Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Barnehelserapporten

2.1. Lavinntekt

Om lag 85 000 barn bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn fra noen land er overrepresentert. Artikkelen inngår i en rapport om barn, miljø og helse fra Folkehelseinstituttet.

Hovedpunkt:

  • Om lag 85 000 barn bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen.
  • Mer enn hvert femte barn i lavinntektsgruppen er bosatt i Oslo. Også andre byer i landet har en ganske stor andel barn i lavinntektshusholdninger.

Rapporten Barn, miljø og helse inngår nå i Folkehelserapporten: Helsetilstanden i Norge og har derfor blitt arkivert og blir ikke oppdatert. Barn i lavinntektsfamilier inngår i kapittel Barn og unges helse: oppvekst og levekår i Folkehelserapporten. 

Andelen barn og unge som vokser opp med arbeidsledighet hos foreldrene er lav, men andelen er høyere hos barn med innvandrerforeldre. Det å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt har stor betydning for barnas helse og velferd.

Barn og unge i familier med lav inntekt

Familiens økonomiske situasjon har stor betydning for barns helse og velferd. Generelt har husholdningene i Norge opplevd en sterk inntektsvekst siden årtusenskiftet. Men ikke alle husholdninger har holdt følge med den generelle inntektsveksten i samfunnet. Blant barnefamiliene gjelder dette spesielt enslige forsørgere, men også par med barn i aldersgruppen 0-6 år (SSB, 2015).

Siden 2006 er det blitt mindre vanlig at barnefamilier med lav inntekt eier boligen sin. Halvparten av de enslige forsørgerne bruker en fjerdedel eller mer av inntekten på bolig, og de har dårligere bostandard enn barnefamilier generelt. I tillegg er det en større andel enslige forsørgere og barnefamilier med lav inntekt som bor i boliger med fukt eller råte (11 mot 7 prosent av alle par med barn). Det er også flere enslige forsørgere som bor i områder utsatt for støy og forurensning (se eget kapittel om støy og luftforurensning) enn det som er tilfellet for par med barn generelt. Forskjellene mellom barnefamilier med lav inntekt og par med barn generelt er mindre og mer usikre (SSB, 2016).

  • I underkant av ni prosent av alle barn under 18 år tilhørte i 2013 en husholdning med vedvarende lavinntekt, se figur 3. Dette utgjorde 84 300 barn.
  • Andelen er noe høyere enn i årene 2008-2010, hvor i underkant av åtte prosent av barna bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt.

Vedvarende lavinntekt er her definert som gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntekt over en treårsperiode (SSB, 2015).

Kilde: SSB
Kilde: SSB

Figur 3. Andel barn 0-17 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU60), fylker. Gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntekt over treårsperioden 2011-2013. Kilde: SSB.

Årsaken til vedvarende lavinntekt kan være uføretrygd, arbeidsledighet og svak yrkestilknytning (SSB, 2015). Andelen barn og unge som vokser opp med arbeidsledighet hos foreldrene er lav, men andelen er høyere hos barn med innvandrerforeldre.

  • Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier. Dette er hovedforklaringen på økende vedvarende lavinntekt blant barn totalt i Norge (SSB, 2015).

Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Den verst stilte gruppen er barn med bakgrunn fra Somalia, hvor tre av fire barn i 2013 tilhørte en familie med lavinntekt. Andelen økonomisk utsatte barn er økende i disse innvandrergruppene hvor det ofte er mange familiemedlemmer å forsørge (SSB, 2015).

Det har vært en økning i antall registrerte arbeidsledige innvandrere fra august 2014 til august 2015 (SSB, 2015). Fylkesforskjeller: Oslo og flere av fylkene på Østlandet har størst andel barn med vedvarende lavinntekt, mens andelen er minst på Vestlandet og i Nord-Norge. Mer enn hvert femte barn i lavinntektsgruppen er bosatt i Oslo. Også andre byer i landet har en ganske stor andel barn i lavinntektshusholdninger. Det er først og fremst det høye antallet innvandrerbarn i lavinntektsgruppen som forklarer den store andelen økonomisk utsatte barn i Oslo (SSB, 2015), se figur 3.

Det finnes likevel en liten gruppe barn i lavinntektsfamilier, knapt 8 prosent, som tilhører en husholdning med en relativt romslig finansformue på over 500 000 kroner (SSB, 2015).

Referanser

SSB; Statistisk sentralbyrå. Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 3. kvartal 2015. [hentet 23/12/2015]. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal

SSB; Statistisk sentralbyrå. Boforhold for barnefamilier med lav inntekt: Enslige forsørgere har dårligere boligstandard. [hentet 12/4/2016]. Tilgjengelig fra: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/enslige-forsorgere-har-darligere-boligstandard

SSB; Statistisk sentralbyrå. Utvikling i vedvarende lavinntekt: Flere økonomisk utsatte barn. [hentet 14/10/2015]. Tilgjengelig fra:http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-okonomisk-utsatte-barn