Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Om statistikk fra Ungdata-undersøkelsen i Folkehelseprofilene 2018

Publisert


I folkehelseprofilene 2018 er det flere indikatorer fra den landsomfattende Ungdata-undersøkelsen.


Ungdata-undersøkelsen gjennomføres av NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet i samarbeid med sju kompetansesentra innen rusfeltet (KoRus). Undersøkelser som ble gjennomført på ungdomstrinnet i perioden 2015-2017, er inkludert i profilene for 2018. I Kommunehelsa statistikkbank finner man i tillegg tall fra undersøkelser gjennomført i perioden 2012-2014.

Følgende indikator er tatt inn i folkehelseprofilene og i Kommunehelsa statistikkbank:

Ny i 2018:

  • Har brukt cannabis: Andele som krysser av for at de minst én gang de siste 12 månedene «har brukt hasj/marihuana/cannabis» 

I tillegg er følgende indikatorer oppdatert med nye tall:

  • Ensomhet (kun i Kommunehelsa statistikkbank): Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av noe av dette i løpet av sist uke: «Følt deg ensom»
  • Fornøyd med lokalmiljøet: Andelen som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
  • Medi fritidsorganisasjon: Andelen som svarer «ja, jeg er med nå» på spørsmålet: Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?
  • Lite fysisk aktive: Andel som svarer mindre enn én gang i uken på spørsmålet: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Tilsvarer indikatoren «fysisk inaktive» i folkehelseprofilen 2016.
  • Alkohol, har vært beruset: Andel som krysser av for at de minst én gang  de siste 12 månedene har drukket så mye at de har følt seg «tydelig beruset».
  • Fortrolig venn: Andelen som svarer «ja, helt sikkert» eller «ja, det tror jeg» på spørsmålet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?
  • Fornøyd med helsa: Andelen som svarte svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?

Kommuner som gjennomførte Ungdata-undersøkelsen i perioden 2015-2017, er inkludert i Folkehelseprofilene.

I folkehelseprofilen sammenliknes kommunen med fylket og landet som helhet. I tillegg vises verdiområdet for de ti kommunene som kommer best ut på de ulike indikatorene.

Året som er oppgitt etter indikatornavnet i folkehelsebarometeret angir tidspunkt for kommunens gjennomføring. Fylkes- og landstall er gjennomsnitt over siste aktuelle treårsperiode (det samme året som undersøkelsen fant sted pluss de to foregående). Fylkes- og landstall for 2017 er for eksempel gjennomsnitt for årene 2015-2017. I den statistiske testingen er kommunens verdi sammenliknet med landstallet for siste aktuelle treårsperioden.

Tall fra skoler som har gjennomført undersøkelsen på høsten er ekskludert for årene 2016 og 2017. Nytt i folkehelseprofilene 2018 er at skoler som har gjennomført på høsten heller ikke er inkludert i landstall for 2016 som er et gjennomsnitt over årene 2014-2016, slik det var i folkehelseprofilene for 2017. Denne endringen medfører en liten endring i landstall for 2016 og dermed små endringer i standardiserte tall for kommuner i 2016.

Noen kommuner får ikke tall fra Ungdata

Kommuner som ikke har gjennomført en Ungdata-undersøkelse i perioden 2015-2017, vil ikke få Ungdata-tall i folkehelseprofilene for 2018.

Kommuner er ofte forskjellige når det gjelder andelen elever på hvert klassetrinn og fordelingen mellom gutter og jenter. For at kommuner likevel skal kunne sammenligne seg med andre kommuner og med landet som helhet, er tallene standardisert. I kommuner der disse bakgrunnsvariablene mangler (fordi det ikke er spurt om kjønn og klassetrinn), vil kommunen ikke få Ungdata-tall i folkehelseprofilene for 2018.

Standardiseringen medfører at tallene i folkehelseprofilene kan avvike noe fra de tallene kommunen selv sitter med. Kommunen kan imidlertid finne ustandardiserte tall i Kommunehelsa statistikkbank. Disse tallene skal stemme med de tallene kommunen selv sitter med. Elever med uoppgitt kjønn og klassetrinn er inkludert i det ustandardiserte tallmaterialet.