Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Organiserte fritidsaktiviteter - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Organiserte fritidsaktiviteter - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd for organiserte fritidsaktiviteter - arkivert

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte


Innhold på denne siden

Praktiske råd for å redusere smitterisiko 

De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, redusert kontakt mellom personer og god hånd- og hostehygiene gjelder også for aktivitetene omtalt i denne artikkelen.

I tillegg gjelder følgende råd ved gjennomføring av organiserte fritidsaktiviteter:

Overordnet 

Foreningen/klubben/virksomheten bør: 

 • Gi informasjon til deltakere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 
 • Sørge for nødvendig opplæring og informasjon om smitteverntiltak til instruktører/frivillige, deltakere og foresatte. 
 • Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Vurdere hvor mange instruktører som er nødvendig for å sikre at smitteverntiltakene blir ivaretatt.
 • Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Etablere dialog med deltakere/instruktører/frivillige som tilhører risikogrupper og som kan ha behov for tilrettelegging.

Avstand og lokaler 

 • Lokalene må være store nok til at deltakere kan holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden.
 • Deltakere i alle aldersgrupper er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand innendørs og utendørs ved utøvelse av selve aktiviteten der avstandsbegrensning er til hinder for normal utøvelse. Når nærkontakt mellom utøverne ikke er nødvendig for utøvelse av aktiviteten, anbefales det å holde 1 meters avstand.
 • Ved trening med høy intensitet, sang og bruk av blåseinstrumenter anbefales 2 meters avstand mellom deltakerne.
 • For barn til og med barneskolealder kan det være utfordrende å holde avstand. Ved aktiviteter med faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og barneskoler (udir.no).
 • Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk.
 • I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om minst 1 meters avstand og god håndhygiene.
 • Smitterisikoen er mindre utendørs.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/ aktiviteten.
 • Deltakerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • For voksne anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og inntil 40 personer utendørs.
 • Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.
 • Flere grupper kan samles dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
 • Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

Renhold og god hånd-/hostehygiene 

Smittevernveileder for idrett

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder med råd om smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger (breddeidretten).

Smittevernveileder for musikkøvelser

Norsk musikkråd har utviklet en smittevernveileder for musikkøvelser med innspill fra helsemyndighetene som finnes på deres nettsider.

Om smitterisiko ved musikkøvelser

Risikoen for smitte kan være økt ved sang og ved bruk av blåseinstrumenter på grunn av økt dråpeproduksjon og at spyttdråper kan spres over lengre avstander. Smitterisikoen er også knyttet til at personer gjerne står eller sitter tett på hverandre og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs.

Fritidsklubber, leksehjelp og andre åpne fritidstilbud

De generelle smittevernrådene gjelder også for disse tilbudene. Det er viktig å registrere hvem som er til stede for eventuell smittesporing. I perioder med høyt smittepress bør man vurdere å redusere antall personer per gruppe og ellers følge rådene over.

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko og lokale utbrudd

Fritidsaktiviteter bør ses i sammenheng med tiltaksnivået i skoler og barnehager. Opprettholdelse av fritidstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel, fysisk aktivitet, sosialt samspill m.m. I områder med forsterkede tiltak i skoler er tiltaksbyrden for barn og ungdom stor, og effekten av tiltak i skolene kan også bli redusert dersom fritidstilbud holdes stengt fordi ungdom har behov for å være sosiale og finner alternative arenaer. Det er derfor viktig å tilstrebe å holde slike tilbud åpne.
I situasjoner med økt smitterisiko kan innføring av forsterkede smitteverntiltak for organiserte aktiviteter vurderes. Aktuelle tiltak kan være:

 • Minst 1 meters avstand mellom utøverne gjennom hele aktiviteten
 • Mindre grupper. Da blir risikoen for utbrudd redusert, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte.
 • Anbefale kun utendørs aktivitet
 • Vurdere midlertidig opphør av aktivitet

Arrangementer 

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, konserter, teaterforestillinger og liknende, men ikke ordinære treninger/øvelser. En treningskamp e.l. vil imidlertid kunne regnes som et arrangement, for eksempel hvis den samler tilskuere/mange foresatte.

Barn, unge og voksne kan delta som utøvere på idretts- eller kulturarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Det bør likevel tilrettelegges for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

For utfyllende smittevernråd og gjeldende retningslinjer for antall deltakere og krav til arrangør, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Leir og aktiviteter av lengre varighet (gjelder for barn, unge og voksne)

Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. De generelle rådene for fritidsaktiviteter beskrevet ovenfor gjelder også for aktiviteter for barn og unge av lengre varighet.

De fleste aktivitetsleire/sommerleire e.l. vil ikke omfattes av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Derimot vil en fotballcup eller et korpsstevne regnes som et arrangement. Hvis leiren avsluttes med en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement.

Antall og gruppestørrelser

Anbefalt antall deltakere totalt er inntil 300 personer, og anbefalt gruppestørrelse er inntil 40 personer. Anbefalt antallsbegrensning vil kunne bli justert. Antall personer per gruppe bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltakernes alder, utvikling, helsetilstand, behov for oppfølging og hvor mange personer fra arrangørgruppen som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.

I situasjoner med høyt smittepress bør man vurdere å redusere gruppestørrelsen

Faste deltakere i grupper

Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne gjennom hele aktiviteten, og blanding av grupper bør begrenses. Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden. Gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever tett kontakt, hver for seg.

Alle bør holde avstand til andre som ikke er i samme gruppe. Innen gruppen trenger ikke barn og unge å holde avstand, mens voksne bør holde avstand der det er mulig. Voksne som er beskyttet trenger ikke holde avstand til andre i samme gruppe, med mindre de vet at de er uvaksinerte og i risikogruppen.

Foresattes deltakelse ved leir/aktiviteter rettet mot barn og unge

De fleste voksne er nå vaksinert. For de som er ubeskyttet, anbefales det å unngå opphold i fellesarealer tilknyttet aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting, samt holde minst en meters avstand til andre barn og voksne.

Håndtering av syke deltakere

Det må foreligge en plan for håndtering av deltakere som blir syke eller som må i karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise. Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår sykdom eller påvises smitte. Dette innebærer at deltakere må kunne hentes hjem ved behov.

Planlegging og risikovurdering

Det bør i forkant av aktiviteten gjøres en risikovurdering, se verktøy for risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern under. I kommuner med høyt smittepress, eller hvis mange deltakere kommer fra kommuner med høyt smittepress, bør man vurdere risikoreduserende tiltak. Aktuelle tiltak er for eksempel å redusere totalt antall deltakere og/eller å redusere gruppestørrelse.

I kommuner med veldig høyt smittenivå eller pågående utbrudd, bør det vurderes om det er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Kommunehelsetjenesten / kommuneoverlegen der aktiviteten skal gjennomføres bør kontaktes for råd om planlegging.

Deltakere med særskilte behov

For råd vedrørende deltakere med særskilte behov, se veileder om smittevern for skoler.

Sjekkliste og verktøy for arrangør

Historikk

25.09.2021: Arkivert

03.09.2021: Generell oppdatering av artikkelen. Den viktigste endringen er et eget avsnitt om forsterkede tiltak. For øvrig forenklet litt.

02.08.2021: Oppdatert iht forskriftsendringer som trer i kraft f.o.m. 02.08.21

20.06.2021: Oppdatert i henhold til overgang til trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan.

15.06.2021: Oppdatert avsnitt om aktiviteter av lengre varighet slik at det omhandler leir/aktiviteter av lengre varighet for alle aldersgrupper.

27.05.2021: Oppdatert i henhold til anbefalinger for organisert aktivitet for trinn 2. Råd for organisert idrett, inkludert lenke til Smittevernveileder for idrett er flyttet til denne artikkelen.

18.05.2021: Oppdatert rådene for aktiviteter for barn og unge av lengre varighet, samt tilhørende risikovurderingsverktøy og sjekkliste for godt smittevern.

04.05.2021: Nytt avsnitt med spesifisering av fritidsaktivitet ved rødt tiltaksnivå i skolen.

30.04.2021: Presisert at kommunen/kommuneoverlegen kan vurdere føringer eller råd vedrørende aktiviteter med tanke på gruppestørrelse, ute/inne, differensiering ved en-til-en aktiviteter og andre aktiviteter.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

23.02.2021: Endret overskriften «Aktiviteter/arrangementer for barn og unge av lengre varighet» til «Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet». Den samme endringen er gjort i sjekkliste og risikovurderingstabell tilhørende dette avsnittet.

03.02.2021: Endret tittel til «Råd for organiserte fritidsaktiviteter. Presisert at rådene i artikkelen gjelder for ulike typer organiserte fritidsaktiviteter. Lagt inn et avsnitt om fritidsklubber, leksehjelp og andre åpne fritidstilbud. Gjort mindre språklige justeringer i teksten og av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Lagt inn avsnitt om forsterkede nasjonale tiltak i perioden 4.-17. januar 2021.

16.12.2020: Lenke til "Smittevernveileder - Norsk musikkråd" er oppdatert.