning på forgiftning av TMPD-MIB hos mennesker. I en undersøkelse ble det påvist en sammenheng mellom pustevansker om natten og flere typer kjemiske forbindelser inkludert TMPD-MIB

En studie indikerer at Texanoleksponering kan bidra til sensibilisering av eksponerte individer uten at man kunne påvise ytterligere sykdomsutfall i denne studien.

1-tridecanol
1-tridecanol synes å være lite giftig og utgjør mest sannsynlig ingen helserisiko i innemiljøsammenheng.

MMA
MMA er vist å kunne gi allergiske reaksjoner både i luftveier og i hud, men er sannsynligvis et større helsemessig problem i visse yrkesmessige situasjoner enn i vanlige innemiljøer.

Konklusjon

  • En ny rapport fra Mycoteam og NILU bidrar med ny kunnskap om hvordan heksesot muligens oppstår.
  • SVOC synes å binde seg til ultrafine partikler som kan avsettes på overflater.
  • Ultrafine partikler er til stede i varierende grad i alle innemiljøer. Vi har ikke grunnlag for å si at ultrafine partikler, utgjør et større helseproblem i innemiljøer der det forekommer heksesot enn det de eventuelt utgjør i andre innemiljøer.
  • I sin undersøkelse av heksesot påviste Mycoteam/NILU forekomst av følgende SVOC: Texanol (TMPD-MIB), 1-Tridecanol og MMA.
  • Det foreligger relativt lite eksponeringsdata for disse forbindelsene i vanlige innemiljøer.
  • Det kan ikke utelukkes at noen følsomme individer reagerer på TMPD-MIB eller MMA i innelufta (irritasjonseffekter, sensibilisering, luftveisallergi, astma).
  • Vi har ikke grunnlag for å si at de forbindelsene som er påvist i heksesot utgjør noen stor helserisiko i befolkningen. Selv om sammenhengene mellom astma, luftveisallergi og VOC/SVOC i innelufta ikke er entydige, mener vi på et generelt grunnlag at forekomsten av slike forbindelser bør reduseres så langt det er mulig.