Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

01. Generelt om fremmedstoffer og smittestoffer i mat

Publisert Oppdatert


Kapitlet omtaler fremmedstoffer og mikroorganismer som kan finnes i mat og dermed påvirke helsen. I eget delkapittel omtales sykdomsfremkallende mikroorganismer og bakterietoksiner i mat. I øvrige delkapitler omtales ulike kjemiske fremmedstoffer og prosessfremstilte kontaminanter i maten. De kjemiske fremmedstoffene er inndelt etter stoffenes funksjon, kilde og til dels etter kjemisk klasse.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Colourbox.com
Colourbox.com
Hver av gruppene nevnt over inneholder et stort antall kjemiske forbindelser. Det er for omfattende å omtale hver enkelt av disse, i det de utgjør flere tusen ulike kjemiske stoffer. Viktige forhold for hver gruppe vil derfor bli trukket fram og omtalt. Når det gjelder kjemiske fremmedstoffer i maten, har kildene vært norske risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og risikovurderinger i regi av Den europeiske myndighet for mattrygghet (European Food Safety Authority, EFSA), EUs tidligere vitenskapelige komité for mat (SCF) og Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). De aktuelle stoffklassene er inndelt som følger:

Tilsetningsstoffer, stoffer som er tilsatt matvarene med hensikt for å oppnå ulike egenskaper ved maten, og som vil gjenfinnes i maten i endret eller uendret form.

Aromaer er stoffer som tilsettes maten for å gi den en ønsket aroma, dvs. lukt og smak.

Plantevernmidler og veterinære legemidler betraktes som innsatsfaktorer og blir brukt med hensikt under produksjon av mat. Rester av plantevernmidler og veterinære legemidler vil kunne forekomme i maten.

Forurensningene er omtalt i følgende hovedgrupper:

  1. Helseskadelige miljøforurensninger omfatter helseskadelige metaller og en rekke tungt nedbrytbare halogenerte (klorerte, bromerte og fluorerte) organiske forbindelser. Disse kan opphopes i miljøet og i næringskjeder, se kapitlet 07. Helseskadelige organiske miljøforurensninger i mat (dioksiner, PCB, bromerte og fluorerte forbindelser).
  2. Prosessfremkalte kontaminanter er stoffer som dannes under bearbeiding og varmebehandling av maten, se kapitlet 08. Prosessfremkalte kontaminanter i mat .
  3. En rekke potensielt helseskadelige kjemiske stoffer kan overføres fra emballasje, oppbevarings- og kokekar til matvarer, se kapitlet 10. Stoffer i matemballasje.
  4. Radionuklider som forurensning i mat er omtalt i kapitlet om stråling, se kapitlet 03. Menneskeproduserte radioaktive stoffer.

Naturlige toksiner (helseskadelige stoffer med naturlig opprinnelse) omfatter følgende hovedgrupper:

  1. Muggsoppgifter (mykotoksiner) som kan kontaminere mat ved at det er vekst av toksinproduserende sopp på kornet enten i åkeren eller på næringsmiddelet.
  2. Algetoksiner, spesielt marine algetoksiner som kan forurense skjell og i noen grad andre skalldyr som krabbe.
  3. Bakterietoksiner omtales under kapitlet om 13. Råd til kommunen om forurensninger av kjemisk art og sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat.
  4. Naturlig forekommende toksiner i matplanter.

Referanser

Etter hvert kapittel er det satt inn en del aktuelle referanser. Det er lagt vekt på å ta med referanser og lenker til aktuelle nettsteder der en også kan søke ytterligere informasjon, slik at interesserte lesere raskt kan finne fram.