Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Regelverk og forvaltning

Publisert Oppdatert


Drikkevannsforskriften er den sentrale forskriften på drikkevannsområdet. Det er vannverkseier som er ansvarlig for forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet. Mattilsynet er godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverk.


I forbindelse med etablering og drift av vannverk må man også forholde seg til annet regelverk. Noen av de mest sentrale lovene i så måte er plan- og bygningsloven, som gir regler for arealutnyttelse, vannressursloven, som regulerer utnytting av vassdrag og grunnvann, forurensningsloven, som gir miljømessige krav til utslipp, og arbeidsmiljøloven.

Drikkevann generelt:

 • Drikkevannsforskriften
 • Matloven
 • Folkehelseloven
 • Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap

Badevann:

 • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Internkontroll m.v.

 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Vannkilder:

 • Vannressursloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Forurensningsloven

 

Forvaltning

Mattilsynet er godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverk. Kommunens myndighetsansvar etter folkehelseloven ivaretas av kommunens medisinskfaglige rådgiver, mens fylkesmannen er myndighet i henhold til beredskapslovgivningen. For øvrig er kommunen lokal planmyndighet, mens fylkeskommunen har ansvar for planlegging på fylkesnivå. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet i henhold til vannressursloven.

Sjøfartsdirektoratet er myndighet for skip i henhold til sjødyktighetsloven, og etter forskrift om innredning og forpleiningstjenesten på skip, er skipsføreren ansvarlig for at det er drikkevann i tilstrekkelig mengde og kvalitet ombord. Med hjemmel i forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer kan helsemyndighetene på fartøyets hjemsted foreta tilsyn med drikkevannsforsyningen på skip i innenriks fart, og de lokale helsemyndighetene kan dessuten foreta tilsyn med drikkevannsforsyningen på alle norske fartøy i utenriks fart.

Folkehelseinstituttet er faglig rådgiver for ulike norske myndigheter i drikkevannsspørsmål, og formidler dessuten forskningsbasert kunnskap til aktørene i norsk vannforsyning og til samfunnet for øvrig. De faglige vurderingene av stoffer som Mattilsynet har godkjent til bruk ved behandling av drikkevann, gjøres av Folkehelseinstituttet.