Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «arkiv - Rutiner og råd for flyplasser og samarbeidende aktører ved spørsmål om ebolasmittet flypassasjer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • arkiv - Rutiner og råd for flyplasser og samarbeidende aktører ved spørsmål om ebolasmittet flypassasjer

Artikkel

arkiv - Rutiner og råd for flyplasser og samarbeidende aktører ved spørsmål om ebolasmittet flypassasjer

Det er utarbeidet rutiner for norske flykontrollsentraler/-tårn/-driftssentraler, point-of-entry lufthavner, andre flyplasser med internasjonale ruter, AMK-sentraler og kommuneleger ved spørsmål om ebola-smittet flypassasjer.

Det er utarbeidet rutiner for norske flykontrollsentraler/-tårn/-driftssentraler, point-of-entry lufthavner, andre flyplasser med internasjonale ruter, AMK-sentraler og kommuneleger ved spørsmål om ebola-smittet flypassasjer.


Midlertidige råd - gjeldende fra 06.10.2014, også tilgjengelig som pdf:

1. Mistanke om Ebola virussykdom

Ebola virussykdom mistenkes bare hos personer som har blitt syke etter å ha vært i områder med pågående Ebola-utbrudd i løpet av de siste 21 dagene. Vurderingen baseres på informasjon om utbruddsområder, smitterisiko og sykdomstegn fra Folkehelseinstituttet (se flytskjema og fhi.no). Smittetiltak skal i minst mulig grad forsinke nødvendig helsehjelp ved Ebola-mistanke.

2. Varsling ved Ebola-mistanke hos passasjer i fly på eller på vei til norsk lufthavn

Den flykontrollsentralen/-tårnet/-driftssentralen som kontaktes av flyet spør om følgende:

  1. Har passasjeren vært i et område med Ebola-utbrudd de siste 21 dagene? (-hvor og når?) -hvis Ja;
  2. Har han/hun hatt kontakt med personer med feber, oppkast, diare eller blødninger? -og;
  3. Har passasjeren selv feber, oppkast, diaré, blødninger eller andre sykdomstegn? (-hvilke?)

For å få råd om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes, tar den flykontrollsentralen/-tårnet/-driftssentralen som har vært i kontakt med flyet, direkte kontakt med kommunelegen i den kommunen der flyet skal lande (mobil vakttelefon), ELLER med FHI/Smittevernvakta (tlf 21 07 63 48) dersom man ikke får tak i kommunelegen (varslingsplikt hjemlet i IHR forskriften § 5).

Med mindre luftfartøyet har et driftsproblem som vil gjøre reisen utrygg, kan kommunelegen beslutte omdirigering av fly til Gardermoen eller annen PoE flyplass (Flesland eller Langnes) dersom han/hun mener det er nødvendig av smittevernmessige hensyn (Beslutning om å omdirigere luftfartøy hjemlet i IHR-forskriften § 17 tredje ledd). Helsedirektoratet har også slik myndighet (Helsedirektoratets beredskapsvakt).

Den flykontrollsentralen/-tårnet/-driftssentralen som har vært i kontakt med flyet, skal også ringe AMK (tlf 113) og formidle de samme opplysningene om passasjeren (gjentas av AMK). Hvis forventet landingssted dekkes av annen AMK-sentral formidler AMK opplysningene dit.

AMK kontakter umiddelbart:

  • den kommunelegen som har smittevernansvaret for flyplassen (mobil vakttelefon).
  • smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (tlf 21 07 63 48).
  • nasjonalt CBRNe-senter ved OUS Ullevål (tlf 22 11 73 50).
  • vakthavende infeksjonslege ved nærmeste universitets-/regionsykehus.

Dersom kommunelegen eller smittevernvakta vurderer det som sannsynlig at passasjeren har Ebola virussykdom, skal råd om omdirigering til OSL Gardermoen vurderes slik at innleggelse kan skje direkte ved det nasjonale isolatet for høyrisikosmitte ved OUS Ullevål (tlf 22 11 73 50). Alternativt skal omdirigering til annen point-of-entry flyplass vurderes (Flesland, Langnes).

Den flykontrollsentralen/-tårnet/-driftssentralen eller kommunelegen som er i kontakt med flyet minner om at "passenger locator forms" skal deles ut av flypersonalet (jfr WHO/IATA), fylles ut av aktuelle medpassasjerer og gis til kommunelegen ved ankomst.

Ved mistanke om annen sykdom enn EVD følges vanlige AMK-rutiner for behandlingsråd/tiltak.

3. Håndtering av flypassasjerer etter landing ved uavklart Ebola-mistanke

Kommunelegen er ansvarlig for å lede arbeidet med håndtering av hendelsen. Politiet bistår kommunelegen mht. vakt og sikring.

Tømming av flyet bør skje i samråd med kommunelegen og/eller FHI/Smittevernvakta.

Passasjeren mistanken gjelder (indekspasienten) skal skilles fra de andre passasjerene. Personell som håndterer vedkommende eller er i kontakt med mistenkt smittefarlig materiale (kroppsvæsker) skal benytte anbefalt personlig beskyttelsesutstyr (som i ambulansetjenesten, se Faglige råd for prehospital håndtering, transport og sykehusinnleggelse ved mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom). Flybesetningen bruker vernebekledning iht. egne retningslinjer.

Kabinansatte og medpassasjerer som har vært direkte eksponert for kroppsvæsker fra indekspasienten må kartlegges.

Alle øvrige passasjerer kan forlate flyet og føres til et eget område for; hånddesinfeksjon, kartlegging av evt. nærkontakt med indekspasienten, registrering (passenger locator forms eller annet) og for å motta informasjon om hendelsen før de forlater flyplassen.

Kabinansatte og passasjerer som har vært direkte eksponert for kroppsvæsker fra indekspasienten gjennom ubeskyttet kontakt, skal føres til et egnet sted og så raskt som mulig avkles og vaskes forsiktig med våt klut/våtserviett som kastes som smitteavfall. Deretter desinfiseres hudområdet med sprit. Munnbind og tette beskyttelsesbriller skal alltid påføres før vask av ansikt/hoderegionen, slik at smitteførende materiale ikke kommer i kontakt med munn, øyne eller slimhinner. Evt. smittemateriale i øyne skylles umiddelbart med rikelig vann.

Hvis mistanken om Ebola virussykdom opprettholdes av kommunelegen, skal AMK sørge for at indekspasienten transporteres til sykehusisolat med ambulanse iht. gjeldende faglige råd for prehospital håndtering av mistenkt ebolavirussykdom

Ansvar for at kontaktene følges opp og får informasjon i etterkant ligger hos kommunelegen.

Flytskjema til bruk ved medisinsk vurdering av passasjer med feber:

flytskjema ebola.jpg

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet


Postboks 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 810 200 50
Web: http://helsedirektoratet.no

Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Tlf: 21 07 70 00
Tlf smittevernvakta: 21 07 63 48
Epost:
Web: http://www.fhi.no

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin
OUS HF, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Tlf: 22 11 73 50
Epost: