Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Rutiner for innsending av bakteriekulturer og besvarelse ved Avd. for næringsmiddelbårne infeksjoner

Publisert Oppdatert


På denne siden beskrives hvilke rutiner som skal følges ved innsending av bakteriekulturer til Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, og de rutiner avdelingen benytter for å sende svarrapport (besvarelse) til rekvirentene.


Innsending av bakteriekulturer

Av hensyn til Folkehelseinstituttets nasjonale overvåking og utbruddsoppklaring er det avgjørende viktig at innsendingspliktige bakteriene sendes fortløpende og rutinemessig til Referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier sammen med et rekvisisjonsskjema med nødvendige opplysninger.

Besvarelse

Rekvirentene vil få tilsendt skriftlig analyserapport (svarbrev). Foreløpig svar kan i tillegg gis telefonisk ved direkte henvendelse fra rekvirenten, når et raskt svar er nødvendig, eller dersom analysen tar lengre tid enn normalt. Referanseundersøkelsene tar vanligvis 4-6 dager, men kan i særlige situasjoner ta betydelig lengre tid. I slike tilfeller vil det vanligvis bli tatt telefonkontakt med rekvirenten med informasjon om grunnen til at svaret blir forsinket og når endelig svar kan forventes.

Dersom avdelingens/laboratoriets ansvarlige leder finner det ønskelig eller nødvendig, kan det i besvarelsen også inngå en vurdering av funnets antatte betydning for den enkelte pasient eller for den aktuelle epidemiologiske situasjon. Vurderinger som kan være av medisinsk betydning, foretas av medisinsk faglig ansvarlig lege.

Adresse og telefon

Send bakteriestammene til:

Avd. for næringsmiddelbårne infeksjoner
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO

Telefon: 2107 6424
Send e-post

Kontaktpersoner

Medisinskfaglig ansvarlig: Overlege Astrid Louise Wester
Telefon: 2107 6227

Formidling av resultater til MSIS, helsemyndighetene og Mattilsynet

Avdelingen har samme meldings- og varslingsplikt som ethvert medisinsk mikrobiologisk laboratorium. Avdelingen formidler derfor resultater fra sine undersøkelser av bakterier isolert fra mennesker videre til MSIS, og bidrar dermed til at sykdomstilfellene får riktig diagnose, slik at overvåkingen gjennom MSIS blir korrekt og detaljert. Ved mistanke om utbrudd av smittsom sykdom varsler avdelingen Nasjonalt system for utbruddsvarsling (Vesuv) og bidrar til oppklaringen av utbruddet i samarbeid med Avdeling for infeksjonsovervåking.

Dersom hensynet til smittevernet krever det, kan avdelingen eller instituttet formidle resultatene av analysene til Mattilsynet, kommuneleger, Helsedirektoratet og andre myndigheter med ansvar for smittevernet. Dette gjelder også for bakterier som er isolert fra andre kilder enn mennesker. Hensikten med slik formidling er at de ansvarlige myndighetene hurtigst mulig får nødvendig informasjon slik at de kan hindre smittespredning. Slik formidling kommer i tillegg til den rutinemessige rapportering til rekvirenten som sendte bakteriekulturen til avdelingen. Rekvirenten vil imidlertid alltid få skriftlig eller telefonisk svarrapport før eller samtidig med de aktuelle myndighetene og vil også bli informert om hvem som får eller vil få kopier av denne rapporten.

Kontroll og oppfølging ved infeksjoner med tarmpatogene bakterier

Det er utarbeidet anbefalinger om hvordan pasienter som har/har hatt infeksjon med tarmpatogene bakterier bør følges opp med mikrobiologiske kontroller (MSIS-rapport 52B, 1999). Legg merke til differensieringen mellom pasienter i smittefaregruppene (tabell 1) og andre pasienter.