Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

13. Referanser for kjemikalier

Publisert Oppdatert


Kapitlet Kjemikalier er under revisjon.


Har du funnet en feil?

De ulike enkeltkapitler er ikke dokumentert ved referanser direkte i teksten. Derimot gis det her aktuelle hovedreferanser fordelt på de ulike områder.

Det er viktig å være klar over at når det gjelder opplysninger om enkeltkjemikalier bør en benyttes seg av både toksikologiske lærebøker og oppslagsverk, kombinert med søking i ulike databaser.

Innledning

Når det gjelder mer generelle opplysninger om ulike typer helseskader anbefales generelle toksikologiske lærebøker:

 • Amdur, Doull and Klaassen (eds.). Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. Pergamon Press (siste utgave).
 • Niesink, de Vries and Hollinger (eds). Toxicology: Principles and Applications. CRC Press, 1995.

Det finnes også litteratur som omhandler effekter i spesielle organ/organsystemer. Ett eksempel er

 • Grant and Schuman (eds.). Toxicology of the Eye. Charles Thomas Publisher, 1993).

Flere databaser inneholder toksikologisk informasjon. Databasene kan grovt deles i to hovedtyper, de som inneholder referanser (ofte med sammendrag) til originallitteratur og de som er organisert som oppslagsverk. Eksempler på den første kategorien er TOXLINE og MEDLINE som enten kan søkes via CD-ROM eller ONLINE. CHEM-BANK (Databank of Potentially Hazardous Chemicals) inneholder opplysninger om mer enn 100 000 kjemikalier. IUCLID er EUs database over stoffer som omfattes av risikoprogrammet for eksisterende kjemikalier. ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry i USA) inneholder en rekke monografier av enkeltkjemikalier eller kjemikaliegrupper.

IPCS (International Programme on Chemical Safety) under WHO utgir monografier om kjemikalier. IARC (International Agency for Research on Cancer) i Lyon lager stoffmonografier og vurderer kreftfremkallende stoffer. EUs Annex I/Norges stoffliste gir informasjon om klassifisering og merking av ca. 3500 kjemikalier.

Det finnes en rekke publikasjoner som omhandler risikovurdering av kjemikalier. Noen eksempler på litteratur er gitt nedenfor:

 • van Leeuwen and Hermens (eds.). Risk Assessment of Chemicals. An Introduction. Kluwer Acedemic Publishers, 1995.
 • Fan and Chang (eds.). Toxicology and Risk Assessment: Principles, Methods, and Applications. Marcel Dekker, Inc., 1996.
 • Technical Guidance Document (TDG) in Support of Commision Directive 93/67/EEC on Risk Assessment for New Notified Substances and Commision Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for Existing Substances. TDG er revidert våren 2003.

Når det gjelder opplysninger om kjemikalier i produkter vil Produktregisteret være behjelpelig med å fremskaffe opplysninger i den grad opplysningene ikke er graderte (fortrolig/strengt fortrolig).

Giftinformasjonen har bidratt med informasjon om akutte forgiftninger i Norge.

Kjemikalier i tekstiler
 • Kjemikalier i textiler. KEMI rapport 2/97 fra Kemikalieinspektionen.
 • Kjemikalier i tekstiler. Miljøstyrelsen, Miljøprosjekt nr. 534, 2000.
 • Kartlegging av tilførsel og spredning av farlige stoffer fra utvalgte tekstiler, SFT rapport TA-2002/2004.
 • Kartlegging av perfluoralkylstoffer (PFAS) i utvalgte tekstiler, SFT rapport TA2173/2006.
 • Sluttrapport fra Norge - EurAzo 2005-2007, Rapport fra SFT.
 • Grønt i praksis – http://www.grip.no/.
Flammehemmere – (brannreduserende kjemikalier)
 • IPCS, Environmental Health Criteria (EHC No. 192). Flame Retardants - General Introduction, July 1996.
 • Bruken av bromerte flammehemmere i produkter – materialstrømsanalyse, SFT rapport TA-1947/2003.
 • Screening of selected metals and new organic contaminants 2007, SFT rapport TA-2367/2008.
 • Kartlegging av perfluoralkylstoffer (PFAS) i utvalgte tekstiler, SFT rapport TA2173/2006.
 • Kartlegging av PFOS i brannskum, SFT rapport TA2139/2005.
 • Bruken av PerFluorAlkylStoffer (PFAS) i produkter i Norge: Materialstrømsanalyse, SFT rapport TA-2031/2004.
 • Fei C, McLaughlin JK, Tarone RE, Olsen J. Perfluorinated chemicals and fetal growth: a study within the Danish National Birth Cohort. Environ Health Perspect 2007;1677-82.
 • Apelberg BJ, Witter FR, Herbstman JB, Calafat AM, Halden RU, Needham LL, Goldman LR. Cord serum concentrations of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) in relation to weight and size at birth. Environ Health Perspect 2007;1670-76.
Maling, lakk og lim
Rengjøringsmidler
 • PFOA i Norge – Kartlegging av nasjonale kilder, 2007, SFT rapport TA-2354/2007.
 • Tensider i vaske- og rengjøringsmidler - helse- og miljøvurdering. SFT rapport 91:06.
 • Kartlegging av stoffer med mulig hormonliknende effekter. SFT rapport nr. 96:21.
 • Screening of selected metals and new organic contaminants 2007, SFT rapport TA-2367/2008.
Mykgjørere- ftalater
 • Miljøstatus i Norge - http://www.miljostatus.no/.
 • Wormuth M, Scheringer M, Vollenweider M, Hungerbuhler K. What are the sources of exposure to eight frequently used phthalic acid esters in Europeans? Risk Anal 2006;26:803-24.
 • Heudorf U, Mersch-Sundermann V, Angerer J. Phthalates: Toxicology and exposure. Int J Hyg Environ Health 2007;210:623-34.
Treimpregneringsmidler
 • Norsk kreosot kriteriedokument for kreft nr. 179 (FIKS).
 • ATSDR Toxicology Profiles for PAHs.
 • Amdur, Doull, and Klaassen (eds.). Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. Pergamon Press (siste utgave).
Nanopratikler
 • Evaluation and Control of Occupational Health Risk from Nanoparticles (tilgjengelig fra http://www.norden.org/).
 • Nanomaterialer – risiko og regulering; antatt tilgjengelig høst 2008 (http://www.teknologiradet.no/).
 • The Project on Emerging Nanotechnologies - http://www.nanotechproject.org/.
 • Nanoderm final report, 2007 QLK4-CT-2002-02678 Quality of skin as a barrier to ultrafine particles.
 • EUs Vitenskapelige komité for forbrukerprodukter (SCCP).
 • Oberdörster G, et al.  Principles for characterizing the potential human health effects from exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy. Part Fibre Toxicol 2005;2:8.