Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Drikkevann offshore

Publisert Oppdatert

Bjørn Løfsgaard
Bjørn Løfsgaard

Innretninger som deltar i petroleumsvirksomhet, for eksempel borefartøyer, plattformer og rørleggingsfartøyer, må ha tilfredsstillende drikkevannsforsyning. Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet er myndighet for alle innretninger som opererer på norsk sokkel. Sjøfartsdirektoratet er myndighet for flyttbare innretninger med norsk flagg. Fra 1. januar 2017 er Folkehelseinstituttet ikke lenger bistandsetat for noen av myndighetene.


Drikkevann offshore kan enten leveres fra forsyningsskip som henter vann fra land, eller det kan produseres om bord. Produksjon av ferskvann om bord skjer ved evaporasjon (fordampning av ferskvann fra sjøvann) eller ved omvendt osmose (sjøvann presses mot en membran, slik at salt holdes tilbake og ferskvann passerer membranen).

Veileder

Foto: FHI - Eyvind Andersen
Foto: FHI - Eyvind Andersen

Folkehelseinstituttets veileder Nok, godt og sikkert drikkevann offshore (5. utgave 2017) gir veiledning i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger (norsk og engelsk utgave).

Regelverk

Drikkevannsforskriften gjelder til havs.

Flyttbare innretninger med norsk flagg og utenlandske innretninger med sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet må også være i samsvar med  forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger.

Alle innretninger som opererer på norsk sokkel må også oppfylle krav i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (inkludert styringsforskriften, innretningsforskriften og aktivitetsforskriften). Dette regelverket inneholder bestemmelser som supplerer drikkevannsforskriften. Veiledningene til innretningsforskriftens § 61 og aktivitetsforskriftens § 13 viser til innholdet i Folkehelseinstituttets veiledningsmateriell som anbefalt norm for å oppfylle HMS-regelverkets generelle krav på drikkevannsområdet. Dersom en annen standard likevel velges, må det dokumenteres at man ved å bruke denne oppnår et minst like godt nivå, jf. rammeforskriftens § 24. Veiledningene til HMS-regelverket er lagt ut på Petroleumstilsynets sider

Godkjente produkter

Vannbehandlingskjemikalier, materialer og belegg

Kjemikalier til bruk i behandling eller produksjon av drikkevann skal være godkjente. Tidligere sto produkter godkjent for offshoreformål på Folkehelseinstituttets lister, men nå er produktene på denne listen tatt inn i Mattilsynets liste over vannbehandlingskjemikalier, og all godkjenning gis nå av Mattilsynet.

Det finnes ingen godkjenningsordning for materialer og belegg til bruk i drikkevannssystemer på land eller offshore. Vannverkseier må sørge for at materialene, inkludert beskyttelsesbelegg som påføres, ikke avgir stoffer til vannet som kan medføre fare for helseskade eller annen uakseptabel endring i kvalitet, herunder lukt og smak. Folkehelseinstituttet gjør ikke lenger vurderinger av slike materialer. Produkter som er godkjent for drikkevannsformål i andre europeiske land vil normalt være av tilstrekkelig kvalitet, gitt at de anvendes i tråd med leverandørens anbefalinger. For påføring av beskyttelsesbelegg i drikkevannstanker stiller Sjøfartsdirektoratet strenge krav til dokumentasjon, jf. § 7 i Sjøfartsdirektoratets forskrift.

For mer informasjon om helsemessige vurderinger av vannbehandlingskjemikalier, kontakt: Inger-Lise Steffensen eller Ragna Bogen Hetland (kontaktinformasjon nedenfor).

UV-anlegg

Folkehelseinstituttets typegodkjenningsordning har til hensikt å sikre at UV-anlegg oppfyller visse minimumskrav med hensyn til desinfeksjonseffekt og kontroll-/overvåkingsutstyr. Kun biodosimetrisk testede UV-anlegg (PDF) som gir stråledose over 40 mWs/cm2 bør kjøpes inn, da disse beskytter mot bakteriesporer og dessuten gir en sikrere drift enn anlegg godkjent etter den gammel typegodkjenningsordning. Innretninger som har UV-anlegg som er typegodkjent etter gammel ordning (PDF) bør på sikt bytte ut disse med biodosimetrisk testede anlegg: For mer informasjon om typegodkjenning av UV-anlegg, kontakt: Vidar Lund (kontaktinformasjon nedenfor).