Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

CO2-fangst og aminer

Publisert Oppdatert


Rensing av CO 2 vil føre til utslipp av aminer. I luften kan aminene i verste fall omdannes til stoffer som kan være kreftfremkallende. Kreftfaren avhenger av mengden aminer som slippes ut, hvor mye som omdannes i atmosfæren og hvor sterktvirkende de kreftfremkallende stoffene er. Folkehelseinstituttet har utredet mulige helseeffekter både av aminer som er tenkt brukt og noen mulige omdanningsprodukter.


Har du funnet en feil?

En prosjektgruppe ledet av Norsk institutt for luftforskning (NILU) har fått i oppdrag å utrede og forske på hvilke konsekvenser ny teknologi for fangst av CO2 fra gasskraftverk kan ha for lokal luftkvalitet. Resultatene vil være viktige for risikovurderingen av utslipp av aminer. Prosjektet utføres i et samarbeid mellom NILU, Folkehelseinstituttet, NIVA (Norsk institutt for vannforskning), NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt. Arbeidet (første del) er gjennomført på oppdrag av et konsortium bestående av Gassnova SF, StatoilHydro, og Shell Technologies Norway.

Første del av prosjektet er avsluttet. Studiene indikerer at det ikke er aminene som slippes ut som er problemet, men stoffene som dannes ved kjemiske reaksjoner etter at utslippet har forlatt skorsteinen. Dette er stoffer som nitrosaminer, amider og nitraminer. I denne første del av prosjektet er det kun gjort teoretiske betraktninger. I neste fase av prosjektet vil det foretas eksperimenter med sikte på å bestemme i hvor stor grad disse stoffene dannes, samt effekter av omdannelsesproduktene på helse og miljø.

Rensing med aminer

I Norge står rensing av CO2 fra industriutslipp høyt oppe på den politiske dagsordenen både hos politikerne, industrien og miljøbevegelsen. CO2-fangst med aminer regnes som den mest lovende metoden for å komme i gang med rensing av CO2 raskt. Aminene inngår i prosessen med å trekke ut CO2  fra avgassene, og mens CO2 blir deponert, blir  aminene resirkulert. Noen aminer vil imidlertid slippe ut i atmosfæren.  De aktuelle aminene er stoffer som i seg selv er lite helseskadelige ved de konsentrasjonene som vil kunne forekomme rundt gasskraftverk. Aminene vil også kunne inngå i kompliserte kjemiske reaksjoner i luften, og danne nye stoffer. En teoretisk studie viser at noen av disse kan være helseskadelige, avhengig av hvilket amin som brukes, og i hvilken grad disse stoffene dannes. Spesielt må man være oppmerksom på konsentrasjonen av omdanningsprodukter som kan være kreftfremkallende.

Folkehelseinstituttet har vurdert helseeffekter

Ved Folkehelseinstituttet har man gjennomgått den internasjonale faglitteraturen som inneholder data om helsefaren av disse kjemiske forbindelsene. Til tross for all oppmerksomheten rundt CO2-rensing, finnes det forbausende lite kunnskap både om helseeffekter og miljøeffekter av flere av stoffene som kan dannes, sier forsker Marit Låg. I rapporten fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at det er spesielt lite kunnskap om helseeffekter av såkalte nitraminer. Dette skal nå undersøkes i eksperimentelle undersøkelser som vil gi nødvendig kunnskap.  Divisjonsdirektør Jan Alexander sa i et folkemøte på Mongstad 31. mars i år at vi foreløpig ikke vet hvilke aminer som vil bli brukt i CO2-fangsten, og at det selvsagt er viktig med kunnskap om hvilke omdanningsprodukter disse kan føre til. Helsefaren som omdanningsproduktene kan representere, f.eks. kreftfare, må også klarlegges, evt. med toksikologiske undersøkelser, som grunnlag for vurdering av risiko ved utslipp.

Mer informasjon: