Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Rehabiliteringsinstitusjoner - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rehabiliteringsinstitusjoner - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19 - arkivert


Innhold på denne siden

Med bakgrunn i økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten og samfunnet og i henhold til Regjeringens plan for gradvis gjenåpning, anbefales det at rehabiliteringsinstitusjoner utarbeider planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål å komme tilbake til normal drift.

Kunnskap om nye varianter og vurderinger av disse kan føre til oppdatering av råd om smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten. Les mer her; 

Vaksinasjonsstatus både for pasienter og ansatte vil påvirke lokale tiltak. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått infeksjon finnes her: 

Ansvar

Rehabiliteringsinstitusjonen er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram.  

Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og plassere ansvar for ulike oppgaver innen smittevern. 

For rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med spesialisthelsetjenesten, bør råd til spesialisthelsetjenesten legges til grunn for utarbeidelse av smittevernråd lokalt og eventuelt i samarbeid med regionalt kompetansesenter i smittevern for gjeldende helseregion.

Rehabiliteringsinstitusjoner som er privat drevet kan vurdere å benytte råd til sykehjem for utarbeidelse av smittevernråd lokalt og eventuelt i samarbeid med kommunelege.

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Helsetjenesten bør som normalt forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet, inkludert lav terskel for testing. 

Smitteforebyggende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hoste- og håndhygiene hindrer kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom personer reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Ansatte med symptomer forenlig med covid-19 skal ikke møte fysisk på jobb. For utdypende råd til ansatte, pasienter og pårørende, se her:

Pasienter som utvikler symptomer forenlig med covid-19 bør om mulig skrives ut til hjemmet inntil diagnosen er avklart. Dersom hjemreise ikke er mulig, bør pasienten isoleres inntil diagnose er avklart.

Rehabiliteringsinstitusjonen bør ha etablert rutiner for håndtering av følgende situasjoner:

Rutinene må være kjent av alle ansatte.

Kontakt, pleie og stell av pasienter

Ved all pasientkontakt følges basale smittevernrutiner. I dette ligger det at den ansatte må gjøre en situasjonstilpasset risikovurdering for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det må sikres at beskyttelsesutstyr er tilgjengelig, og at de ansatte har fått opplæring i bruken.

Infeksjonskontrollprogrammet skal inneholde rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr ved mistanke om smitte, uavhengig av covid-19. For kontakt med pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, skal rutiner for dråpesmitte følges.

Pasienter i risikogruppe

Rehabiliteringsinstitusjonen bør før innleggelse avklare om pasienter er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19.

Tilbudet til disse pasientene må vurderes opp mot mulighetene for annet tilpasset opplegg i pasientens nærmiljø.  

Størrelse på grupper

Helsemyndighetenes anbefalinger om antall bør legges til grunn for størrelse på grupper. Dersom de generelle rådene som avstand, hoste- og håndhygiene følges, kan pasienter ha felles trening.

Det bør være minst 1 meter mellom personer. Dersom det ikke er mulig, bør varighet av ansikt-til-ansiktskontakt < 1 meter gjøres så kort som mulig. Dette gjelder ikke når det kreves nærkontakt som ved nødvendige undersøkelser.

Antall ledsagere begrenses slik at kun nødvendige personer er til stede. Markér tydelige plassering av sitteplasser med tape og/eller lapper om nødvendig. Dersom det skal benyttes utstyr som berøres av flere i gruppen, bør håndhygiene gjennomføres før og etter aktiviteten.

Individuell behandling

For en-til-en-behandling må ansatte følge gjeldende rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr som beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet, samt de råd som beskrevet i:

Dette gjelder fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.

Matservering

Matservering kan skje i henhold til gjeldende rutiner forutsatt at avstand på minst 1 meter kan overholdes. Det må også tilrettelegges for håndhygiene ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider. Buffetservering frarådes.

Man må være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak i kjøkken/spiserom. Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom.

Bassengtrening

Kunnskap tilsier at SARS-CoV-2 inaktiveres ved klor. Bassengtrening kan gjennomføres forutsatt at anbefalt avstand (minst 1 meter) mellom personer overholdes. Avstanden bør kunne opprettholdes i garderobe, dusj og basseng. 

Undervisning/veiledning

Alternative former for undervisning, eksempelvis via internett, kan vuderes. Undervisning/veiledning i gruppe må tilrettelegges i forhold til antall personer som kan delta og krav om avstand. For individuell undervisning/veiledning må det tilrettelegges for avstand.

Akuttsituasjoner

Håndtering av akuttsituasjoner må skje i henhold til gjeldende rutiner i institusjonen. Det bør ikke etableres spesielle rutiner grunnet covid-19.

Besøk

Det bør tilrettelegges for besøk. Besøkende bør kontakte avdelingen hvor pasienten ligger per telefon for å vurdere om og hvordan besøk kan gjennomføres. For mer informasjon, se:

Renhold

Renhold er et viktig smitteforebyggende tiltak. Renhold bør følge ordinære rutiner i infeksjonskontrollprogrammet, men lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det bør vurderes om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold, eksempelvis områder hvor det er mye aktivitet (treningsrom og treningsutstyr). Dette gjelder også felles berøringspunkter som dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon mfl., i tillegg til toaletter og utstyr som benyttes av flere pasienter under oppholdet.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Smittesituasjonen vil variere geografisk og rehabiliteringsinstitusjonen bør ha rutiner for hvilke smitteverntiltak som skal innføres ved økt smitterisiko lokalt, regionalt og nasjonalt. Rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med spesialisthelsetjenesten, bør vurdere å følge forsterkede smitteverntiltak for spesialisthelsetjenesten

For rehabiliteringsinstitusjoner som er privat drevet, bør vurderingen om å innføre forsterkede smitteverntiltak gjøres i tett samarbeid med smittevernansvarlig kommunelege/bydelsoverlege der rehabiliteringsinstitusjonen er plassert. Råd om forsterkede smitteverntiltak i sykehjem kan vurderes.

Utbrudd

Ved spørsmål om utbrudd må ledelse kontakte smittevernansvarlig kommunelege/bydelsoverlege for veiledning. Informasjon om håndtering av utbrudd finnes her;

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

19.08.2021: Endret tekst i innledningen.

15.07.2021: Satt inn likelydende innledning som for de andre helsetjenestene. Mindre redigering av tekst. Satt inn lenker og kontrollert lenker i dokumentet.

12.04.2021: 

  • Endring av tekst
  • Nytt avsnitt om å benytte hhv råd til spesialisthelsetjenesten og råd til sykehjem
  • Satt inn nye hyperlenker til andre råd på nettsiden
  • Et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak

07.01.2021: Nytt avsnitt om Forsterkede smitteverntiltak.

24.07.2020: Nytt: presiserer at rehabiliteringsinstitusjoner er pålagt å ha infeksjonskontrollprogram (IKP). Fjernet tekst om mal for smittevernveileder da dette dekkes av IKP. Oppdatert flere lenker og satt inn nye. Flyttet 2 avsnitt: Kontakt, pleie og stell av pasienter og Bassengtrening. Fjernet tekst om at pasienter i risikogruppe ev. må utsette opphold i rehabiliteringsinstitusjoner.

27.05.2020: Oppdatert besøksråd.

18.05.2020: Fjernet to kulepunkt om antall besøkende samt protokollføring for besøk, under avsnittet "Besøkende".