Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

14. Ordforklaringer til kjemikalier

Publisert Oppdatert


Kapitlet Kjemikalier er under revisjon.


Har du funnet en feil?

adsorbere: fange opp/feste seg til

autoimmun sykdom: sykdom som skyldes at kroppen utfører feilaktige forsvar mot seg selv/angriper seg selv

bakgrunnsnivået: den mengde-/konsentrasjon av et stoff som normalt finnes i omgivelsene

bioakkumulering: opphopning av stoffer i organismer/planter og dyr

biotilgjengelighet: del av inntatt stoff i kroppen som tas opp i blodsirkulasjonen

blodkapillærene: kapillærer = de minste blodårene

brannretarderende: brannhemmende

degenerasjon: nedbrytning, ødeleggelse

DNA: arvematerialet

dose: inntatt/opptatt mengde/konsentrasjon per kroppsenhet

eksponering: bli utsatt for

ekstrapolere: trekke utenfor i stedet for innenfor områder, brukes om å forlenge en kurve eller et funn utenfor standardområdet eller her; trekke eller overføre slutninger til et område utenfor det opprinnelige måleområdet eller forsøksmodell

gentoksisk: skadelig overfor arvestoffet

gonader: kjønnskjertler (testikler og eggstokker)

hormon: signalsubstans som kommer fra et organ eller en kjertel og som føres via blodbanen til en annen kroppsdel hvor substansen har sin virkning

hudsensibilisering: å gjøre huden overfølsom/allergisk følsom, for et stoff

humane: menneskelige

immunsystemet: kroppens forsvarssystem mot fremmede substanser og mikrober eller substanser som oppfattes som fremmed

insidenstall: tall for hyppighet av en tilstand angitt som nye tilfelle av en sykdom over en tidsperiode i forhold til størrelsen på befolkningen tilstanden opptrer i

ionebalanse: balanse mellom partikler/atomgrupper som bærer en elektrisk ladning

irritasjon: forbigående lokal hud- eller slimhinneskade som reaksjon på et stoff

isomer: substanser med samme antall atomer, men med forskjellig plassering av atomene i molekylet

kontaktallergi: overømfintlighet ved fysisk (hud)kontakt med en mengde av en substans som vanligvis ikke forårsaker en reaksjon

korrelasjon: graden av samspill/variasjon mellom to faktorer/variable

kroppsdose: den mengde/konsentrasjon av en substans kroppen har tatt opp per kroppsvektenhet

lavgradig: i liten målestokk, lavdose

median: midtverdien

mutagene stoffer: stoffer som forårsaker permanent forandring på arvestoffet

målorgan: det organ som er virkningsstedet for en substans

nevrotoksisk: skadelig for nervesystemet

organiske kjemikalier: kjemikalier som inneholder karbonforbindelser, i motsetning til ikke-organiske kjemikaler

pigmenter: fargestoffer

polymer: substans dannet ved kombinasjon av 2 eller flere molekyler av samme substans

ppm: parts per million (f.eks. mg per kg)

radikaler: kjemisk reaktiv forbindelse med uparret elektron

reaktive fargestoffer: fargestoffer som binder seg til materialer på grunn av kjemiske egenskaper

reproduksjonsskadelig: skadelig overfor formering og fosterutvikling

reproduksjonstoksisitet: fenomenet skadelighet overfor formering og fosterutvikling

sentralnervesystemet: den sentrale del av nervesystemet som består av hjernen og ryggmargen

stoffskiftekapasitet: evne til omsetning/nedbrytning av næringsmidler og avfallsprodukter

substansenes østrogene potens: styrkegraden substansene har til å iverksette østrogen [= kvinnelige kjønnshormon (hormon=signalsubstans)] aktivitet

substituere: bytte ut

systemisk: som omfatter hele kroppen

toksikologiske mekanismer: virkningsmåter hvordan kroppen reagerer på kjemisk skade

toksisitet: fenomenet skadelighet av kjemiske forbindelser

østrogen aktiv og potens: se substansenes østrogene potens ovenfor