Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Hvordan går det med barna når foreldrene drikker?

Publisert Oppdatert

Gutt med lue
Foto: colourbox.com

Barn av mødre som drikker har flere psykiske vansker enn barn av mødre som ikke drikker, mens fars alkoholmisbruk ser ut til å ha mindre å si. Likevel greier de fleste barn å tilpasse seg situasjonen, og klarer seg relativt godt.


Har du funnet en feil?

Dette kommer frem av en studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (UngHUNT og HUNT2). Forskere fra Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen mellom mors og fars alkoholmisbruk og barnas psykiske vansker. 4012 ungdom mellom 13-19 år svarte på et spørreskjema om angst og depresjon, selvfølelse, skolefungering, sosialt nettverk og personlighet. Deres foreldre svarte på et spørreskjema om drikkevaner og alkoholrelaterte problemer samt angst og depresjon.

Resultatene viser at barn av alkoholmisbrukende mødre har en høyere skåre på psykiske plager sammenlignet med barn av ikke-misbrukende mødre, mens fars alkoholmisbruk ga lite utslag. Det kan være mange grunner til dette.

– Blant annet kan man tenke seg at mor i familien innehar en større del av omsorgsgiverrollen enn far, og dersom mor ikke er i stand til å utfylle denne rollen kan det medføre en større svikt i omsorgsgrunnlaget til barnet, forteller Kamilla Rognmo som er førsteforfatteren bak artikkelen som er publisert i tidsskriftet BMC Public Health.

Rognmo forteller videre at det kan være mer stigmatiserende å ha en mor som drikker enn en far som drikker, noe som kan medføre vansker med å få venner.

Barnas tilpasning

Effekten av mors alkoholmisbruk ble redusert når forskerne tok hensyn til andre mulige faktorer som kan påvirke barns psykisk helse. Særlig kan foreldrenes egne psykiske plager, samt barnas sosiale nettverk og skolefungering, ha en del å si. Disse andre faktorene kan forklare en del av variasjonen i barnas psykiske plager.

– Mange av barna av alkoholmisbrukende mødre vil ikke få psykiske plager, noen få litt, mens andre vil få store psykiske plager. I gjennomsnitt klarer de fleste barn av alkoholmisbrukende foreldre seg fint i forhold til psykiske plager opplevd i ungdomstiden. Dette kan bli verre eller bedre avhengig av tilstanden til det sosiale nettverket til barnet og skolefungering, samt en rekke andre ikke undersøkte variabler, forteller Rognmo.

Resultatene tyder derfor på at ungdom i denne vanskelige livssituasjonen kan være tilpasningsdyktige.

– Men det er utvilsomt vanskelig å leve med en alkoholmisbrukende forelder selv om det ikke medfører store psykiske plager. I tillegg kan det være at effektene først vil vise seg i senere alder, advarer Rognmo.

Begrensninger i studien

Det selv-rapporterte alkoholforbruket var lavere en det vi vet det drikkes i den norske befolkningen, og som i andre tilsvarende studier, er det nok mange som underrapporterer sitt alkoholkonsum. Det kan også hende at deltakelsen i undersøkelsen var forholdsvis lav blant alkoholmisbrukere med høyest alkoholkonsum. Samlet sett er det usikkert om disse feilkildene kan ha medført litt for sterke eller litt for lave effekter. For å være sikre på at gruppen som ble definert som alkoholmisbrukende foreldre hadde et reelt alkoholproblem, ble bare de høyeste 2 % av alkoholforbrukere blant kvinner og de høyeste 4 % blant menn tatt med i denne gruppen.

Referanse

Kamilla Rognmo, Fartein Ask Torvik, Helga Ask, Espen Røysamb and Kristian Tambs (2012) Paternal and maternal alcohol abuse and offspring mental distress in the general population: The Nord-Trondelag Health Study. BMC Public Health 2012, 12:448. doi:10.1186/1471-2458-12-448