Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot hepatitt A - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Hepatitt A-vaksine anbefales til spesielt smitteutsatte personer i Norge og til reisende som skal til land med stor smittefare. Vaksinen består av hepatitt A-virus som er inaktivert (drept) med formalin. Vaksinen gir minst 95 % beskyttelse mot hepatitt A. Vaksinen finnes som ren hepatitt A-vaksine og i kombinasjon med hepatitt B-vaksine.


Varighet av beskyttelsen er avhengig av antall doser. For ren hepatitt A-vaksine gir én dose kortvarig beskyttelse, mens to doser er nødvendig for å sikre langtidsbeskyttelse. Ved bruk av kombinasjonsvaksinen trengs to doser for å gi kortvarig beskyttelse mot hepatitt A, mens tre doser er nødvendig for langtidsbeskyttelse. Hepatitt A vaksine settes med sprøyte.

Om sykdommen hepatitt A

Hepatitt A-virus forårsaker akutt leverbetennelse. Sykdommen kalles også infeksiøs hepatitt eller epidemisk gulsott. Forekomsten av sykdommen er spesielt høy i Afrika, Mellom-og Sør Amerika, Midtøsten og store deler av Asia. Sykdommen hadde stor utbredelse i Norge før siste verdenskrig. De siste årene har det i Norge forekommet mindre utbrudd blant spesielt smitteutsatte personer.  

Hepatitt A smitter via forurenset drikkevann eller mat, eller ved direkte kontakt. Smitte via blod kan også forekomme. Alvorlighetsgraden av symptomene varierer avhengig av alder på pasienten. Barn under skolealder kan gjennomgå sykdommen med milde eller ingen symptomer, mens større barn og voksne ofte får mer uttalt sykdom. Sykdommen begynner vanligvis med milde generelle symptomer etterfulgt av en periode med mørk urin, lys avføring og appetittløshet, og personen får en tydelig gulfarge i huden og øynene (gulsott). De fleste blir friske uten varige komplikasjoner. Dødeligheten er lav, men stiger noe med alder og samtidige leversykdommer av andre årsaker. Gjennomgått hepatitt A gir livsvarig beskyttelse mot sykdommen.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer som har spesiell nytte av hepatitt A-vaksine er:

 • Reisende til områder hvor hepatitt A er en vanlig sykdom.
 • Stoffmisbrukere.
 • Personer med visse sykdommer eller tilstander som medfører økt risiko for hepatitt A eller komplikasjoner ved sykdommen (kronisk leversykdom og sykdommer som krever behandling med blod og blodprodukter).
 • Særlig smitteutsatte personer ved større utbrudd i Norge.

De tre siste gruppene får hepatitt A-vaksine gratis.

Før vaksinasjon

Hepatitt A-vaksinen skal ikke tas av personer med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
 • Alder under 1 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt.

Det er ikke gjort systematiske studier av hepatitt A-vaksinasjon i svangerskap, men det er ingen holdepunkter for at denne vaksinen kan skade foster eller gravide. Hepatitt A i svangerskapet er en meget alvorlig sykdom og gravide med spesiell risiko for å bli smittet av hepatitt A bør derfor få hepatitt A-vaksine.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger etter hepatitt A-vaksinasjon er:

 • Ømhet på injeksjonsstedet.
 • Rødhet og hevelse på injeksjonsstedet (hos mindre enn 10 %).
 • Hodepine, uvelhet, slapphet, feber, kvalme og manglende appetitt (hos mindre enn 10 %). Slike bivirkninger er kortvarige. 

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: