Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Influensaovervåking 2010-11, uke 11

I uke 11 var det fortsatt nedgang i forekomsten av influensaliknende sykdom i størstedelen av landet, etter en topp i uke 3. Sykdomsforekomsten ligger nå under grensen som er satt for utbrudd i alle overvåkingsregioner. Antallet laboratoriepåvist influensa fortsatte også å avta. Tallene for både sykdomsforekomst og laboratoriefunn indikerer lav og avtakende influensaaktivitet. Det er forekomsten av influensavirus type B som avtar mest og det påvises nå omtrent like mange tilfeller med type A, hovedsaklig A(H1N1) 2009.

Til sammen 41 pasienter med A(H1N1) 2009-infeksjon er varslet innlagt i intensivavdelinger, disse tallene inkluderer ikke pasienter med andre influensavirusinfeksjoner. Det er ikke varslet om dødsfall med bekreftet influensa A(H1N1) i siste uke. Tidligere er det varslet om ett dødsfall med influensa A(H1N1), hos en person i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom, samt to dødsfall forårsaket av influensa B.

Influensaliknende sykdom

201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, nedsatt allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa i landet fra uke til uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske befolkningen.

Vanligvis har overvåkningen av influensaliknende sykdom løpt fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. På grunn av pandemien ble overvåkningen videreført kontinuerlig etter uke 20 i 2009, og den fortsatte videre utover uke 20 også i år. Tallene fra sommerens overvåking danner begynnelsen av kurven og tabellen for den nye sesongen 2010-2011 som innledes med uke 40.     

 

I uke 11/2011 fikk 1,0 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og tabell 3). Dette er en nedgang fra 4,0 % i uke 3 og indikerer lav og avtakende influensaktivitet. Sykdomsforekomsten ligger nå under grensen som er satt for utbrudd i alle overvåkingsregioner samt for landet som helhet.

 

Fig1_ILI_u11-2011.
Fig1_ILI_u11-2011.

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge for utvalgte sesonger i perioden 1998-2011. Grafen viser andel (%) av alle legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. Tall fra sykdomsovervåkingen fins i tabell 5 lenger ned i rapporten. 

Intensivinnleggelser og dødsfall

Folkehelseinstituttet har bedt alle sykehus varsle oss telefonisk om innleggelser på intensivavdelinger, samt om dødsfall, for pasienter med påvist influensa A(H1N1) 2009 (Tabell 1).

Det er pr. 23.3 varslet om til sammen 41 bekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) 2009 innlagt i intensivavdeling (tabell 1). Det er ikke varslet om dødsfall med bekreftet influensa A(H1N1) i siste uke. Tidligere er det varslet om ett dødsfall med influensa A(H1N1), hos en person i femtiårene med alvorlig underliggende sykdom, samt to dødsfall forårsaket av influensa B.

#

M/K

Alder

Fylke

Inn på intensiv i uke

Risiko-gruppe

1

M

0-1

Oslo

51

Nei

2

M

60-69

Buskerud

52

Ja

3

M

30-39

Hordaland

51

Ja

4

M

40-49

Oppland

52

Nei

5

K

30-39

Vestfold

1

Nei

6

K

60-69

Finnmark

1

Ja

7

M

50-59

Møre og Romsdal

1

Nei

8

M

30-39

Telemark

1

Nei

9

M

40-49

Vestfold

1

Nei

10

M

40-49

Vestfold

1

Nei

11

M

40-49

Rogaland

1

(Ja)

12

M

50-59

Buskerud

2

Nei

13

M

30-39

Sverige

2

Nei

14

M

70-79

Vest Agder

2

(Alder)

15

K

60-69

Hordaland

3

Ja

16

K

50-59

Hordaland

52

Nei

17

M

50-59

Aust-Agder

3

Nei

18

M

30-39

Rogaland

3

Nei

19

K

0-1

Nordland

5

Nei

20

M

60-70

Buskerud

4

Ja

21

M

30-40

Finnmark

5

Ja

22

M

15-19

Vestfold

4

Ja

23

M

0-1

Oslo

5

Nei

24

K

50-59

Hedmark

5

Ja

25

M

10-15

Vest-Agder

5

Ja

26

M

50-59

Finnmark

5

Nei

27

K

40-49

Nordland

5

Nei

28

K

30-39

Akershus

5

Nei

29

M

50-59

Oslo

2

Nei

30

M

40-49

Buskerud

6

Nei

31

M

0-1

Nordland

7

Nei

32

M

40-50

Hordaland

7

Ja

33

M

30-40

Sør-Trøndelag

9

Nei

34

K

50-59

Buskerud

9

Nei

35

K

40-49

Møre og Romsdal

9

Nei

36

K

40-49

Nordland

10

Nei

37

K

50-60

Aust-Agder

10

Ja

38

K

70-79

Vest-Agder

10

Nei

39

K

60-69

Vest-Agder

10

Ja

40

M

40-49

Østfold

10

Nei

41

M

20-30

Buskerud

11

Ja

Tabell 1. Oversikt over varslede pasienter som er eller har vært innlagt i intensivavdeling med influensa A(H1N1) 2009.

Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver

 

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antallet influensaviruspåvisninger ved landets mikrobiologiske laboratorier har falt betydelig siden uke 3. Det er forekomsten av influensavirus type B som avtar mest og det påvises nå omtrent like mange tilfeller med type A, hovedsaklig A(H1N1) 2009. Blant A-virusene er det H1N1 2009-virus som har vært vanligst (over 90%) mens H3N2-virus har opptrådt mer sporadisk. Andelen prøver som tester positivt på influensavirus har også en fallende tendens (figur 2, tabell 4).

Fig2_vir_u11-2011.
Fig2_vir_u11-2011.

Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 21/2010. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 6 lenger ned i rapporten.

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom, har andelen hvor vi finner influensavirus vært meget høy i mange uker, men nå ser den ut til å falle noe. Grunnen til at andelen positive er høyere enn for influensatestingen på sykehuslaboratoriene er trolig fordi det der testes på pasienter med et mindre spesifisert spekter av symptomer.
I løpet av ukene 39/2010 til og med 9/2011 er det rapportert 997 tilfeller av A(H1N1) 2009-virus. 57 virus er identifisert som A(H3)-virus og 240 influensa A-virus er ikke nærmere identifisert. Det er registrert 3109 influensavirus type B. Alle så nær som 11 av 472 undersøkte influensa B-virus er av B/Victoria/2/87-genotypen, dvs den slektslinjen av influensavirus B som er representert i vinterens vaksine.
I likhet med de fleste andre steder er det ikke påvist influensavirus A(H1N1) av tidligere sesonginfluensavariant det siste året. Globalt sirkulerer både A(H1N1) 2009-, A(H3N2)- og B-virus.
En rekke av de influensavirusene som kommer til influensasenteret ved FHI blir karakterisert genetisk og antigent ved FHI eller ved WHOs internasjonale referanselaboratorium i London. Nesten alle virus som er karakterisert det siste året, inkludert den influensa B-varianten som nå dominerer, har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine.

 

WHO-anbefaling om sammensetning av influensavaksine for sesongen 2011-12

 

Basert blant annet på overvåkingsdata og virus sendt inn fra de nasjonale influensalaboratoriene, har WHO 17. februar gitt sin anbefaling om hva slags virusstammer som bør inngå i neste sesongs influensavaksine. Det anbefales at vaksinen inneholder:
Et A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus.

Dette er den samme anbefalingen som ble gitt for vaksinen vi har hatt denne vinteren. Det faktum at det ikke anses nødvendig med endringer til neste vinter indikerer også at man regner vinterens vaksine som godt samsvarende med de virus som sirkulerer.  

 

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

 

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu).

I løpet av perioden siden det pandemiske viruset dukket opp, har over åtte hundre norske virus blitt testet for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet. Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®).

 

pr. 23/3-11

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantan

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H3

1

0 (0,0%)

1

0 (0,0%)

6

6 (100,0%)

B

15

0 (0,0%)

13

0 (0,0%)

 

 

H1 (2009)

45

0 (0,0%)

3

0 (0,0%)

36

36 (100,0%)

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.


Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 21/2010 - uke 20/2011

 

Internasjonal influensaaktivitet

 

Influensaaktiviteten i Europaregionen var i uke 10/2011 avtakende i regionen som helhet. Andelen av overvåkingsprøver (tilsvarende våre ”fyrtårnprøver”) der en fant influensavirus er avtakende, men fortsatt på et betydelig nivå (42%).
Både influensa A(H1N1) 2009, influensa B samt noe influensa A(H3N2) er påvist. A(H1N1)2009 dominerte i 7 land, ko-dominerte sammen med influensa B i 12 land, mens influensa B dominerte i 6 land i regionen.
WHO rapporterer (11. mars) at influensaaktiviteten altoverveiende er på eller forbi toppen i ikke-tropiske deler av den nordlige halvkule. Men det er fortsatt aktiv sirkulasjon, særlig i Nord-Amerika og østlige deler av Europaregionen. A(H3N2)-virus er i flertall i Nord-Amerika. I Europa og nordlige Asia har A(H1N1) 2009 vært i flertall, med et økende innslag av influensavirus type B som nå er i flertall en rekke steder. I tropene samt ikke-tropiske land på den sørlige halvkule meldes det om liten influensaaktivitet.
Mesteparten av A(H3N2)-virusene likner antigent på vinterens vaksinestamme A/Perth/16/2009. Det har hittil ikke blitt meldt om A(H1N1) 2009-virus som skiller seg antigent fra vaksinestammen A/California/7/2009. Blant B-virus som sirkulerer, forekommer både virus som likner vaksinestammen B/Brisbane/60/2008 og virus som skiller seg antigent fra denne stammen, men virus som likner vaksinestammen er i klart flertall.
Ytterst få tilfeller av den tidligere sesongvarianten av A(H1N1)-virus har blitt påvist det siste året, for det meste i Kina.

 

Lenker

 

WHOs influensasider http://www.who.int/csr/disease/influenza/update/en/

European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Pages/index.aspx

EuroFlu (dekker WHOs Europaregion)
http://www.euroflu.org/ 

 

Tall fra influensaovervåkingen

 

Tabell 3. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge 2010. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

21

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

22

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

23

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

24

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

26

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

27

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

28

0,2

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

29

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

30

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

31

0,2

0,3

0,2

0,3

0,1

0,2

32

0,2

0,3

0,1

0,3

0,0

0,3

33

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

34

0,3

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

35

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,4

36

0,4

0,3

0,4

0,5

0,2

0,6

37

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,6

38

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2

0,6

39

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,7

40

0,5

0,3

0,4

0,5

0,3

0,9

41

0,4

0,2

0,4

0,7

0,3

0,6

42

0,4

0,3

0,3

0,6

0,4

0,6

43

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

44

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,7

45

0,5

0,5

0,6

0,7

0,3

0,8

46

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,9

47

0,5

0,4

0,6

0,7

0,4

0,6

48

0,6

0,6

0,5

0,7

0,3

0,7

49

0,7

0,8

0,8

0,7

0,4

0,8

50

0,9

1,0

1,3

0,7

0,6

0,6

51

1,5

1,6

1,7

1,7

0,8

1,1

52

2,5

2,3

2,5

3,2

1,3

3,2

1

3,4

3,2

4,0

4,4

2,5

2,3

2

3,3

3,0

3,7

4,6

2,7

2,7

3

4,0

3,6

4,1

5,4

3,1

3,3

4

3,3

2,2

3,4

5,0

2,8

3,5

5

3,0

2,3

3,2

4,3

2,7

3,1

6

2,5

1,8

2,6

3,4

2,1

3,2

7

2,2

1,8

2,1

2,5

2,2

3,0

8

1,8

1,3

2,0

2,0

1,9

2,7

9

1,5

1,2

1,3

1,7

1,5

2,3

10

1,1

0,8

1,0

1,3

1,3

1,9

11

1,0

0,8

1,0

1,3

0,9

0,8

Epiuke/week

 

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord


Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Tabell 4: Prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.

 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

 

 

 

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

21

143

32

0

0

0

0

17

11,9 %

18

0

0

22

172

50

0

0

0

0

12

7,0 %

29

0

0

23

150

13

0

0

0

0

12

8,0 %

22

0

0

24

152

22

0

1

0

0

5

3,9 %

37

0

0

25

123

3

0

0

0

0

0

0,0 %

24

0

0

26

98

2

0

0

0

0

2

2,0 %

33

4

2

27

95

2

0

0

0

1

2

3,2 %

30

1

0

28

70

1

0

0

0

0

0

0,0 %

16

0

0

29

74

0

0

0

0

0

0

0,0 %

46

1

0

30

83

10

0

0

0

2

0

2,4 %

19

0

0

31

68

0

0

0

0

0

0

0,0 %

12

1

0

32

81

2

0

0

0

0

0

0,0 %

21

0

0

33

59

3

0

0

0

1

0

1,7 %

9

2

0

34

103

1

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

35

38

4

0

0

0

0

0

0,0 %

13

1

0

36

64

4

0

0

0

0

0

0,0 %

39

0

0

37

51

6

0

0

0

0

0

0,0 %

17

1

0

38

94

2

0

0

0

0

0

0,0 %

13

5

0

39

80

5

0

1

0

0

0

1,3 %

26

0

0

40

135

3

1

0

0

1

0

1,5 %

43

0

0

41

131

10

0

0

0

0

1

0,8 %

88

0

0

42

149

9

0

1

0

0

0

0,7 %

45

1

0

43

196

14

0

1

0

1

0

1,0 %

59

0

0

44

230

12

0

0

0

0

2

0,9 %

68

0

0

45

199

10

0

0

0

0

0

0,0 %

50

2

0

46

200

18

0

0

0

0

1

0,5 %

75

1

0

47

258

22

0

3

0

0

7

3,9 %

67

2

0

48

358

36

0

3

0

0

18

5,9 %

69

3

0

49

358

41

0

7

0

2

24

9,2 %

45

2

0

50

492

90

2

16

0

2

90

22,4 %

9

4

2

51

572

54

2

27

0

3

141

30,2 %

11

15

0

52

628

49

12

22

0

3

177

34,1 %

41

11

8

1

1400

207

15

103

0

5

377

35,7 %

131

7

7

2

1613

252

24

106

0

4

374

31,5 %

166

7

13

3

1809

340

47

125

0

3

445

34,3 %

244

6

23

4

1793

410

21

133

0

4

407

31,5 %

209

13

20

5

1448

233

22

119

0

5

319

32,1 %

55

8

10

6

1375

317

12

93

0

2

247

25,7 %

169

15

20

7

1184

328

25

76

0

3

167

22,9 %

94

3

13

8

1201

336

16

59

0

8

134

18,1 %

112

5

8

9

974

224

10

61

0

7

83

16,5 %

88

7

9

10

922

345

17

27

0

4

60

11,7 %

134

12

6

11

743

215

14

14

0

0

35

8,5 %

92

10

3

Total

20166

3737

240

998

0

61

3159

 

2605

151

144

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for A(H1) 2009

A(utypet)
not subtyped

A(H1) 2009

sesong/
seasonal A(H1)

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

 

Sum A:

1299