Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Smittevern i sykehus ved fugleinfluensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Smittevern i sykehus ved fugleinfluensa

Artikkel

Smittevern i sykehus ved fugleinfluensa

Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om smittevern i sykehus ved utbrudd av fugleinfluensa,basert på internasjonale retningslinjer.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om smittevern i sykehus ved utbrudd av fugleinfluensa,basert på internasjonale retningslinjer.


Rene hender.jpg

Viruset og smitte

H5N1-viruset er en subtype av influensa A virus som er årsak til alvorlig sykdom hos fugler, særlig fjørfe og vannfugler. Fra fugler skilles viruset ut med tarminnhold (avføring) og til dels luftveissekret. Virus som skilles ut i ville fuglers avføring, spiller en viktig rolle for smitte både til annen villfugl og fjørfe. Virus kan overleve lenge i kalde og fuktige omgivelser.

Smitte til menneske forekommer svært sjelden. Tilfeller av human smitte skjer først og fremst via inhalering av viruspartikler til lungene som følge av nærkontakt med syke fugler. Smitte kan i tillegg kanskje skje ved direkte eller indirekte kontakt med syke fugler dersom viruset overføres til luftveisslimhinner hos mennesker. Smitte gjennom inntak av utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt eller egg fra syke fugler eller udesinfisert, kontaminert drikkevann kan heller ikke utelukkes. Viruset smitter meget sjelden mellom mennesker, men noen få sannsynlige tilfeller som følge av nærkontakt med syke, er rapportert.

H5N1-viruset ødelegges av grundig vask med såpe og vann. Det er også følsomt for godkjente, alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler.

Ved ankomst sykehuset

 • Ved henvisning fra fastlege er det viktig å sikre god kommunikasjon med innleggende lege. I tillegg er det viktig å påse at kommunelegen varsles som igjen varsler Smittevernvakten ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og fylkesmannen. Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig, skal Smittevernvakten varsles direkte.
 • Pasienter bør om det er medisinsk forsvarlig, få påsatt kirurgisk munnbind ved ankomst sykehuset. Dette beholdes på til vedkommende er isolert eller mistanken er avkreftet.
 • Pasienter med mulig H5N1-infeksjon skal ikke vente i fellesarealer sammen med andre pasienter. Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre, bør pasienten instrueres i holde avstand til andre pasienter på minst 1 meter.
 • Det er viktig å instruere pasienten og eventuelle pårørende i god håndhygiene og tilrettelegge for hånddesinfeksjon, eventuelt håndvask med såpe og vann
 • Klinikk, utredning og behandling.

Undersøkelsen

 • Til tross for at det er kjent at det skal svært mye til før influensa A(H5N1) smitter til menneske eller mellom mennesker, anbefaler Verdens helseorganisasjon dråpesmitteregime når det gjelder personlig beskyttelse og smitteforebygging.
 • Helsepersonell beskytter seg med kirurgisk munnbind ved kortvarig nærkontakt med pasient (< 20 minutter). Ved langvarig pasientkontakt (>20 minutter) og ved aerosoldannende prosedyrer benyttes åndedrettsvern (P3-maske, i følge norsk standard EN 149:2001).
 • Videre benyttes smittefrakk med lange ermer og engangshansker. Briller/visir benyttes i risikosituasjoner. Engangs plastforkle brukes ved fare for tilsøling av biologisk materiale.
 • Utfør grundig utspørring om symptomer, sykdomsvarighet og mulig eksponering.
 • Kasusdefinisjoner - fugleinfluensa.
 • Dersom man basert på det kliniske bildet og eksponeringsanamnesen har mistanke om et mulig tilfelle av H5N1-infeksjon, skal pasienten isoleres.

Isoleringsprosedyrer

 • Selv om influensa A(H5N1) etter dagens kunnskap i svært liten grad smitter mellom mennesker, tas det forholdsregler som også beskytter mot luftsmitte.
 • Alle mulige, sannsynlige og bekreftede tilfeller bør legges på enerom med forgang, eget toalett og eget skyllerom. Hvis rom med undertrykk er tilgjengelig benyttes dette.
 • Under opphold i pasientrommet skal personalet benytte:
  - kirurgisk munnbind ved kortvarig nærkontakt med pasient (< 20 minutter). Ved langvarig pasientkontakt (>20 minutter) og ved aerosoldannende prosedyrer benyttes åndedrettsvern (P3-maske, i følge norsk standard EN 149:2001).
  - engangshansker.
  - øyebeskyttelse eller visir i risikosituasjoner.
  - smittefrakk med lange ermer (gjerne engangsfrakk).
  - engangs plastforkle ved fare for tilsøling av biologisk materiale.
 • Det er viktig at alt helsepersonell som skal arbeide med tilfeller av human influensa A(H5N1) får tilstrekkelig opplæring på forhånd.
 • Vær spesielt oppmerksom på situasjoner som kan medføre aerosoldannelse (for eksempel forstøverbehandling, oppsuging av luftveissekreter, bronkoskopi, lungefysioterapi og intubering). Disse prosedyrene bør bare tas i bruk dersom de er absolutt nødvendige, med færrest mulig personer tilstede i et rom med undertrykk.
 • Hendene rengjøres med godkjent, alkolholbasert desinfeksjonsmiddel. Hvis hendene er synlig tilsmusset foretas vask med såpe og vann.
 • Antall besøkende i pasientrommet bør reduseres til et minimum. Pårørende bruker samme beskyttelsesutstyr som personalet.
 • Avdelingen bør ha oversikt over hvilke personer som har oppholdt seg på det isolerte pasientrommet. Dette vil lette arbeidet ved behov for smitteoppsporing.
 • Sengetøy og avfall håndteres etter retningslinjer for håndtering av smittepasienter.
 • Bruk engangsutstyr i den grad det er mulig. Ved fjerning av personlig beskyttelsesutstyr bør man unngå selv-kontaminering og være nøye med god håndhygiene.
 • Ved bruk av flergangsutstyr følges produsentens anbefaling om desinfeksjon av utstyret.
 • Til desinfeksjon av tilsølte overflater anbefales bruk av godkjent desinfeksjonsmiddel.
 • Hvis enerom for isolering ikke er tilgjengelig, vil det være aktuelt å samle pasienter på samme rom. Det er viktig å fysisk skille mulige tilfeller fra sannsynlige/bekreftede tilfeller (kohortisolering).
 • Avstanden mellom sengene ved kohortisolering bør være minst 1 meter.
 • Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om influensa A(H5N1) hos menneske.

Profylakse til helsepersonell

 • Når Mattilsynet har bekjentgjort at alvorlig fugleinfluensa finnes i landet anbefales berørt helsepersonell å vaksinere seg med den vanlige influensavaksinen i den perioden vanlig influensavirus kan tenkes å sirkulere (fra 15. oktober til 1. juni). Formålet med tiltaket er å hindre at fugleinfluensavirus og vanlig influensavirus hos menneske blander seg. Slik vaksine vil ikke gi noen beskyttelse mot fugleinfluensavirus.
  Oseltamivir (Tamiflu®) som profylakse skal anbefales til helsepersonell som har vært eksponert for viruset fra første mulige eksponering og 7-10 dager etter siste eksponering. Dosering til voksne er én kapsel á 75 mg daglig. Zanamivir inhalasjon 10 mg en gang daglig (2 inhalasjoner) kan være et alternativ dersom oseltamivir ikke er tilgjengelig. Vaksinasjon med vanlig influensavaksine overflødiggjør ikke slik antiviral profylakse.
  Med eksponering for viruset menes nær kontakt med verifisert eller sterkt mistenkt humant tilfelle av H5N1-infeksjon der retningslinjer for personlig beskyttelse ikke er fulgt. Aerosolproduserende prosedyrer øker risikoen for smitteoverføring.

Transport av pasient i sykehus   

 • Begrense bevegelse av pasienten ut og inn av isolasjonsrommet.
 • Pasienten utfører håndhygiene før rommet forlates.
 • Ved forflytning skal sengetøyet være rent.
 • Pasienten bør ha på kirurgisk munnbind under transporten og gjennomføre håndhygiene etter kontakt med luftveissekret.
 • Hvis pasienten pga klinisk status ikke kan bruke munnbind, skal vedkommende instrueres i å dekke nese/munn ved hoste. Engangs lommetørklær samles i en plastpose som lukkes.
 • Hvis pasienten kommer i kontakt med overflater, skal disse desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.
 • Helsepersonell som bistår ved flyttingen skal få instruksjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak.

 Håndtering av avdød

 • Ved stell av avdød skal personalet benytte de samme forholdsregler mot smitte som da pasienten var i live.
 • Den døde sluttstelles etter sykehusets rutiner.
 • Liket forsegles i tett pose/bag før det bringes ut av isolasjonsrommet og merkes tydelig med smittefare.
 • Vær nøye med håndhygiene etter fjerning av personlig beskyttelsesutstyr.
 • Hvis pårørende ønsker å se liket bør de få gjøre det under forutsetning av at de benytter personlig beskyttelsesutstyr er nøye med håndhygiene.
 • Transport til obduksjonslokaler eller kapell bør skje så raskt som mulig.

 Obduksjon

 • Obduksjon av pasienter med påvist eller sterkt mistenkt H5N1-smitte bør regnes som en risikoprosedyre.
 • Avdøde kan inneholde levende virus og det er viktig å hindre sprut av organisk materiale mot spesielt nese, munn og øyne.
 • Obduksjonsteamet bør benytte:
  - åndedrettsvern (P3-maske, i følge norsk standard EN 149:2001), eventuelt kirurgisk munnbind ved kortvarig kontakt (<20 minutter).
  - visir eller tettsittende briller.
  - hansker.
  - langermet, vanntett engangsfrakk.
  - desinfiserbare sko eller støvler.
 • Aerosoldannende prosedyrer bør reduseres til et minimum.