Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Barnehelserapporten

Om rapporten Barn, miljø og helse

Redaksjon og bakgrunn for rapporten Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer, 2016.

Anbefalt referanse

Nettrapporten vil oppdateres ved behov og kan avvike noe fra pdf-utgaven som ble utgitt 9. mai 2016.

Du kan bruke følgende referanser til rapporten:
Pdf-utgave: Folkehelseinstituttet (2016). Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer. Folkehelseinstituttet, Oslo.
ISBN (pdf): 978-82-8082-731-9, ISBN trykt (papir): 978-82-8082-730-2

Oppdatert utgave, nettrapporten: Folkehelseinstituttet. Barn, miljø og helse - Risiko- og helsefremmende faktorer. Nettrapportens startside. Folkehelseinstituttet, Oslo. Sett: [dato....].

Redaksjonen

Fagredaksjonen: Ragnhild Brandlistuen, Berit Granum, Ragnhild Hovengen, Heidi Lyshol (statistikk) og Eyvind Ohm.

I redaksjonen: Linn Bøhler, Hanna Hånes og Else-Karin Grøholt

Forfattere: se de enkelte kapitler.

Henvendelser til redaksjonen: kontakt Linn Bøhler

Bakgrunn for rapporten

Rapporten Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer er en oppfølging av «Barnas framtid – Nasjonal Strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016» utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med sju andre departementer i 2006/2007. Strategien er en oppfølging av Verdens Helseorganisasjons (WHO) fjerde ministerkonferanse om miljø og helse i Budapest i 2004. Her vedtok medlemslandene i WHO-Europa en felles erklæring og handlingsplan for barns miljø og helse (CEHAPE).

Formålet med den norske strategien er å løfte fram de miljø- og helseutfordringene som betyr mest for barn og unge i Norge. Strategien skal «….bidra til å realisere vedtatt politikk og samtidig legge premisser for det videre arbeidet på feltet gjennom utvikling av et nasjonalt statistikksystem for barn og unges miljø og helse….».

Den nasjonale strategien konkretiserer fem målområder. De første fire er sammenfallende med målområdene i den internasjonale handlingsplanen, mens det femte som omhandler sosiale faktorer, er unikt for Norge:

  • Sikre trygg vannforsyning og gode sanitære forhold for alle barn og unge.
  • Forebygge skader og ulykker og fremme fysisk aktivitet blant annet gjennom transportsystem som fremmer trygghet og framkommelighet.
  • Sikre at barn har ren luft inne og ute.
  • Beskytte barn, unge og gravide mot helse- og miljøfarlige stoff, støy og andre miljøfarer.
  • Redusere risikoen for sykdom på grunn av sosiale miljøfaktorer.

Flere rapporter er utarbeidet i det norske strategiarbeidet. I 2006 utarbeidet Folkehelseinstituttet en kunnskapsoppsummering om barn og unges miljø og helse (Rapport 2006:3 Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø (Dybing, 2006)). I 2011 publiserte Statistisk sentralbyrå rapporten «Barn og unges miljø og helse 2011: Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer».

Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over aktuelle indikatorer knyttet til de fem målområdene. Barn og unges miljø og helse beskrives ved hjelp av eksisterende data og analyser fra mange ulike kilder. Datagrunnlaget er hovedsakelig registre og helseundersøkelser.

Tidligere rapporter