Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Om statistikk fra Ungdata-undersøkelsen i Folkehelseprofilene 2016

Publisert Oppdatert

I folkehelseprofilene 2016 er det tatt inn statistikk fra den landsomfattende Ungdata-undersøkelsen.

I folkehelseprofilene 2016 er det tatt inn statistikk fra den landsomfattende Ungdata-undersøkelsen.


Ungdata-undersøkelsen gjennomføres av NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med  sju kompetansesentra innen rusfeltet (KoRus). Undersøkelser som ble gjennomført på ungdomstrinnet i perioden 2012-2014, er inkludert i Kommunehelsa statistikkbank og i profilene for 2016. 

Følgende indikatorer er tatt inn i folkehelseprofilene og i Kommunehelsa statistikkbank:

  • Ensomhet: Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av noe av dette i løpet av sist uke: «Følt deg ensom»
  • Fornøyd med lokalmiljøet: Andelen som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
  • Medlem i fritidsorganisasjon: Andelen som svarer «ja, jeg er medlem nå» på spørsmålet: Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?
  • Fysisk inaktive: Andel som svarer mindre enn én gang i uken på spørsmålet: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?
  • Alkohol, har vært beruset: Andel som krysser av for at de minst én gang  de siste 12 månedene har drukket så mye at de har følt seg «tydelig beruset». 

Kommuner som gjennomførte Ungdata-undersøkelsen i perioden 2012-2014, er inkludert i statistikken. For kommuner som har gjennomført undersøkelsen flere ganger, er tallene slått sammen.    

I folkehelseprofilen sammenliknes kommunen med fylket og landet som helhet. I tillegg vises verdiområdet for de ti kommunene som kommer best ut på de ulike indikatorene.

Noen kommuner får ikke tall fra Ungdata

Kommuner er ofte forskjellige når det gjelder andelen elever på hvert klassetrinn og fordelingen mellom gutter og jenter. For at kommuner likevel skal kunne sammenligne seg med andre kommuner og med landet som helhet, er tallene standardisert. Det er også standardisert for at undersøkelsene er gjennomført på ulike årstider. I kommuner der disse bakgrunnsvariabelene mangler (fordi det ikke er spurt om kjønn og klassetrinn), vil kommunen ikke få Ungdata-tall i folkehelseprofilene for 2016.

Standardiseringen medfører at tallene i folkehelseprofilene kan avvike noe fra de tallene kommunen selv sitter med. Kommunen kan imidlertid finne ustandardiserte tall for 2012-2014 i Kommunehelsa statistikkbank. Disse tallene skal stemme med de tallene kommunen selv sitter med. Elever med uoppgitt kjønn og klassetrinn er inkludert i det ustandardiserte tallmaterialet. 

Bydelene i Bergen og Trondheim får ikke Ungdata-tall verken i folkehelseprofilene eller Kommunehelsa statistikkbank fordi den geografiske bydelsinndelingen i Ungdata-undersøkelsene avviker fra bydelsdefinisjonene i Folkehelseprofilene og Kommunehelsa statistikkbank.