Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 19

Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 19 var lav, og det ble ikke påvist noen nye influensavirus. Sykdomsforekomsten har nå i flere uker ligget godt under grensen som er satt for utbrudd. De ulike influensavirusene kan fortsatt forekomme sporadisk, og begrensede utbrudd kan forekomme.

Til sammen 43 pasienter med A(H1N1) 2009-infeksjon er varslet innlagt i intensivavdelinger, disse tallene inkluderer ikke pasienter med andre influensavirusinfeksjoner. Det er ikke varslet om nye dødsfall eller intensivinnleggelser med bekreftet influensa A(H1N1) i siste uke.  Tidligere i sesongen er det varslet om to dødsfall med influensa A(H1N1), hos en person i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom samt en person i syttiårene, samt to dødsfall forbundet med influensa B- og ett med A(H3N2)-virus.  

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen. Overvåkningen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.    

 

I uke 19/2011 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 3). På det meste denne vinteren var prosenten 4,0 % og den lave andelen nå indikerer at det ikke er målbar utbruddsaktivitet i Norge.

Fig1_ILI_u19-2011.
Fig1_ILI_u19-2011.

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 3 lenger ned i rapporten.

 

Intensivinnleggelser og dødsfall med influensa A(H1N1) 2009-infeksjon

Folkehelseinstituttet har bedt alle sykehus varsle oss telefonisk om innleggelser på intensivavdelinger, samt om dødsfall, for pasienter med påvist influensa A(H1N1) 2009 (Tabell 1).

Det er pr. 18.5 varslet om til sammen 43 bekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) 2009 innlagt i intensivavdeling (tabell 1). Det er ikke varslet om dødsfall med bekreftet influensa A(H1N1) i siste uke. Tidligere i sesongen er det varslet om to dødsfall med influensa A(H1N1), hos en person i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom samt en person i syttiårene, samt to dødsfall forårsaket av influensa B- og ett med A(H3N2)-virus.

#

M/K

Alder

Fylke

Inn på intensiv i uke

Risiko-gruppe

1

M

0-1

Oslo

51

Nei

2

M

60-69

Buskerud

52

Ja

3

M

30-39

Hordaland

51

Ja

4

M

40-49

Oppland

52

Nei

5

K

30-39

Vestfold

1

Nei

6

K

60-69

Finnmark

1

Ja

7

M

50-59

Møre og Romsdal

1

Nei

8

M

30-39

Telemark

1

Nei

9

M

40-49

Vestfold

1

Nei

10

M

40-49

Vestfold

1

Nei

11

M

40-49

Rogaland

1

(Ja)

12

M

50-59

Buskerud

2

Nei

13

M

30-39

Sverige

2

Nei

14

M

70-79

Vest-Agder

2

Alder

15

K

60-69

Hordaland

3

Ja

16

K

50-59

Hordaland

52

Nei

17

M

50-59

Aust-Agder

3

Nei

18

M

30-39

Rogaland

3

Nei

19

K

0-1

Nordland

5

Nei

20

M

60-69

Buskerud

4

Ja + alder

21

M

30-39

Finnmark

5

Ja

22

M

15-19

Vestfold

4

Ja

23

M

0-1

Oslo

5

Nei

24

K

50-59

Hedmark

5

Ja

25

M

10-15

Vest-Agder

5

Ja

26

M

50-59

Finnmark

5

Nei

27

K

40-49

Nordland

5

Nei

28

K

30-39

Akershus

5

Nei

29

M

50-59

Oslo

2

Nei

30

M

40-49

Buskerud

6

Nei

31

M

0-1

Nordland

7

Nei

32

M

40-49

Hordaland

7

Ja

33

M

30-39

Sør-Trøndelag

9

Nei

34

K

50-59

Buskerud

9

Nei

35

K

40-49

Møre og Romsdal

9

Nei

36

K

40-49

Nordland

10

Nei

37

K

50-59

Aust-Agder

10

Ja

38

K

70-79

Vest-Agder

10

Alder

39

K

60-69

Vest-Agder

10

Ja + alder

40

M

40-49

Østfold

10

Nei

41

M

20-29

Buskerud

11

Ja

42

K

70-79

Vest-Agder

11

Alder

43

K

50-59

Vest-Agder

15

Ja

Tabell 1. Oversikt over varslede pasienter som er eller har vært innlagt i intensivavdeling med influensa A(H1N1) 2009.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

 

Antallet influensaviruspåvisninger ved landets mikrobiologiske laboratorier har falt betydelig siden uke 3. Det er forekomsten av influensavirus type B som har avtatt mest og det er de siste ukene påvist noe mer type A, hovedsaklig A(H1N1) 2009, enn type B. Blant A-virusene er det H1N1 2009-virus som har vært vanligst denne vinteren (over 90%) mens H3N2-virus har opptrådt mer sporadisk. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus har også falt til et lavt nivå (figur 2 og tabell 4).

I kjølvannet av hovedutbruddet ser vi, som i tidligere sesonger, at de vanligst forekommende virusene fra hovedutbruddet faller mest, mens de virusene som har vært i mindretall holder seg lenger. Dette gjelder både A(H3N2)-virus og influensavirus B av Yamagata-slektslinjen.

Fig2_vir_u19-2011.
Fig2_vir_u19-2011.

Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Det er kun kommet inn et fåtall prøver fra ”fyrtårnleger” de siste ukene. Disse legene tar systematisk prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom og sender prøvene til Folkehelseinstituttet for testing. For slike prøver var andelen hvor vi finner influensavirus meget høy gjennom hele hovedutbruddet, men viste et markant fall i løpet av mars (Fig 2). Grunnen til at andelen positive i utbruddsperioder er generelt høyere i denne gruppen enn for influensatestingen forøvrig, er trolig fordi disse testes på grunn av at de har influensasymptomer, mens testingen på sykehuslaboratoriene foregår på et bredere utvalg av pasienter.

I løpet av ukene 39/2010 til og med 19/2011 er det rapportert 1037 tilfeller av A(H1N1) 2009-virus. 75 virus er identifisert som A(H3)-virus og 262 influensa A-virus er ikke nærmere identifisert. Det er registrert 3171 influensavirus type B. Alle så nær som 20 av 514 nærmere undersøkte influensa B-virus er av B/Victoria/2/1987-genotypen, dvs. den slektslinjen av influensavirus B som er representert i vinterens vaksine. De øvrige 20 tilhører B/Yamagata/16/1988-slektslinjen.
I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både A(H1N1) 2009-, A(H3N2)- og B-virus.

En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert det siste året, inkludert den influensa B-varianten som har dominert, har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine.

WHO-anbefaling om sammensetning av influensavaksine for sesongen 2011-12

Basert blant annet på overvåkingsdata og virus sendt inn fra de nasjonale influensalaboratoriene, har WHO 17. februar gitt sin anbefaling om hva slags virusstammer som bør inngå i neste sesongs influensavaksine. Det anbefales at vaksinen inneholder: Et A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus.

Dette er den samme anbefalingen som ble gitt for vaksinen vi har hatt denne vinteren. Det faktum at det ikke anses nødvendig med endringer til neste vinter indikerer også at man regner vinterens vaksine som godt samsvarende med de virus som sirkulerer.  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

pr. 18/5-11

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

1

0 (0,0%)

1

0 (0,0%)

14

14 (100,0%)

B

33

0 (0,0%)

26

0 (0,0%)

 

 

H1 (2009)

246

0 (0,0%)

3

0 (0,0%)

55

55 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 18/2011 var lav i de fleste land. Andelen av overvåkingsprøver (tilsvarende våre ”fyrtårnprøver”) der en fant influensavirus var 2 %, med tilsvarende lavandel (4 %) for prøver tatt fra pasienter innlagt på sykehus. Både influensa A(H1N1) 2009, influensa B samt noe influensa A(H3N2) er påvist.
WHO rapporterer 6. mai at influensaaktiviteten i ikke-tropiske deler av den nordlige halvkule altoverveiende er nede på typisk basisnivå utenfor sesongen. I Nord-Amerika har A(H3N2)-virus vært det mest frekvent rapporterte viruset, mens A(H1N1) 2009 har vært i klart flertall i Europa og nordlige Asia, med et økende innslag av influensavirus type B på slutten av sesongen. I tropene samt ikke-tropiske land på den sørlige halvkule meldes det generelt om liten influensaaktivitet, men med noe lokalisert aktivitet med A(H3N2)-virus i sentrale deler av Afrika.
Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Blant A(H1N1) 2009-virus er det hittil meldt om kun svært få virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen, men virus som likner vaksinestammen er i klart flertall. Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste året, for det meste i Kina.

Lenker

WHOs influensasider: http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Pages/index.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion): http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010-2011. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,7

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,8

50

0,9

1,0

1,3

0,7

0,6

0,6

51

1,5

1,6

1,7

1,7

0,8

1,1

52

2,5

2,3

2,5

3,2

1,3

3,2

1

3,4

3,2

4,0

4,4

2,5

2,3

2

3,3

3,0

3,7

4,6

2,7

2,7

3

4,0

3,6

4,1

5,4

3,1

3,3

4

3,3

2,2

3,4

5,0

2,8

3,5

5

3,0

2,3

3,2

4,3

2,7

3,1

6

2,5

1,8

2,6

3,4

2,1

3,2

7

2,2

1,8

2,1

2,5

2,2

3,0

8

1,8

1,3

2,0

2,0

1,9

2,7

9

1,5

1,2

1,3

1,7

1,5

2,3

10

1,1

0,8

1,0

1,3

1,3

1,8

11

0,9

0,8

1,0

1,1

0,9

1,1

12

0,8

0,6

0,8

1,0

0,5

1,0

13

0,7

0,5

0,5

0,9

0,7

0,9

14

0,6

0,4

0,6

0,5

0,7

0,9

15

0,5

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

16

0,3

0,2

0,2

0,3

0,5

0,5

17

0,4

0,2

0,4

0,6

0,6

0,7

18

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,7

19

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord


Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

135

3

1

0

0

1

0

1,5 %

43

0

0

41

131

10

0

0

0

0

1

0,8 %

88

0

0

42

149

9

0

1

0

0

0

0,7 %

45

1

0

43

196

14

0

1

0

1

0

1,0 %

59

0

0

44

230

12

0

0

0

0

2

0,9 %

68

0

0

45

199

10

0

0

0

0

0

0,0 %

50

2

0

46

200

18

0

0

0

0

1

0,5 %

75

1

0

47

258

22

0

3

0

0

7

3,9 %

67

2

0

48

358

36

0

3

0

0

18

5,9 %

69

3

0

49

358

41

0

7

0

2

24

9,2 %

45

2

0

50

492

90

2

16

0

2

90

22,4 %

9

4

2

51

572

54

2

27

0

3

141

30,2 %

11

15

0

52

628

49

12

22

0

3

177

34,1 %

41

11

8

1

1400

207

15

103

0

5

377

35,7 %

131

7

7

2

1613

252

24

106

0

4

374

31,5 %

166

7

13

3

1809

340

46

125

0

4

445

34,3 %

244

6

23

4

1793

410

21

133

0

4

407

31,5 %

209

13

20

5

1448

233

21

120

0

5

319

32,1 %

55

8

10

6

1375

317

12

93

0

2

247

25,7 %

169

15

20

7

1184

328

25

76

0

3

167

22,9 %

94

3

13

8

1206

341

16

59

0

8

134

18,0 %

112

5

8

9

977

227

10

61

0

7

83

16,5 %

88

7

9

10

959

371

15

30

0

4

60

11,4 %

134

12

6

11

848

218

11

14

0

6

36

7,9 %

92

10

3

12

648

176

7

12

0

3

16

5,9 %

119

8

7

13

575

142

11

9

0

2

19

7,1 %

80

10

5

14

600

130

8

12

0

3

14

6,2 %

60

5

6

15

469

122

2

1

0

1

9

2,8 %

86

9

1

16

271

79

0

0

0

1

1

0,7 %

22

3

1

17

400

95

0

2

0

1

2

1,3 %

14

5

1

18

336

84

1

0

0

0

0

0,3 %

52

7

1

19

209

70

0

0

0

0

0

0,0 %

29

2

3

Total

23824

4672

262

1038

0

79

3221

 

3067

200

169

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

1379